1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy chwilówki online przeznaczone s? dla osób z k?opotami finansowymi?

Czy chwilówki online przeznaczone s? dla osób z k?opotami finansowymi?

k?opot

Bardzo cz?sto mo?na spotka? tytu?owe zdanie w odniesieniu do chwilówek online. Wci?? pokutuje przekonanie, ?e s? to produkty dla tych osób, które nie maj? szans na otrzymanie kredytu w banku. Nie jest to do ko?ca stwierdzenie nieprawdziwe, bo po chwilówki online bardzo cz?sto si?gaj? w?a?nie takie osoby. Rozwój technologiczny i ubogacenie ofertowe firm po?yczkowych sprawi?y jednak, ?e coraz cz??ciej chwilówki online s? obiektem zainteresowania osób, które maj? wysok? zdolno?? kredytow?, a pieni?dze wcale nie s? po?ytkowane na bie??ce wydatki. Mo?na si? wi?c zastanawia?, co takiego sk?ania takich konsumentów do korzystania z chwilówek?

Chwilówki dla zad?u?onych i nie tylko

Udowodnienie tego, ?e chwilówki online nie s? tylko dla osób z k?opotami finansowymi, zaj??o kilkana?cie lat. Nawet sama fraza chwilówki dla zad?u?onych nie jest do ko?ca tym, co si? wydaje spo?ecze?stwu. Z za?o?enia nie jest to bowiem typ zobowi?zania kierowany do osób maj?cych d?ugi, ale dla osób, które maj? ju? inne zobowi?zania kredytowe znacznie obci??aj?ce ich zdolno?? finansow? – kredyty, raty, inne chwilówki online. W gruncie rzeczy, osoby, które widniej? w KRD lub w innych rejestrach d?u?ników, maj? ma?e szanse na to, ?e chwilówka online zostanie im przyznana bez dodatkowego zabezpieczenia.

Wiemy jednak, ?e wymiar k?opotów finansowych mo?e by? naprawd? ró?ny – dla jednych b?d? to znaczne d?ugi, dla innych niemo?liwo?? sfinansowania nag?ego wydatku, a dla pozosta?ych – relatywnie niskie zarobki niepozwalaj?ce na wzi?cie kredytu. Je?li k?opoty rozpatruje si? pod tym k?tem, to nale?y stwierdzi?, ?e chwilówki online rzeczywi?cie s? produktami dla osób z k?opotami finansowymi. Wszystko dlatego, ?e:

  • chwilówki online mog? uzyska? osoby maj?ce dochody na poziomie minimalnej krajowej lub ni?szej;
  • akceptowane s? dochody pochodz?ce z ró?nych ?róde? – nawet umowy o dzie?o, zasi?ku, czy alimentów;
  • dopuszczalne s? niewielkie zaleg?o?ci w BIK;
  • mog? je uzyska? nawet osoby bardzo m?ode;
  • w trakcie wnioskowania o chwilówk? online mo?na sp?aca? inne kredyty.

Charakterystyczne dla chwilówek online niewielkie kwoty zobowi?zania, krótki okres sp?aty i du?a dost?pno?? mog? pomóc ?atwo wypl?ta? si? z niewielkich problemów finansowych.

Dlaczego ludzie si?gaj? po chwilówki online?

To, ?e po chwilówki online si?ga si? cz?sto w sytuacji, w której nie ma innego wyj?cia, nie jest mitem. Nie oznacza to jednak, ?e nie przekonuj? one konsumentów innymi zaletami, przewy?szaj?cymi cz?stokro? inne rodzaje zobowi?za?. S? to przede wszystkim: cyfryzacja procesu po?yczkowego, mo?liwo?? uporania si? ze wszystkimi formalno?ciami w ci?gu nie wi?cej ni? kilkunastu minut i równie szybkie otrzymanie pieni?dzy. Wszyscy w ko?cu spotykamy si? z sytuacjami, w których gotówka potrzebna jest w trybie pilnym, a temu kryterium b?d? odpowiada? w?a?ciwie tylko chwilówki online.

Jak po?yczaj? Polacy?

Coraz wi?ksz? grup? konsumentów si?gaj?cych po chwilówki online stanowi? ludzie m?odzi. Ich procentowy udzia? w rynku potwierdzaj? raporty BIK, które systematycznie wskazuj? na wzrost liczby i wysoko?ci zaci?ganych chwilówek online.

Powody, dla których takie zobowi?zania s? zaci?gane, mog? by? jednak zaskakuj?ce. Po pierwsze, w wi?kszo?ci chwilówki online nie zostan? spo?ytkowane na rachunki, op?acenie czynszu, czy prze?ycie „do pierwszego”.  Po drugie, coraz cz??ciej wykorzystywane s? nie na nag?e wydatki, a na rzeczy ?ci?le zwi?zane z rozrywk?: zakup sprz?tów elektronicznych, wyjazdów, akcesoriów do domu, a nawet markowych ubra?.

Wbrew pozorom, po?yczanie na takie rzeczy oznacza, ?e chwilówki online nie wi??? si? ze zbyt du?ym ryzykiem braku sp?aty, a zaspokajanie potrzeb niefinansowych mo?e wskazywa? na w miar? stabiln? sytuacj? finansow?. W wi?kszo?ci przypadków do zaci?gni?cia chwilówki online bardziej ni? brak gotówki mo?e motywowa? ch?? jak najszybszego zakupu po??danej rzeczy. Chwilówki online mog? to umo?liwi?, zw?aszcza je?li zaci?ga si? je pierwszy raz, a wi?c za darmo.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *