1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy chwilówki online wp?ywaj? na scoring w BIK?

Czy chwilówki online wp?ywaj? na scoring w BIK?

scoring w bik

Jeszcze kilka lat temu, kiedy chwilówki online dopiero raczkowa?y i znacznie popularniejsze by?y chwilówki stacjonarne, nie wszystkie instytucje wspó?pracowa?y z Biurem Informacji Kredytowej. By?o wr?cz odwrotnie – wi?kszo??, je?li nie wszystkie z nich nie mia?y podpisanej stosownej umowy i nie bra?y pod uwag? historii kredytowej swoich klientów w procesie badania zdolno?ci kredytowej. Chwilówki online by?y wi?c postrzegane jako zobowi?zanie dla tych, którzy nie zawsze sumiennie i terminowo p?acili swoje zobowi?zania. Aktualnie sytuacja wygl?da jednak inaczej. Zobaczmy, co zmieni?o si? w tym zakresie.

Ilu po?yczkodawców wspó?pracuje z BIK?

Brak wspó?pracy z BIK nie jest dzi? postrzegany pozytywnie. Chwilówki online, które tego rejestru nie weryfikuj?, ciesz? si? co prawda zainteresowaniem sporej cz??ci konsumentów, ale wi?kszo?? mo?e uzna?, ?e bardziej liberalne regu?y udzielania zobowi?za? to chwilówki mniej korzystne. Poza tym coraz wi?ksza liczba klientów korzystaj?cych z chwilówek online oznacza dla po?yczkodawców wi?ksze ryzyko nieoddania pieni?dzy. Firmy pozabankowe musz? si? wi?c ubezpiecza? i lepiej prze?wietli? swoich klientów.

Z tego wzgl?du obecnie ponad 40 po?yczkodawców wspó?pracuje z BIK. Pami?tajmy jednak, ?e tak naprawd? nie chodzi tutaj o marki po?yczkowe, ale o ich w?a?cicieli. Jeden po?yczkodawca mo?e posiada? nawet kilka takich marek. Dla przyk?adu, firma Aventus Group posiada ich kilka: Po?yczkaplus, SMART Po?yczka czy Rata na Plus. Podobnie dzieje si? w przypadku po?yczkodawcy Ferratum Bank, który pieni?dze po?ycza pod swoj? nazw? w?a?ciw?, ale równie? pod markami Ekspres Kasa, Kasa TAK czy Ofin. Kolejnym przyk?adem mo?e by? te? po?yczkodawca Creamfinance – w?a?ciciel flagowych chwilówek online – LendOn oraz Extra Portfel. W ten sposób z czterdziestu po?yczkodawców mo?e zrobi? si? nawet dwukrotnie wi?cej chwilówek online, które b?d? weryfikowa?y baz? Biura Informacji Kredytowej.

Czy chwilówki online odnotowywane s? w BIK?

Wspó?praca z BIK nie uprawnia tylko do wysy?ania zapyta? kredytowych do tego rejestru, ale te? umieszczania w nim wszystkich informacji zwi?zanych z chwilówkami online. Je?li wi?c nie sp?acimy jej w terminie, z pewno?ci? stosowna informacja znajdzie si? w BIK i obni?y nasz? wiarygodno??  w oczach innych po?yczkodawców. Sumienna i terminowa sp?ata chwilówki online b?dzie mia?a natomiast swój pozytywny wyd?wi?k. Przysporzy nam punktów w systemie scoringowym Biura Informacji Kredytowej.

Co ciekawe, trafi? tam równie? informacje dotycz?ce tak zwanych chwilówek online bez BIK. To okre?lenie nie zawsze bowiem oznacza, ?e po?yczkodawca nie wspó?pracuje z BIK, ale ?e po prostu nie bierze pod uwag? znalezionego w nim wyniku punktowego.  Oczywi?cie nie b?dzie w tym odnotowany rodzaj chwilówki online, wi?c nawet w takim przypadku, nie maj?c odpowiednio wysokiej zdolno?ci kredytowej, mo?emy dzia?a? na jej korzy??.

Jak dzia?a scoring punktowy w BIK?

Scoring punktowy w BIK to system punktowy, który przypisany jest do konkretnego konsumenta, który kiedykolwiek korzysta? z kredytu, zakupów na raty, karty kredytowej, czy chwilówki online. Im cz??ciej zaci?ga on zobowi?zania, tym wi?cej jest tych potencjalnych punktów – oczywi?cie pod warunkiem, ?e wszystkie z nich zostan? sp?acone terminowo. Oczywi?cie za opó?nienia w sp?acie przyznawane s? punkty ujemne, im d?u?sze jest to opó?nienie (powy?ej 90 dni), tym wi?cej punktów jest odejmowanych.

Drug? cz??ci? scoringu w BIK s? dane szczegó?owe dotycz?ce cech osobistych i zawodowych konsumenta. B?d? to takie cechy jak jego wiek, wykszta?cenie, miejsce zamieszkania, czy status zawodowy. Na podstawie tych cech przypisuje si? go do konkretnej grupy podobnych po?yczkobiorców, a nast?pnie sprawdza, w jaki sposób ta grupa sp?aca swoje zobowi?zania. Im lepiej sobie radzi, tym korzystniejszy wynik osi?ga taki po?yczkobiorca. Chwilówki online nie maj? wi?c na niego wp?ywu, ale mimo wszystko nie warto ich bagatelizowa? – niesp?acenie ich w terminie to nie tylko gorszy scoring punktowy, ale tak?e problemy z p?ynno?ci? finansow?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *