1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Czy chwilówki to najlepszy sposób na zdobycie pieni?dzy?

Czy chwilówki to najlepszy sposób na zdobycie pieni?dzy?

gotówka

Lubimy si?ga? po chwilówki – przynajmniej tak wynika ze statystyk BIK. Wi?kszo?? z konsumentów docenia ich liczne zalety gwarantuj?ce ogromn? wygod?, dyskrecj? i szybko??. Szczególnie u?yteczne mog? okaza? si? w sytuacjach, w których musimy zmierzy? si? z nieoczekiwanymi wydatkami przekraczaj?cymi w danej chwili nasze mo?liwo?ci finansowe. To rozwi?zanie, które cz?sto jako pierwsze przychodzi nam na my?l. Ale czy rzeczywi?cie jest najlepsze? Czy zamiast chwilówki mo?emy skorzysta? z innego, bardziej op?acalnego i lepszego rozwi?zania? Zobaczmy.

Kredyt bankowy – po niego kieruje si? najwi?cej konsumentów

Kredyt uzyskiwany w banku jest wci?? cz?stszym wyborem ni? chwilówki. G?ównym motywem przy?wiecaj?cym takiemu rozwi?zaniu s? przede wszystkim jego do?? niskie koszty. Dodatkowo, je?li od wielu lat jeste?my klientem banku, mo?emy liczy? na wi?ksz? pob?a?liwo??, a nawet na obni?enie mar?y. W porównaniu z chwilówkami kredyt bankowy ma jednak kilka wad, które cz?sto mog? by? nie do przeskoczenia. Oto one:

 • bardzo wysoki próg zdolno?ci kredytowej – nie wszyscy klienci go osi?gaj?, a wi?c i nie maj? szansy na jego przyznanie, inaczej ni? w przypadku chwilówki;
 • wi?kszo?? kredytów wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji;
 • nie zawsze mo?na zaci?gn?? kredyt online;
 • niedopuszczalne s? zaleg?o?ci w BIK;
 • kredyt wyst?puje zwykle w wysokich kwotach, podczas gdy chwilówki mo?na zaci?ga? ju? od 100 z?otych.

Podobnie sprawa wygl?da równie? z innymi produktami bankowymi: kart? kredytow? lub kredytem odnawialnym, aczkolwiek maj? one swoje niezaprzeczalne zalety, a najwi?ksz? z nich jest sta?y dost?p do pieni?dzy.

A mo?e po?yczka w SKOK-u?

Po?yczki w SKOK-u s? cz?st? alternatyw? dla kredytu. Mog? zaproponowa? podobne, atrakcyjne warunki cenowe, ale te? nieco mniejsze wymagania dotycz?ce zdolno?ci kredytowej. Oprócz innych wad, które s? w?a?ciwe kredytom w banku, kolejn? niedogodno?ci? dla konsumentów mo?e by? równie? to, ?e z finansowania w SKOK-u mog? korzysta? jedynie cz?onkowie Kasy. Trzeba wi?c przyst?pi? do niej i wykupi? przynajmniej jeden udzia?, który umo?liwi korzystanie z ich produktów. Mo?e to zaj?? nawet wi?cej czasu, ni? zaci?gniecie kredytu. Poza tym pami?tajmy te?, ?e atrakcyjna cena takich zobowi?za? mo?e by? ?atwo zrekompensowana za pomoc? chwilówek w formie darmowej.

Ch?tnie po?yczamy od rodziny

W ci??kich chwilach bardzo cz?sto mo?emy zwróci? si? po pomoc do naszych najbli?szych. Po?yczanie od rodziny to do?? wygodna i ?atwa forma uzyskania dodatkowych pieni?dzy. Zwykle jest nieoprocentowana i nie wymaga niemal?e ?adnych formalno?ci (chyba ?e zdecydujemy si? podpisa? umow?). Dodatkowo, zwykle mo?emy bezp?atnie przed?u?y? okres sp?aty, je?li wymaga tego sytuacja. W porównaniu do chwilówki ma jednak pewne wady. Jest to przede wszystkim niska dyskrecja takiego rozwi?zania, niemo?no?? negocjacji warunków i psychiczne obci??enie zwi?zane z takim zobowi?zaniem.

Wszystkie zalety chwilówki

Nie sposób jest wskaza?, które z przedstawionych rozwi?za? b?dzie dla ka?dego klienta z osobna najlepsze. Ka?de z nich ma bowiem swoje mocne i s?abe strony. Mo?na jednak powiedzie?, ?e uzupe?niaj? si? one na ró?nych polach – tak, gdzie nie sprawdzi si? kredyt bankowy, tam sprawdz? si? chwilówki. W niektórych dziedzinach to jednak chwilówki mog? zyskiwa? spor? przewag? nad innymi produktami, g?ównie ze wzgl?du na to, ?e najlepiej ze wszystkich wpisuj? si? w dominuj?ce na rynku trendy i potrzeby po?yczkobiorców. W du?ej mierze jest to zwi?zane z:

 • szerok? dost?pno?ci? – dzi?ki obni?onemu progowi zdolno?ci kredytowej, z chwilówek skorzysta wi?cej osób;
 • szerokiemu wyborowi – ofert kredytów jest niewiele powy?ej kilkunastu, za? chwilówki wyst?puj? w ró?nych rodzajach, przynajmniej w kilkudziesi?ciu formach;
 • mo?liwo?ci? zaci?gni?cia darmowej chwilówki;
 • mo?liwo?ci? wzi?cia chwilówki bez wychodzenia z domu, tylko na dowód osobisty.

Wszystkie te cechy powinni?my mie? na wzgl?dzie, je?eli zdecydujemy si? na chwilówk? lub inny produkt finansowy. Najlepszego wyboru dokonamy tylko wtedy, je?eli wcze?niej przeanalizujemy wszystkie opcje.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *