1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy darmowe chwilówki s? op?acalne dla po?yczkodawców?

Czy darmowe chwilówki s? op?acalne dla po?yczkodawców?

darmowe chwilówki

Darmowe chwilówki to jeden z najlepszych pomys?ów ostatnich lat, który zawojowa? rynek finansowy. Mo?liwo?? sfinansowania nag?ych wydatków lub nawet wyj?cia z d?ugów bez ponoszenia dodatkowych kosztów to co?, co przyci?ga szczególn? uwag?. Na tyle du??, ?e darmowe chwilówki s? ju? standardem respektowanym przez niemal?e wszystkie firmy. Dla klienta jest to niezaprzeczalnie du?a korzy??, ale czy tak samo jest w przypadku samych po?yczkodawców? I czy w zwi?zku z tym, na osoby bior?ce darmowe chwilówki nie czeka jaki? haczyk?

Darmowe chwilówki – gdzie tkwi haczyk?

Je?li mo?na w ogóle mówi? o jakichkolwiek haczykach wi???cych si? z darmowymi chwilówkami, musimy wspomnie? o trzech rzeczach:

  • darmowe chwilówki przeznaczone s? wy??cznie dla osób po raz pierwszy korzystaj?cych z us?ug konkretnego po?yczkodawcy – nie ma jednak przeszkód, by zaci?gn?? je kilkukrotnie w ró?nych firmach po?yczkowych;
  • darmowe chwilówki dzia?aj? na zasadzie promocji i przys?uguj? tylko tym po?yczkobiorcom, którzy na czas sp?ac? ca?e zobowi?zanie. Nawet jednodniowe opó?nienie spowoduje, ?e trzeba b?dzie ponie?? standardowe koszty zwi?zane z po?yczk?;
  • wysoko?? darmowych chwilówek jest zazwyczaj mniejsza ni? drugiej i kolejnych, a analogiczna zasada ma niekiedy zastosowanie tak?e w przypadku d?ugo?ci okresu sp?aty.

Czy jednak rzeczywi?cie mo?emy nazwa? powy?sze wymagania haczykami? Mo?na przecie? uzna?, ?e darmowe chwilówki premiuj? po?yczkodawców sumiennych, terminowo wywi?zuj?cych si? ze swoich zobowi?za? i – przede wszystkim – b?d?cych w stanie podo?a? takiemu zobowi?zaniu finansowo. Traktujmy to raczej jako promocj?, a nie jak haczyk, który przywodzi na my?l zdecydowanie negatywne skojarzenia i oszustwo. Tymczasem darmowe chwilówki nie nosz? znamion ?adnego z nich.

Dlaczego po?yczkodawcy wprowadzaj? darmowe chwilówki?

Z punktu widzenia po?yczkodawcy, darmowe chwilówki s? cz??ci? strategii marketingowej i sposobem na przyci?gni?cie nowych klientów. Oczywi?cie najskuteczniejsz? taktyk? jest zapewnienie tym klientom sporych korzy?ci, tak aby chcieli wróci? i zaci?gn?? chwilówk? na normalnych zasadach. Mo?na wi?c uzna?, ?e jest to wspólna korzy??, bo bardzo du?a cz??? „darmowych klientów” pr?dzej czy pó?niej decyduje si? na po?yczk? kolejny raz. By? mo?e b?d? potrzebowa? wi?kszej ilo?ci gotówki, niedost?pnej w darmowej chwilówce, a by? mo?e zechc? po raz kolejny skorzysta? z us?ug sprawdzonego ju? po?yczkodawcy – to nie ma znaczenia. Wa?ne, ?e dzi?ki temu mog? da? si? pozna?, jako firma solidna, uczciwa i rzetelna, a przez to mo?e czerpa? zyski.

Czy ?atwo otrzyma? darmow? chwilówk??

Ka?dy po?yczkobiorca – bez znaczenia, czy aplikuje o darmow? chwilówk?, czy o kolejn? – musi spe?ni? wymagania stawiane przez firm? po?yczkow?, zw?aszcza te dotycz?c? zdolno?ci kredytowej. Przy kolejnej po?yczce, je?li pierwsza zosta?a sp?acona w terminie, b?dzie zdecydowanie ?atwiej – po?yczkodawca zna ju? klienta i wie, w jakim stopniu mo?na mu zaufa?.

Trzeba równie? pami?ta?, ?e darmowe chwilówki wymagaj? wi?cej formalno?ci – po?yczkobiorca musi za?o?y? profil w serwisie, szczegó?owo wype?ni? wniosek po?yczkowy i dokona? weryfikacji to?samo?ci. Zostanie tak?e zweryfikowany w bazie BIK, jak równie? rejestrach d?u?ników, takich jak np. KRD. Przy kolejnej, p?atnej chwilówce, ten krok mo?e zosta? pomini?ty, podobnie jak przelewanie 1 grosza i podawanie danych adresowych we wniosku. W ten sposób darmowe chwilówki wymagaj? nieco wi?kszego wysi?ku ni? kolejne, które mo?na otrzyma? i ?atwiej, i szybciej.

Darmowe chwilówki z rankingów

Cho? darmowe chwilówki pod wzgl?dem cenowym s? tak samo atrakcyjne, warto zapozna? si? z przoduj?cymi w tej materii firmami, znajduj?cymi si? w czo?ówkach rankingów. Pomo?e to w zorientowaniu si?, czy oprócz RRSO równemu 0% po?yczkodawca mo?e zaproponowa? tak?e co? innego: d?u?szy okres sp?aty lub jego przed?u?enie, czy te? wi?ksz? dost?pn? kwot? chwilówki. Pami?tajmy te? o tym, by wzi?? tak? darmow? chwilówk?, by móc j? sp?aci? w terminie – w innym wypadku nie b?dzie ju? przecie? darmowa.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *