1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Podatek od instytucji bankowych dla firm po?yczkowych

Podatek od instytucji bankowych dla firm po?yczkowych

znaki zapytania

Ministerstwo Finansów powi?kszy?o list? podmiotów gospodarczych, które maj? by? obj?te „podatkiem bankowym”, jak jest w skrócie nazywany podatek od instytucji finansowych. P?atnikami nowej daniny maj? by?: banki krajowe oraz oddzia?y banków zagranicznych, krajowe zak?ady ubezpiecze?, Spó?dzielcze Kasy Oszcz?dno?ciowo-Kredytowe oraz firmy po?yczkowe.

Ci?g?e zmiany projektu

Podatek bankowy, który budzi sporo kontrowersji, nie ma jeszcze ustalonego ostatecznego kszta?tu. Pos?owie PIS ci?gle sk?adaj? poprawki. Najpierw obni?ono podstaw? opodatkowania dla ubezpieczycieli z 4 miliardów z?otych do 2 miliardów. Ostatnia dotyczy? ma stawki podatkowej, która zosta?a podwy?szona do 0,44% z 0,39%. W zamian za to wolne od podatku mia?yby by? obligacje skarbu pa?stwa. Wed?ug Ministerstwa Finansów ta poprawka nie mia?aby wp?ywu na przychody pa?stwa z podatku bankowego.

Podatek bankowy a firmy po?yczkowe

Pocz?tkowo eksperci byli zdziwieni wy??czeniem z opodatkowania firm po?yczkowych. Produkty przez nich oferowane s? regulowane przez prawo tylko pod wzgl?dem oprocentowania, nie ma regulacji dotycz?cych op?at czy prowizji. S? to zatem podmioty, które na relatywnie niewielkich kwotach, zarabiaj? z du?ym zyskiem. Dodatkowo nie inwestuj? w zasadzie w obligacje skarbowe, zatem nie b?d? ma?y aktywów zwolnionych z opodatkowania – dla rz?dz?cych s? wi?c ?ród?em wp?ywu.

Kto poniesie koszta?

W zamy?le rz?dz?cych instytucje finansowe powinny podzieli? si? swoimi zyskami z pa?stwem. Sektor bankowy i ubezpieczeniowy jednak ju? zaczyna odbija? na klientach ewentualne straty spowodowane podatkiem. Mo?na zaobserwowa? zmiany w rachunkach osobistych, kosztach kredytu, bardzo niskim oprocentowaniu lokat i podniesieniu stawek ubezpieczeniowych. Pieni?dze do bud?etu pa?stwa nie wp?yn? zatem od instytucji finansowych, ale z kieszeni obywateli.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *