1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Czy komornik mo?e zaj?? alimenty i zasi?ek 500+?

Czy komornik mo?e zaj?? alimenty i zasi?ek 500+?

Czy komornik mo?e zaj?? alimenty i zasi?ek 500+?

Czy mog? dosta? po?yczk? na alimenty lub na 500+? To pytanie bardzo cz?sto zadawane jest internetowym wyszukiwarkom. Odpowied?, jak? znajdziemy, jest zwykle twierdz?ca – po?yczkodawcy nie skre?laj? na wst?pie ?adnego klienta, który ma jakiekolwiek dochody. Musz? jednak zbada? jego zdolno?? kredytow? i je?li uznaj?, ?e prawdopodobie?stwo sp?acenia po?yczki jest wysokie, najpewniej jej udziel?. Nie zawsze jednak otrzymanie zobowi?zania b?dzie gwarancj? tego, ?e wróci ono do po?yczkodawcy na czas. Je?li dojdzie do sytuacji, której windykacja d?ugu prowadzona b?dzie przez komornika, warto pami?ta? o swoich prawach i o tym, jakie dochody s? wy??czone spod egzekucji.

Jakie mam szanse na po?yczk? na alimenty i zasi?ek 500+?

Firmy po?yczkowe wychodz? z za?o?enia, ?e ka?dy dochód jest wliczany do zdolno?ci kredytowej, nawet je?li nie jest to dochód zapewniony na czas nieokre?lony. Wszystko zale?y od tego, w jakiej jest on wysoko?ci i czy jest jedynym ?ród?em utrzymania. Nie jest ci??ko stwierdzi?, ?e alimenty i ?wiadczenie 500+ dla jednego dziecka nie przyniesie zawrotnej kwoty. Je?li matka lub ojciec dziecka nie ma przy tym ?adnych innych dochodów, ich zdolno?? kredytowa nie b?dzie zbyt wysoka. Nie nale?y wi?c spodziewa? si? wysokich kwot po?yczek, a w przypadku chwilówki z pewno?ci? nie znajd? si? one w górnym limicie kwotowym.

Je?li liczymy na wi?ksz? po?yczk?, warto zastanowi? si? nad chwilówk? na raty. W takim przypadku po?yczkodawcy na ogó? podaj? minimaln? miesi?czn? kwot? dochodów w kwocie 500-600 z?otych. Dochody z alimentów i 500+ powinny wi?c wystarczy? na takie zobowi?zanie, cho? te? nie b?dzie to finansowanie rz?du 10 000 lub 15 000 z?otych.

Nale?y jednak liczy? si? z tym, ?e trzeba do tego doliczy? koszty udzielenia po?yczki, a je?li nie uda si? jej sp?aci? w terminie – równie? koszty post?powania windykacyjnego, oraz kolejno post?powania s?dowego i egzekucji komorniczej. Gdy na scen? wkroczy komornik, w pierwszej kolejno?ci ?ci?gnie nale?no?? z takiego ?ród?a, z którego jest mu naj?atwiej – czyli z konta bankowego oraz dochodów.

Czy komornik mo?e zaj?? alimenty i zasi?ek 500+?

Osoby, których g?ównym lub jedynym ?ród?em utrzymania s? alimenty, mog? spa? spokojnie. Komornik dzia?aj?cy na mocy polskiego prawa nie mo?e bowiem ustanowi? zaj?cia na tego rodzaju dochodzie. Art. 833 Kodeksu Post?powania Cywilnego jasno okre?la, ?e ?wiadczenia alimentacyjne nie podlegaj? egzekucji. Zaj?te nie mog? zosta? równie? alimenty wyp?acane przez fundusz alimentacyjny.

Oprócz tego Kodeks Post?powania Cywilnego wymienia inne ?wiadczenia, które nie podlegaj? egzekucji komorniczej. Zgodnie z jego przepisami, zaj?te nie mog? zosta?:

 • ?wiadczenia rodzinne;
 • dodatki porodowe;
 • zasi?ki dla opiekunów;
 • dodatki dla sierot;
 • dodatki piel?gnacyjne;
 • ?wiadczenia pochodz?ce z pomocy spo?ecznej;
 • ?wiadczenia wychowawcze.

Zasi?ek 500+ jest wed?ug polskiego prawa ?wiadczeniem wychowawczym. Zgodnie z nowelizacj? Kodeksu Post?powania Cywilnego z 20 sierpnia 2016 roku, tego typu ?wiadczenie równie? nie mo?e zosta? zaj?te przez komornika.

Uwaga na egzekucj? z konta bankowego

Alimenty oraz ?wiadczenie 500+ nie mo?e zosta? zaj?te przez komornika w sensie takim, ?e nie mo?e on wstrzyma? ich wyp?acania, ani te? zmniejszy? ich miesi?cznej kwoty. Osobn? kwesti? jest jednak to, w jakim trybie komornik mo?e zaj?? pieni?dze zgromadzone na rachunku bankowym. Ten ma prawo zabra? i zaliczy? na poczet d?ugu wszystkie ?rodki przewy?szaj?ce kwot? woln? od zaj?cia, czyli 1575 z?otych. Dzieje si? tak dlatego, ?e komornik nie ma wiedzy o tym, z jakiego ?ród?a pochodz? zgromadzone na koncie ?rodki – zna tylko ich wysoko??. O wy??czenie spod egzekucji ?rodków pochodz?cych z zasi?ku 500+ oraz alimentów nale?y si? wi?c stara?, gdy? nie s? one chronione automatycznie.

Jak zwróci? si? o wy??czenie spod egzekucji?

D?u?nikowi przys?uguje prawo zwrócenia si? do komornika o wy??czenie alimentów i wymienionych wcze?niej ?wiadcze? spod egzekucji z konta bankowego lub, w razie problemów, wytoczenie powództwa o zwolnienie zaj?cia. Warto zaznaczy?, ?e jest to obowi?zek d?u?nika, a nie komornika – je?eli d?u?nik nie zrobi ?adnego kroku, by egzekucji zapobiec, ?rodki zwolnione spod egzekucji b?d? i tak zaj?te.

We wniosku o wy??czenie lub zwolnienie spod egzekucji, nale?y wskaza? dok?adnie rodzaj ?wiadcze? oraz ich ??czn? wysoko??. Konieczne jest równie? ich udokumentowanie, ale w takim wypadku mo?e by? wystarczaj?ce po prostu przedstawienie wyci?gu z konta bankowego za konkretny miesi?c kalendarzowy, na którym wyra?nie widoczny b?dzie zarówno tytu? przelewu, jego wysoko??, jak i nazwa organu wyp?acaj?cego ?wiadczenie. Tylko w niektórych przypadkach potrzebne b?dzie za??czenie decyzji urz?dowej, na mocy której ?wiadczenie zosta?o przyznane.

Osobne konto dla dziecka?

Za?o?enie osobnego konta dla dziecka, na które b?d? wp?ywa? alimenty mo?e uchroni? przed nieuprawnionym zaj?ciem konta przez komornika. D?ug pochodz?cy z po?yczki online mo?e by? bowiem egzekwowany wy??cznie z konta tej osoby, której dane widniej? we wniosku po?yczkowym. Dysponuj?cy nimi wierzyciel, który otrzyma? tytu? wykonawczy do d?ugu, przeka?e komornikowi adres, jak i inne informacje (np. numer konta bankowego) wy??cznie po?yczkobiorcy. W takim przypadku trzeba jednak liczy? si? z tym, ?e alimenty sp?ywaj?ce na konto dziecka nie zostan? uwzgl?dnione w analizie zdolno?ci kredytowej wnioskuj?cego o po?yczk?. Kontroli b?d? podlega? tylko te dochody, które wp?ywaj? na konto bankowe nale??ce wy??cznie do wnioskuj?cego o po?yczk?. Je?li tam si? nie znajd?, zdolno?? kredytowa ulegnie znacznemu ograniczeniu.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *