1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy mam szans? na chwilówk? online, je?li jestem w BIG?

Czy mam szans? na chwilówk? online, je?li jestem w BIG?

po?yczka

Osoby zainteresowane chwilówkami online to cz?sto równie? te osoby, które nie s? pewne otrzymania chwilówki, nawet je?li wiedz?, ?e kryteria oceny wnioskodawców s? znacz?co obni?one. Obawy zwi?zane z przyznawalno?ci? chwilówek online dotycz? przede wszystkim braku zarobków oraz figurowania w rejestrach finansowych, z którymi aktualnie najcz??ciej wspó?pracuj? po?yczkodawcy. Te rejestry to przede wszystkim baza Biura Informacji Kredytowej oraz bazy danych nale??ce do Biur Informacji Gospodarczej. O ile chwilówki online bez BIK s? niemal?e powszechnie dost?pne, o tyle cz?sto brak informacji o tym, jak przez instytucje traktowane s? pozosta?e zasoby informacyjne. Przyjrzyjmy si? wi?c, jakie znaczenie przy chwilówkach online maj? rejestry BIG?

Czym jest BIG?

BIG bywa bardzo cz?sto okre?lany jako jeden rejestr, co jest za?o?eniem zupe?nie b??dnym. Jest to bardziej zbiór kilku odr?bnych baz danych, cho? wszystkie z nich dzia?aj? raczej podobnie. W jego sk?ad wchodz?: Krajowy Rejestr D?ugów, ERIF, BIG Infomonitor oraz KBIG. Wszystkie z nich mog? wyst?powa? ??cznie z chwilówkami online, ale najcz??ciej zdarza si? wspó?praca z KRD oraz ERIF. Nazywane s? cz?sto czarnymi listami, które zbieraj? informacje dotycz?ce zobowi?za? finansowych konsumentów – w odró?nieniu od BIK, nie s? to wy??cznie zobowi?zania kredytowe. Co wa?ne, w wi?kszo?ci trafiaj? tam zobowi?zania przeterminowane, przynajmniej od 60 dni i w wysoko?ci równej lub przekraczaj?cej 200 z?otych.

Jakie konsekwencje niesie obecno?? w BIG?

Najwa?niejsz? i najpowa?niejsz? konsekwencj? obecno?ci w rejestrach BIG b?dzie oczywi?cie utrata zaufania instytucji finansowych, równie? tych, które udzielaj? chwilówek online. Aktywny wpis w jednym z rejestrów BIG to oznaka tego, ?e problemy ze sp?at? nawet ma?ych kwot s? powa?ne i nie zosta?y jeszcze zlikwidowane. Ryzyko udzielenia chwilówki online b?dzie wi?c znaczne – po?yczkobiorca, który nie upora? si? jeszcze ze swoimi problemami finansowymi, z du?ym prawdopodobie?stwem chwilówki nie sp?aci.

Czy chwilówka bez BIG mo?e zosta? mi przyznana?

Mimo ?e chwilówki online bez BIG s? cz?sto oferowanym produktem, bardzo trudno b?dzie tak? uzyska?. Inaczej traktowane s? bowiem problemy ze sp?at? w przesz?o?ci (tak jak scoring w BIK), a inaczej problemy aktualne. O ile uzyskanie chwilówki online w tym pierwszym przypadku nie b?dzie trudne, o tyle b?dziemy mieli spore problemy, je?li figurujemy w KRD, czy ERIF.

Nie jest jednak powiedziane, ?e nie ma nawet najmniejszej szansy na chwilówk? online. Mo?na jednak spodziewa? si? tego, ?e po?yczkodawca b?dzie chcia? zabezpieczy? sp?at? na innych polach, co sprawi, ?e zobowi?zanie b?dzie mia?o raczej inny wymiar.

Chwilówka online na 30 dni niekoniecznie zostanie udzielona. Je?eli nie umiemy samodzielnie znale?? odpowiedniej dla nas oferty, mo?emy zastanowi? si? nad po?rednikiem po?yczkowym, takim jak na przyk?ad Solcredit. Skieruje on nasz wniosek tam, gdzie s? najwi?ksze szanse na jego pozytywne rozpatrzenie. Je?eli nie uda nam si? znale?? ?adnego po?yczkodawcy gotowego udzieli? nam chwilówki online, oznacza to, ?e lepiej wstrzyma? si? z po?yczaniem, lub skorzysta? z innej, bezpieczniejszej dla obu stron opcji.

Rozwi?zaniem w takiej sytuacji mog? by? nie chwilówki online, ale inny rodzaj zobowi?zania pozabankowego, na przyk?ad z por?czeniem lub pod zastaw samochodu (Autokapita? lub Motopo?yczka). Nie tylko mamy wtedy wi?ksze szanse na otrzymanie pieni?dzy, ale te? ich kwoty b?d? znacznie wi?ksze i mog? pos?u?y? nam do sp?aty zaleg?o?ci.

Czasami lepiej nie po?ycza?

Wszystkie zobowi?zania bez BIG, bez wzgl?du na to, czy b?d? to chwilówki online, czy inne zobowi?zania finansowe, s? podwójnym obci??eniem. Powinni?my wi?c dobrze zastanowi? si? nad tym, czy rzeczywi?cie jeste?my w stanie je terminowo sp?aci?, pomimo tego, ?e mamy d?ugi. Je?li tak nie jest, lepiej jest z chwilówki zrezygnowa? i nie ryzykowa? tego, ?e nasze zad?u?enie tylko si? powi?kszy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *