1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Czy mog? wzi?? po?yczk? lub kredyt na paszport?

Czy mog? wzi?? po?yczk? lub kredyt na paszport?

Czy mog? wzi?? po?yczk? lub kredyt na paszport?

Paszport jest w ?wietle prawa dokumentem potwierdzaj?cym to?samo??, a za granic? tak?e obywatelstwo polskie. Mo?na wi?c uwa?a?, ?e jest on równie wa?ny co dowód osobisty i mo?e by? u?ywany w takim samym zakresie. Otrze?wienie przychodzi jednak dopiero w momencie, w którym staramy si? o kredyt w banku i najcz??ciej spotykamy si? z odmow?. Czy tak samo jest w firmach po?yczkowych?

Kredyt w banku na dowód – dlaczego nie?

Akapit otwieraj?cy wspomina, i? paszport jest dokumentem to?samym z dowodem osobistym, je?li chodzi o potwierdzenie to?samo?ci. Tak przynajmniej okre?la ten dokument polskie prawodawstwo. Stosowne informacje pojawiaj? si? odpowiednio w ustawach: o dokumentach paszportowych z 13.07.2016 roku, a tak?e o dowodach osobistych z 6.08.2010. Wylegitymowanie si? nimi na przyk?ad policjantowi b?d? oficerowi na lotnisku (w lotach krajowych i na terenie Unii Europejskiej) przyniesie taki sam skutek, a osoby sprawdzaj?ce dokumenty nie mog? ??da? ich wymiany.

Inaczej b?dzie jednak w banku – t? instytucj? interesuje odrobin? wi?cej szczegó?ów ni? policjanta. Problem polega na tym, ?e w?a?ciwie wszystkie te informacje zawarte widoczne s? w dowodzie osobistym, a w paszporcie nie. Niegdy? ró?nic?, która przewa?a?a na korzy?? paszportu, by? widoczny adres zameldowania. Obecnie obowi?zuj?ce wzory dowodów ju? go nie zawieraj?. Mimo wszystko nie zacz?to cz??ciej honorowa? paszportu. Dlaczego? Dalej w wielu oficjalnych sytuacjach i pismach urz?dowych sposobem identyfikacji konkretnej osoby jest nie tylko numer PESEL, ale równie? i numer dowodu osobistego. W takim przypadku u?atwione jest dochodzenie nale?no?ci i niezawodne wskazanie d?u?nika, bez ryzyka pomy?ki.

Aby kredyt zosta? zaci?gni?ty z powodzeniem i w zgodzie z obowi?zuj?cymi przepisami, powinien zawiera?:

 • numer i seri? dowodu;
 • dat? wa?no?ci;
 • dat? i miejsce wydania dowodu, a tak?e organ, który tego dokona? (np. prezydent miasta).

Oczywi?cie nie s? to wszystkie dane ani dokumenty, które nale?y dostarczy? do banku, by otrzyma? finansowanie (zazwyczaj jest to tak?e za?wiadczenie o dochodach), podobnie jak nie b?d? to wszystkie informacje, których mo?e wymaga? bank. Pewne jest natomiast to, ?e przedstawione powy?ej informacje mo?e nam dostarczy? wy??cznie dowód osobisty.

Dostaniemy po?yczk? pozabankow? na paszport?

Niestety, je?li liczymy na po?yczk? lub pozabankow? chwilówk? na raty, to uzyskanie jej na podstawie danych spisanych z paszportu oka?e si? niemo?liwe. Powody wprowadzenia takiego kryterium s? bardzo prozaiczne i dok?adnie takie same, jak w przypadku banków – jest to przede wszystkim kwestia ewentualnego dochodzenia nale?no?ci, która by?aby utrudniona, gdyby po?yczkodawca nie by? w posiadaniu danych z dowodu osobistego. Niektórzy po?yczkobiorcy mogliby to wykorzystywa?. Poza tym trudniej jest prywatnym podmiotom po?yczkowym ustali? wa?no?? paszportu i to, czy to?samo?? wnioskuj?cego o po?yczk? jest autentyczna.

Wszyscy po?yczkodawcy, nawet Ci najwi?ksi (tacy jak LendOn, Vivus czy NetCredit), wskazuj? w umowie lub innych dokumentach po?yczkowych kryteria, które musz? spe?ni? osoby wnioskuj?ce, by móc otrzyma? po?yczk?. Najcz??ciej, oprócz kwestii technicznych, b?d? to: odpowiedni wiek, polskie obywatelstwo potwierdzone dowodem osobistym, zdolno?? kredytowa, brak zad?u?enia i brak aktywnych lub przeterminowanych zobowi?za? wobec tego samego po?yczkodawcy. Paszport nie pojawia si? w tych wyliczeniach praktycznie nigdy. Chyba, ?e we?miemy pod uwag? niestandardowy rodzaj po?yczki.

Paszport w po?yczkach pod zastaw samochodu

Nie mo?na powiedzie?, ?e paszport w po?yczkach pozabankowych nie przyda si? wcale. W niektórych przypadkach mo?e by? potrzebny, cho? i tak nie b?dzie wtedy dokumentem podstawowym. Niektórzy po?yczkodawcy udzielaj?cy po?yczek pod zastaw samochodu lub nieruchomo?ci wymagaj?, by ich klienci w momencie zaci?gania po?yczki wylegitymowali si? dwoma dowodami to?samo?ci ze zdj?ciem. Pierwszym, najwa?niejszym, b?dzie oczywi?cie dowód osobisty. Drugim mo?e by? paszport lub prawo jazdy, ale paszport zdecydowanie b?dzie dokumentem bardziej wiarygodnym i ch?tniej przyj?tym przez po?yczkodawc?.

Takie kryteria udzielenia po?yczki stosuje mi?dzy innymi firma udzielaj?ca po?yczek pod zastaw samochodu, Motopo?yczka. W tej firmie po?yczkodawca, ustanawiaj?c przew?aszczenia na poje?dzie, mo?e otrzyma? nawet 50 tysi?cy z?otych na okres 60 miesi?cy. Dok?adne wymagania, które stosuje po?yczkodawca to:

 • pe?noletno??;
 • status konsumenta;
 • polskie obywatelstwo;
 • przedstawienie dwóch dokumentów ze zdj?ciem – preferowany jest paszport;
 • zamieszkanie i zameldowanie w Polsce;
 • zdolno?? kredytowa;
 • zgoda ma??onka, je?li po?yczka jest wy?sza ni? 10 000 z?otych;
 • polisa OC i ewentualnie polisa AC;
 • pojazd nie starszy ni? 20 lat;
 • konto bankowe, numer telefonu i adres e-mail.

Nie jest to jedyna sytuacja, kiedy paszport przyda nam si? w sytuacjach finansowych. Podobna sytuacja mo?e zdarzy? si? tak?e wtedy gdy b?dziemy chcieli zaci?gn?? kredyt hipoteczny lub nasz dowód straci wa?no??, a konieczna b?dzie wyp?ata pieni?dzy w placówce bankowej. W takim wypadku nie b?dzie mo?liwo?ci okazania prawa jazdy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *