1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Czy mog? wzi?? po?yczk?, je?li przebywam za granic??

Czy mog? wzi?? po?yczk?, je?li przebywam za granic??

Czy mog? wzi?? po?yczk?, je?li przebywam za granic??

Chwilówka internetowa to ratunek finansowy dla wielu osób, które stan??y w obliczu nag?ych i nieprzewidzianych wydatków, zabrak?o im pieni?dzy „do pierwszego” lub chc? zrealizowa? pewne plany. Najcz??ciej jednak mówi si? o niespodziewanych wydatkach, gdy? w?a?nie w takich sytuacjach chwilówki sprawdzaj? si? najlepiej. Mo?na je zaci?gn?? je bez wychodzenia z domu, nawet w 15 minut, a wiadomo, ?e w niektórych sytuacjach liczy si? czas. Czy jednak mo?liwe jest wzi?cie chwilówki, je?li przebywamy za granic??

Czy mo?na zaci?gn?? po?yczk?, je?li jestem za granic??

Procedura po?yczkowa w przypadku po?yczek online jest bardzo prosta. Po prostu wybieramy po?yczkodawc? (po wcze?niejszym skorzystaniu z porównywarki po?yczkowej lub wybieraj?c sprawdzon? ju? firm?), wybieramy kwot? i okres sp?aty, wype?niamy wniosek i weryfikujemy swoj? to?samo??. Po tym wystarczy tylko czeka? na przelew z po?yczk? na konto.

A je?li nag?y wydatek dopadnie nas podczas wyjazdu zagranicznego, na przyk?ad na wakacje? Po?yczkodawcy tak naprawd? nie interesuje, czy o po?yczk? wnioskujemy ze swojego miejsca zamieszkania, czy z jakiegokolwiek innego miejsca w Polsce. Nie ma ogranicze? równie?, je?li chodzi o inne kraje – wniosek online o chwilówk? mo?na z?o?y? praktycznie z ka?dego miejsca na ?wiecie, byleby mo?na by?o si? z niego po??czy? z Internetem i z?apa? zasi?g telefonii komórkowej.

Po?yczkodawca stawia jednak pewne warunki, które nie s? zwi?zane z miejscem pobytu, a z po?yczkobiorc?, który zaci?ga po?yczk?. Te warunki to:

 • polskie obywatelstwo;
 • dowód osobisty i polski numer PESEL;
 • adres zameldowania na terenie Polski;
 • dochody otrzymywane od polskiego pracodawcy;
 • konto bankowe w jednym z banków dzia?aj?cych na terenie Polski;
 • polski numer telefonu komórkowego.

W powy?szych kryteriów wynika, ?e przebywaj?c w Polsce, nie po?ycz? osoby, które s? obywatelami obcego pa?stwa, na stale mieszkaj? w innym pa?stwie i tam pracuj?. I odwrotnie – je?li po?yczkobiorca spe?nia wszystkie wymienione kryteria (do których nale?y doda? równie? wiek i zdolno?? kredytow?), to mo?e zaci?gn?? po?yczk? z ka?dego miejsca na ?wiecie. Je?eli wi?c potrzebujemy dodatkowej gotówki na wakacjach w egzotycznym kraju lub podczas odwiedzin u zagranicznych znajomych, ?mia?o mo?emy zawnioskowa? o po?yczk?, a pieni?dze wybra? z bankomatu w lokalnej walucie.

Pracuj? za granic? – czym mam szans? na po?yczk??

Osoby, które wyje?d?aj? za granic?, tam si? osiedlaj? i tam pracuj?, maj? raczej niskie szanse na przyznanie zobowi?zania. Zwykle bowiem nie spe?niaj? podstawowych kryteriów wyznaczonych przez po?yczkodawców. S? jednak pewne sytuacje, w których zarobki zagraniczne mog? nie tylko nie umo?liwi?, ale równie? i poprawi? szanse na przyznanie po?yczki. Zarobki w walucie o znacznie wy?szym kursie i sile nabywczej w porównaniu do polskiego z?otego przyczyni? si? bowiem do realnego zwi?kszenia zdolno?ci kredytowej.

Kiedy szanse na polsk? po?yczk? wzrastaj?? Mo?na wymieni? dwie sytuacje, które wcale nie wykluczaj? po?yczkobiorcy z mo?liwo?ci zaci?gni?cia po?yczki. Przede wszystkim b?dzie to praca sezonowa za granic?, ale równie? i praca sta?a za po?rednictwem polskiej agencji pracy. W tym ostatnim systemie pracuj? przede wszystkim opiekunki osób starszych na zachodzie Europy. W takim wypadku wyp?ata jest w pewnym sensie wyp?acana przez polskiego pracodawc?.

Mo?na si? równie? domy?la? tego, ?e w Polsce b?dzie znajdowa? si? o?rodek ?ycia rodzinnego i finansowego. Dodatkowo to w?a?nie w ojczystym kraju po?yczkobiorca b?dzie wydawa? zarobione przez siebie za granic? pieni?dze i np. kupowa? na raty lub wnioskowa? o kredyt. Jest te? zameldowany tutaj i nie jest zapisany w ?adnych zagranicznych rejestrach meldunkowych.

Dzi?ki temu po?yczkodawca b?dzie w stanie:

 • sprawdzi? histori? kredytow? wnioskuj?cego w bazie BIK i rejestrach d?u?ników, tym bardziej ?e w takim przypadku b?dzie to historia aktualna;
 • ustali? w?a?ciwy adres zamieszkania po?yczkobiorcy, co rozwi??e jego problemy z ewentualnym dochodzeniem nale?no?ci;
 • zweryfikowa? dane bankowe po?yczkobiorcy (weryfikacj? mo?na przeprowadza? wy??cznie za po?rednictwem polskiego banku), dzi?ki czemu uniknie potencjalnego oszustwa i zaci?gni?cia po?yczki na cudze dane;
 • wys?a? po?yczk? na konto bankowe.

NetCredit – po?yczka dla osób pracuj?cych za granic?

Tym tropem poszed? jeden z najbardziej znanych ?otewskich po?yczkodawców w Polsce, czyli NetCredit. Bez problemu zaci?gn? w tej firmie po?yczk? wszystkie te osoby, które, cho? pracuj? za granic?, spe?niaj? wszystkie wymienione we wcze?niejszym paragrafie warunki.

Co wi?cej, po?ycz? równie? te osoby, które wynagrodzenie otrzymuj? od zagranicznego pracodawcy. Musi ono jedynie sp?ywa? na polskie konto bankowe tak, by w procesie weryfikacji mo?na by?o oceni? zdolno?? kredytow?.

Jakie s? warunki po?yczkowe w NetCredit? Po?yczymy tam typow? chwilówk? w maksymalnych kwotach 3000 z?otych dla pierwszej chwilówki i 5000 z?otych dla klientów, którzy w NetCredit po?yczaj? przynajmniej drugi raz. Niezale?nie od tego, jak? kwot? po?yczki wybierzemy, mo?emy j? sp?aci? w ci?gu najwy?ej 30 dni. Osoby, które nie s? w stanie sp?aci? po?yczki w terminie, mog? nawet dwukrotnie przed?u?y? okres sp?aty.

Nie jest to równie? oferta „co? za co?”. Dogodniejsze warunki dla po?yczkobiorców pracuj?cych nie objawiaj? si? ani wysoko?ci? kosztów, ani haczykami w umowie po?yczkowym. Pod wzgl?dem jako?ciowym jest to po?yczka dorównuj?ca liderom rynku. Nie ma si? wi?c czego obawia?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *