1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy mo?na negocjowa? lepsze warunki po?yczki i kredytu?

Czy mo?na negocjowa? lepsze warunki po?yczki i kredytu?

Czy mo?na negocjowa? lepsze warunki po?yczki i kredytu?

Ch?? negocjacji i targowania si? jest zakorzeniona g??boko w ludzkiej naturze. To naturalne, ?e ka?dy chce co? kupi? lub po?yczy? jak najmniejszym kosztem i na jak najlepszych warunkach. Negocjacje kupieckie kojarz? si? przede wszystkim z targami i gie?dami, za? negocjacje finansowe – pomi?dzy dwoma wielkimi, równorz?dnymi graczami. Ale czy po?yczko- lub kredytobiorca, staj?c z za?o?enia na pozycji nieco podrz?dnej, równie? mo?e podj?? dialog z instytucjami po?yczaj?cymi pieni?dze i wynegocjowa? lepsze warunki chwilówki lub kredytu?

Czy mo?na negocjowa? z firm? po?yczkow??

Firmy po?yczkowe oferuj? do?? specyficzne produkty finansowe, niedost?pne w?a?ciwie nigdzie indziej. To one wychodz? naprzeciw klientowi i same ustalaj? ofert? po?yczkow?, na któr? klient mo?e si? zgodzi? lub nie. Ustalony jest maksymalny pu?ap kwoty oraz zakres okresu sp?aty, a klient mo?e porusza? si? w tych jasno wyznaczonych ramach. Podobnie wygl?da ustalenie kosztów takiej po?yczki – ka?da instytucja wyznacza koszty w?asne. Co prawda, cz??? z nich mo?e ustala? te koszty indywidualnie, na podstawie wyliczonej zdolno?ci kredytowej klienta, liczby zaci?gni?tych po?yczek w danej firmie lub w ramach programu lojalno?ciowego. Ci??ko jednak ka?d? z tych sytuacji nazwa? negocjacjami. Nie pozwalaj? na to przede wszystkim zasady zaci?gni?cia po?yczki pozabankowej – odbywa si? to przez Internet i ca?kowicie bezosobowo. Bywa tak, ?e przez ca?y proces po?yczkowy nie mamy styczno?ci z pracownikiem firmy. Co wi?cej, du?e znaczenie ma równie? czas, w jakim standardowo zaci?ga si? tak? po?yczk?. Powinien on by? jak najmniejszy – inaczej (i krócej) b?d? wygl?da?y negocjacje twarz? w twarz, a inaczej ?mudna wymiana wiadomo?ci lub nawet rozmowa przez infolini?.

Nie mo?na jednak powiedzie?, ?e negocjacje z firmami po?yczkowymi nie zdarzaj? si? w ogóle. Je?eli ju? tak si? zdarzy, to nie dzieje si? to niestety w obr?bie oferty, a nieco bardziej przykrych okoliczno?ciach – w przypadku braku sp?aty po?yczki w terminie. Wbrew pozorom, nie jest tak, ?e jak klient nie sp?aca po?yczki, to sprawa od razu trafia do windykacji, a my napotykamy ogromne problemy. Oczywi?cie, niemo?no?? sp?aty chwilówki nie jest b?ahostk?, ale wi?kszo?? firm przejawia prokonsumenck? postaw? i próbuje spraw? najpierw rozwi?za? w trakcie negocjacji. Najcz??ciej dopuszczalne jest roz?o?enie chwilówki na raty, a klient mo?e bra? udzia? w ustalaniu ich liczby i miesi?cznej wysoko?ci rat.

Negocjacje z firm? po?yczkow? si? nie op?acaj??

Mo?na si? jednak zastanawia?, czy negocjacje z firmami po?yczkowymi s? w ogóle potrzebne. Jest ich tak wiele, dzi?ki czemu rozpi?to?? kwot, okresów sp?aty, rodzajów po?yczek i ich kosztów jest naprawd? ogromna. Tylko poruszaj?c si? w ramach darmowych chwilówek, mo?na po?yczy? od 100 do 6000 z?otych (tak? ofert? prezentuje Szybka Gotówka), a w ramach chwilówek p?atnych kwota ta wzrasta do nawet 8000 z?otych (Kuki), nie mówi?c ju? o po?yczkach ratalnych, w których dost?pne jest nawet kilkadziesi?t tysi?cy z?otych. Korzystaj?c z rankingów po?yczkowych lub porównywarki po?yczek, klient mo?e idealnie dopasowa? po?yczk? „pod siebie” w taki sposób, ?e ?adne negocjacje nie b?d? mu potrzebne.

Banki bardziej elastyczne

Elastyczne podej?cie banków wynika z tego, ?e koszty kredytowe s? stosunkowo niskie, je?li porówna? jest z kosztami standardowych po?yczek pozabankowych. Banki chc? wi?c pozyska? wi?cej klientów i mog? to zrobi? w?a?nie poprzez do?? elastyczne podej?cie do oferty oraz zaproponowanie lepszych warunków, je?eli klient potrafi dobrze – ale w ramach rozs?dku – negocjowa?. Przedstawiciel banku ma mo?liwo?? i pe?nomocnictwo do tego, by w lekkich granicach zmienia? warto?? niektórych parametrów kredytu. Trzeba jednak mie? ?wiadomo?? tego, ?e banki, cho? zabiegaj? o zwi?kszenie liczby swoich klientów, nie chc? obni?a? ich jako?ci, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmia?o w odniesieniu do cz?owieka. Jako?? w tym wypadku oznacza, ?e raczej nie zgodz? si? na nagi?cie i obni?enie wymaga? dotycz?cych zdolno?ci kredytowej. Co wi?c mo?emy zyska??

  • Ni?sz? mar?? lub oprocentowanie kredytu. Cho? jej wysoko?? zazwyczaj okre?lana jest w tabeli op?at, pracownik banku ma przyzwolenie na to, by obni?y? jej wysoko?? nawet o kilka punktów procentowych, w zale?no?ci od tego, jak cennym klientem b?dzie dla banku przysz?y kredytobiorca i w jaki sposób uk?ada?a si? dotychczasowa wspó?praca obu stron.
  • Dodatkowe produkty finansowe. Nie jest to z pewno?ci? cel zak?adany przez kredytobiorców, którzy udaj? si? do banku, by negocjowa? lepsze warunki kredytu. Jednak?e, negocjacje takie bardzo cz?sto nast?puj? na zasadzie wymiany. Mo?e wi?c zdarzy? si? tak, ?e bank zaproponuje nam pewne u?atwienia, ale w zamian za wybór innych produktów finansowych, np. lokaty.

Negocjujmy umiej?tnie

Ch?? uzyskania lepszych warunków powinna by? w jaki? sposób umotywowana. Dobrym uzasadnieniem przyznania lepszych warunków mo?e by? np. wspomnienie o wieloletniej, dobrze uk?adaj?cej si? i owocnej wspó?pracy. Plusem b?dzie na pewno posiadanie w tym banku rachunku osobistego, karty kredytowej, a tak?e pozytywnej historii zobowi?za?. Kolejny argument mo?emy wytoczy?, je?eli nasza zdolno?? kredytowa jest wysoka lub znacznie polepszy?a si? w ostatnim czasie. Niektórzy polecaj? jeszcze zaprezentowa? tre?? ofert innych banków, które czasami mog? zapewni? lepsze warunki. Ten argument zadzia?a chyba najlepiej – ?aden bank nie chce straci? klienta i mo?e zaproponowa? takie same, a nawet lepsze warunki ni? konkurencja.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *