1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Czy mo?na roz?o?y? chwilówk? na raty? Jak to zrobi??

Czy mo?na roz?o?y? chwilówk? na raty? Jak to zrobi??

Czy mo?na roz?o?y? chwilówk? na raty? Jak to zrobi??

Cho? chwilówka jest produktem naprawd? prostym i bardzo ?atwym do zrozumienia, niekiedy ?atwo jest przeceni? swoje mo?liwo?ci. Czasami stanie si? tak z powodu wzi?cia po?yczki wy?szej ni? nasze mo?liwo?ci finansowe, a czasami zdarzy si? po prostu co?, co t? sp?at? uniemo?liwi – nag?y wydatek, utrata pracy lub zdrowia. Nie zawsze tak?e mo?na skorzysta? z przed?u?enia okresu sp?aty lub refinansowania. Czy w takim wypadku mo?na liczy? na to, ?e po?yczkodawca wyka?e ch?ci dogadania si? i pozwoli na roz?o?enie zaleg?ej p?atno?ci na raty.

Niesp?acenie chwilówki a windykacja – ile mam czasu?

Czas, który up?ynie od przekroczenia ostatecznego terminu sp?aty chwilówki a rzeczywistej windykacji, jest bardzo ró?ny. Niektóre firmy po?yczkowe zaczynaj? bardzo szybk? windykacj? nale?no?ci – zazwyczaj ju? po kilku monitach i ponagleniach kieruj? spraw? do windykacji terenowej lub sprzedaj? d?ug firmie windykacyjnej. W takim wypadku to od nowego wierzyciela zale?y, jak d?ugo b?dzie stara? si? wyegzekwowa? sp?at? polubownie – niektóre firmy zajmuje to kilka miesi?cy, inne po wyczerpaniu wszystkich ?rodków polubownych od razu kieruj? spraw? do s?du. Zwykle jednak przyjmuje si?, ?e musi up?yn?? przynajmniej kilka miesi?cy, by d?ugiem zaj??y si? ograny pa?stwowe. Nie jest to czas krótki, ale trzeba pami?ta?, ?e w takim przypadku koszty rosn?.

Warto wi?c jeszcze zawczasu, je?li ju? wie si?, ?e chwilówki nie uda si? sp?aci?, skontaktowa? si? z po?yczkodawc? i rzeczowo opisa? swoje problemy finansowe. Jest du?a szansa na to, ?e ten zgodzi si? na ustalenie indywidualnego harmonogramu sp?aty.

W jakiej firmie roz?o?? chwilówk? na raty?

W?ród po?yczkodawców, którzy ch?tnie rozk?adaj? chwilówk? na raty, bardzo cz?sto wymieniane s? takie firmy, jak:

 

Wi?kszo?? z nich przyjmie pro?b? po?yczkobiorcy jeszcze przed przeterminowaniem si? zlecenia, ale niektóre tak? mo?liwo?? dopuszczaj? dopiero wtedy, gdy sp?ata po?yczki b?dzie wymagalna od przynajmniej 45 dni (np. LendOn). Dobrze jeszcze pami?ta? o tym, ?e ?aden po?yczkodawca raczej nie wyrazi zgody na to, by sp?at? roz?o?y? na wi?cej ni? 12 rat, cho? i to mo?e by? rzadko?ci?.

Czy musz? ponie?? dodatkowe koszty roz?o?enia chwilówki na raty?

Odzyskanie po?yczonych pieni?dzy po kilkunastu miesi?cach zamiast po standardowych 30 dniach jest dla firmy po?yczkowej niejako utrat? kapita?u, a przynajmniej jego zamro?eniem. Trudno wi?c spodziewa? si?, ?e nie pobierze on ?adnych op?at za indywidualny plan sp?aty ratalnej. Zwykle b?dzie to oko?o 20% kwoty po?yczki, a fluktuacje, je?li wyst?pi?, nie b?d? zbyt du?e.

Po?yczkobiorca, który stara si? o roz?o?enie chwilówki na raty, musi liczy? si? tak?e z dwiema innymi kwestiami:

 • roz?o?enie na raty darmowej chwilówki spowoduje to, ?e po?yczkobiorca utraci warunki promocyjne, czyli b?dzie musia? zap?aci? za po?yczk? tyle, ile kosztuje po?yczka regularna – oprócz tych wspomnianych 20% zap?acimy równie? i standardowe koszty prowizji i oprocentowania;
 • w tych firmach, które dopuszczaj? mo?liwo?? sp?aty ratalnej dopiero po przeterminowaniu si? po?yczki, naliczone zostan? dodatkowo koszty za nieterminowo?ci, które mog? si?ga? 14% w skali roku.

Wniosek o roz?o?enie chwilówki na raty – co powinien zawiera??

Nie ma jednolitego wzorca, wed?ug którego nale?a?oby taki wniosek napisa?. Wi?kszo?? po?yczkodawców nie udost?pnia tak?e takiego formularza – preferuj? raczej uprzedni kontakt telefoniczny, podczas którego podpowiedz?, jakie powinno by? dalsze post?powanie po?yczkobiorcy.

Aby jednak wniosek by? skuteczny, powinien zawiera? kilka elementów. S? to:

 • szczegó?y po?yczki;
 • dane osobowe po?yczkobiorcy;
 • data zawarcia umowy;
 • numer umowy po?yczkowej;
 • jasno wyra?ona ch?? roz?o?enia chwilówki na raty;
 • szczere zapewnienie mo?liwo?ci sp?aty po?yczki w takim systemie;
 • umotywowanie pro?by;
 • deklaracja sp?aty po?yczki w okre?lonej kwocie.

 

Co jest dobrym umotywowanie takiego wniosku? W gruncie rzeczy tutaj tak?e nie ma jakich? konkretnych kryteriów, gdy? jedni po?yczkodawcy b?d? bardziej przychylni takiemu rozwi?zaniu, a inni mniej. Sytuacja po?yczkobiorcy wygl?da „lepiej”, je?li ma powa?ne przyczyny, ku temu, by o tak? sp?at? wnioskowa?. Przede wszystkim b?d? to problemy finansowe, powa?ne przeszkody uniemo?liwiaj?ce sp?at? po?yczki (np. choroba, drogie leczenie czy utrata pracy). Dobrze by?oby tak?e, gdyby nasze s?owa nie pozostawa?y bez pokrycia i mogliby?my udokumentowa? nasz? sytuacj? finansow?.

Jak efektywnie sp?aci? po?yczk??

Problemy finansowe mog? przydarzy? si? ka?demu i firmy po?yczkowe doskonale to rozumiej?. Nie b?dzie to jednak oznacza?, ?e po?yczkobiorca zostanie obdarzony zaufaniem bezgranicznym. Roz?o?enie chwilówki na raty jest w?a?ciwie ostatni? szans? na to, by z k?opotliwej sytuacji wyj?? bez szwanku. Drugiej takiej szansy mo?emy ju? nie otrzyma?, dlatego tym bardziej nale?y przestrzega? harmonogramu sp?at.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *