1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy mo?na zmieni? harmonogram sp?aty po?yczki?

Czy mo?na zmieni? harmonogram sp?aty po?yczki?

Czy mo?na zmieni? harmonogram sp?aty po?yczki?

Osoby, które nie mog? sp?aci? chwilówki, maj? szereg narz?dzi, z których mog? skorzysta?, by odroczy? termin p?atno?ci i unikn?? powa?nych skutków procesu windykacyjnego. To przed?u?enie okresu sp?aty, refinansowanie, a nawet roz?o?enie chwilówki na raty. Po?yczki ratalne, ze wzgl?du na swoj? odmienn? konstrukcj?, s? bardziej skomplikowanymi produktami finansowymi i niecz?sto oferuj? najbardziej dogodne dla po?yczkobiorcy wyj?cie z sytuacji. Czynno?ci? ratunkow?, któr? mo?emy podj??, by regularnie sp?aca? raty po?yczki, mo?e by? zmiana harmonogramu sp?aty.

Czy mo?liwa jest zmiana harmonogramu sp?aty?

Odmiennie ni? przy chwilówce, nie?atwo jest dobrze rozplanowa? sp?at? po?yczki ratalnej. O ile na pocz?tkowym etapie wiemy, ile mo?e wynosi? nasza miesi?czna rata, nie jeste?my w stanie dok?adnie rozplanowa? swoich wydatków na przestrzeni trzech lub nawet czterech lat. Zawsze mo?e zmieni? si? nasza sytuacja zawodowa, ?yciowa lub zdrowotna. W po?owie drogi mo?e wi?c okaza? si?, ?e nie jeste?my w stanie dalej p?aci? rat.

Wi?kszo?? po?yczkodawców stoi na stanowisku, ?e ka?demu mo?e powin?? si? noga. Dlatego w razie przeszkód uniemo?liwiaj?cych sp?at? po?yczki, nie rozpoczynaj? windykacji ze skutkiem natychmiastowym, a proponuj? ugodowe i wspólne rozwi?zanie problemu. Im tak?e zale?y na tym, by po?yczone pieni?dze by?y oddane, a wola sp?aty wyra?ona przez po?yczkobiorc? jest dobrym sygna?em. Istnieje wi?c bardzo du?e prawdopodobie?stwo tego, ?e po?yczkodawca zgodzi si? na wyd?u?enie okresu sp?aty, a co za tym idzie – zmniejszenie wysoko?ci jednej raty.

Informacje znajdziemy w umowie po?yczkowej

Nie ka?dy po?yczkodawca zak?ada z góry, ?e konieczne b?dzie zmienienie harmonogramu sp?aty, cho? nie oznacza to, ?e w ostatecznym rachunku nie zgodzi si? na takie rozwi?zanie. Mimo wszystko, aby mie? pewno??, warto wcze?niej zapozna? si? ze wzorem umowy. W wi?kszo?ci z nich z pewno?ci? znajdziemy odpowiedni zapis, który dopuszcza zmian? harmonogramu. Tak dzieje si? mi?dzy innymi w przypadku firm:

  • Wonga: „Po?yczkodawca mo?e udost?pni? Po?yczkobiorcy mo?liwo?? podwy?szenia kwoty Wyp?aty, zmiany Terminu Sp?aty lub Harmonogramu Rat”;
  • Fellow Finance: „W przypadku czasowej utraty zdolno?ci sp?aty Po?yczki ze wzgl?du na wydarzenia losowe niezale?ne od Po?yczkobiorcy, Po?yczkobiorca ma prawo do negocjacji warunków sp?aty Po?yczki. W celu negocjacji Po?yczkobiorca powinien skontaktowa? si? z Obs?ug? Klienta Przedstawiciela. Ka?da tego typu sytuacja b?dzie rozpatrywana indywidualnie, a ostateczna decyzja o zmianach warunków sp?aty zawsze nale?y do Przedstawiciela”.

S? firmy po?yczkowe, które nie oznaczaj? jasno w umowie mo?liwo?ci zmiany harmonogramu sp?aty. Nie oznacza to jednak, ?e jest to niemo?liwe, bo dopuszczalne jest to mi?dzy innymi u takich po?yczkodawców jak Super Grosz, Provident czy Aasa. Wyd?u?enie okresu sp?aty jest wtedy mo?liwe na podstawie lakonicznego, krótkiego zapisu o wprowadzaniu zmian do umowy. W takim przypadku konieczne jest jednak podpisanie aneksu do umowy, w którym zawarte b?d? informacje dotycz?ce nowej liczby rat, nowej daty p?atno?ci ka?dej raty i jej wysoko?ci, a tak?e na nowo przeliczonego RRSO.

Trzeba si? liczy? z tym, ?e koszty po?yczki wzrosn? – zwi?zane jest to z wi?ksz? kwot? prowizji administracyjnej oraz wi?kszej kwoty oprocentowania sta?ego. Po?yczkobiorca musi te? pami?ta?, ?e wyd?u?enie okresu sp?aty w wi?kszo?ci przypadków mo?liwe jest tylko do maksymalnego pu?apu rat. Przyk?adowo, je?li po?yczymy w Provident na 24 miesi?ce, nie mo?emy sp?aty przed?u?y? na wi?cej ni? 36 miesi?cy, gdy? taki jest najwi?kszy przewidziany okres sp?aty.

Okresowa przerwa w sp?acie w Provident

Nie zawsze trzeba wyd?u?a? harmonogram sp?aty. Je?li mamy bardzo powa?ne, ale przej?ciowe problemy, mo?emy skorzysta? z tak zwanej okresowej przerwy w sp?acie. Tak? mo?liwo?? oferuje firma Provident, który daje mo?liwo?? przesuni?cia p?atno?ci rat w przypadku wyboru tygodniowej sp?aty po?yczki. W umowie wskazuje on:

„Okresowa Przerwa w Sp?acie w przypadku Po?yczki Tygodniowej w Gotówce to ?wiadczenie polegaj?ce na uprawnieniu Klienta do odroczenia terminu sp?aty rat wynikaj?cych z Pierwotnego harmonogramu okre?lonego w Umowie w wymiarze od 1 do 4 rat bez podania przyczyny. Odroczenie sp?aty rat mo?e by? wykorzystane albo jednorazowo (4 nast?puj?ce po sobie raty tygodniowe), albo jako odroczenie kilku nienast?puj?cych po sobie rat tygodniowych, jednak ??czna liczba Odroczonych rat nie mo?e przekroczy? 4 rat w ci?gu ca?ego okresu obowi?zywania Umowy. Termin wymagalno?ci Odroczonych rat zostaje przesuni?ty w czasie, a Odroczone raty b?d? p?atne kolejno w okresach tygodniowych po terminie sp?aty po?yczki, wynikaj?cym z Pierwotnego harmonogramu. Tym samym czas obowi?zywania Umowy ulegnie automatycznemu przed?u?eniu o liczb? tygodni równ? liczbie rat, których p?atno?? zosta?a odroczona jako Odroczone raty”.

W tym przypadku okres sp?aty wyd?u?y si?, ale wysoko?? miesi?cznej raty si? nie zmieni. Po prostu przez jaki? czas (maksymalnie przez 4 tygodnie) nie b?dziemy musieli w ogóle sp?aca? po?yczki. To nieco inaczej ni? w przypadku wakacji po?yczkowych (dost?pnych w Hapipo?yczki i Zaplo), gdzie mo?emy odroczy? p?atno?? jednej raty. Okres sp?aty w takim przypadku nie ulega jednak przed?u?eniu, a zaleg?? rat? musimy zap?aci? razem z nast?puj?c? wed?ug harmonogramu.

Okres sp?aty przemy?lmy wcze?niej

K?opoty ze sp?at? wynikaj? nie tylko z nieprzewidzianych, problematycznych sytuacji i nag?ej zmiany stopy ?yciowej. Cz?sto winowajc? jest sam po?yczkobiorca, który podejmuje nietrafne decyzje – chce jak najszybciej sp?aci? po?yczk? lub miesi?cznie p?aci? jak najmniejsz? rat?. Z jednej strony, mo?e to spowodowa? do?? szybkie „wyczerpanie si?” mo?liwo?ci finansowych, a z drugiej – brak mo?liwo?ci wyd?u?enia okresu sp?aty. Dobrze wi?c zastanowi? si? nad tym, jak zapewni? sobie bezpiecze?stwo optymalne.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *