1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy mo?na zrezygnowa? z chwilówki?

Czy mo?na zrezygnowa? z chwilówki?

rezygnacja z chwilówki

Nietrafiony wybór chwilówki lub nag?y dop?yw gotówki, sprawiaj?cy, ?e po?yczone pieni?dze nie b?d? ju? potrzebne to nie lada problem. Na szcz??cie korzystaj?c z chwilówek, jest si? chronionym przez prawo konsumenckie, jak i poprzez szczegó?owe ustawy reguluj?ce rynek finansowy. W takim przypadku po?yczkobiorcy przys?uguje szereg praw, z których mo?e skorzysta?, gdy si? rozmy?li?, lub chwilówki ju? nie potrzebuje. Jednymi z nich s? prawo do odst?pienia od umowy oraz prawo do wcze?niejszej sp?aty zobowi?zania.

Kiedy mo?na zrezygnowa? z chwilówki?

Prawodawstwo nie reguluje tego, w którym momencie i z jakich powodów mo?na zrezygnowa? z u?ytkowania chwilówki. Po?yczkodawcy te? raczej nie b?d? interesowa?y motywy kieruj?ce konsumentem, o ile dope?ni on wszystkich koniecznych do rezygnacji formalno?ci. Nie b?dzie on pyta? o powody i – co istotne – nie ma do tego prawa.

Po?yczkobiorca musi jednak pami?ta? o tym, ?e sposób rezygnacji z chwilówki b?dzie w du?ej mierze zale?e? od tego, ile dni up?yn??o od momentu zawarcia umowy. Inny tryb post?powania b?dzie w?a?ciwy w pocz?tkowym okresie, a inny w dniach nast?puj?cych po nim.

Odst?pienie od umowy chwilówki – kiedy b?dzie to mo?liwe?

Odst?pienie od umowy jest prawem przys?uguj?cym ka?demu bez wyj?tku po?yczkobiorcy i jest gwarantowane poprzez przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Na mocy tych przepisów mo?na z chwilówki zrezygnowa? w ci?gu 14 dni od daty zawarcia umowy bez podawania przyczyny. Wynika to z tego, i? zaci?gaj?c zobowi?zanie finansowe, tym bardziej przez Internet, nie ma si? ?wiadomo?ci tego, w jaki sposób funkcjonuj? chwilówki i czy b?d? one dok?adnie takie, jak opisuje to po?yczkodawca. Nie ma te? mo?liwo?ci zapoznania si? z ni? przed tym, jak z?o?y wniosek.

Podmiot udzielaj?cy chwilówki ma obowi?zek to o?wiadczenie bezwzgl?dnie przyj??, o ile o?wiadczenie woli zostanie wyra?one w dozwolony sposób: pisemnie i z?o?one osobi?ci lub przes?ane drog? mailow? lub listown? (liczy si? data stempla pocztowego). W takim wypadku nie mo?e tak?e ??da? o po?yczkobiorcy uiszczenia naliczonej za chwilówk? prowizji, ani nawet jej cz??ci. Jedyn? op?at?, któr? mo?e zastosowa? wobec konsumenta, s? odsetki wyliczone proporcjonalnie do liczby dni, w których chwilówka znajdowa?a si? w jego r?kach. Wynosz? one 10% kwoty chwilówki w skali roku.

Wcze?niejsza sp?ata chwilówki

Je?li zdecydujemy si? na wcze?niejsz? sp?at? chwilówki, to musimy pami?ta?, ?e jest ona mo?liwa w ka?dej chwili – zarówno na dwa dni przed terminem sp?aty, jak i w okresie, w którym przys?uguje nam prawo do odst?pienia. Jest ona równie? gwarantowana przez ustaw? o kredycie konsumenckim, ale nie musi zosta? wyra?ona w specjalnym trybie. Cz?sto wystarczy po prostu wys?a? nale?ne pieni?dze, cho? oczywi?cie lepiej wcze?niej skontaktowa? si? z po?yczkodawc?.

Sp?acona przed terminem chwilówka to równie? chwilówka ta?sza. W zale?no?ci od momentu, w którym chwilówka zostanie oddana, po?yczkodawca obni?y wysoko?? kosztów ca?kowitych proporcjonalnie do okresu u?ytkowania chwilówki. W tym przypadku mo?e jednak naliczy? zarówno prowizj?, jak i odsetki.

Przyznano mi chwilówk? – czy mog? zrezygnowa??

Je?li wniosek o chwilówk? zosta? ju? wys?any, przeanalizowany, a decyzja po?yczkowa by?a pozytywna – równie? mo?emy zrezygnowa? z chwilówki. Wystarczaj?cym krokiem jest po prostu niedope?nienie koniecznych formalno?ci. W niektórych przypadkach mo?liwe b?dzie po prostu ostateczne niezaakceptowanie warunków umowy.

Niekiedy weryfikacja swojej to?samo?ci nast?puje nie w trakcie wnioskowania, a tu? po tym, jak chwilówka zostanie nam przyznana. Wys?anie przelewu weryfikacyjnego jest wtedy równoznaczne z ostateczn? akceptacj? chwilówki i podpisaniem umowy. Je?eli chcemy z tej chwilówki zrezygnowa?, to niedope?nienie tego obowi?zku spowoduje jej automatyczne anulowanie. Chwilówka po prostu nie dojdzie do skutku i nie wywo?a ?adnych skutków prawnych. Pami?tajmy, ?e nikt nie mo?e zmusi? nas do zaci?gni?cia chwilówki, niezale?nie od tego, na jakim etapie procesu jej zaci?gania by?my si? nie znajdowali.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *