1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy po?yczka hipoteczna jest tym samym co kredyt hipoteczny?

Czy po?yczka hipoteczna jest tym samym co kredyt hipoteczny?

Czy po?yczka hipoteczna jest tym samym co kredyt hipoteczny?

Wiele osób musia?o kupi? swoje pierwsze mieszkanie na kredyt za pieni?dze po?yczone z banku. Czy to jednak oznacza, ?e po?yczka hipoteczna jest dok?adnie tym samym co kredyt hipoteczny? Co do zasady nie, cho? bank mo?e udziela? zarówno po?yczek hipotecznych jak i kredytów hipotecznych. Ale ju? firmy po?yczkowe, które najbardziej znane s? z po?yczek pod zastaw udzielaj? po?yczek hipotecznych. Chocia? zarówno kredyt jak i po?yczka daj? zastrzyk gotówki, nie s? to takie same produkty finansowe. Nie tylko ró?ni? si? nazw?, ale przede wszystkim celem czy sposobem udzielania. Do tego ró?na jest forma prawna oraz formalno?ci do spe?nienia ró?ni? si? znacznie mi?dzy sob?.

Kredyt i po?yczka w banku

W banku mo?na wzi?? i kredyt hipoteczny na zakup lub budow? nieruchomo?ci i po?yczk? hipoteczn?, czyli po?yczk? pod zastaw nieruchomo?ci. Jak b?dzie wygl?da? ca?y proces udzielania obu produktów zale?y od wymaga? konkretnego banku. Ale ogólnie trzeba mie? nieskaziteln? histori? kredytow?, wysok? zdolno?? kredytow? oraz brak zaleg?o?ci w sp?acie innych zobowi?za?.

W wypadku kredytu hipotecznego potrzebna b?dzie znaczni wy?sza zdolno?? kredytowa ni? w przypadku brania tylko kredytu gotówkowego, poniewa? raty kredytu hipotecznego ?rednio si?gaj? tysi?ca z?otych miesi?cznie, a sp?acane s? przez 15, nawet 25 lat. Zatem trzeba mie? sta?e, d?ugoterminowe, najlepiej na umow? o prac? na czas nieokre?lony zatrudnienie z wysokim dochodem i niskimi kosztami ?ycia co sprawi, ?e zdolno?? kredytowa b?dzie wysoka. Ponadto w wypadku kupna mieszkania czy ju? wybudowanego domu sprawdzana b?dzie te? ksi?ga wieczysta nieruchomo?ci oraz historia dewelopera. Nasz historia kredytowa te? b?dzie sprawdzana w Biurze Informacji Kredytowej, w Bankowym Rejestrze oraz w Krajowym Rejestrze D?u?ników. Ca?a procedura oraz proces weryfikacji, przedstawianie odpowiednich dokumentów, wnioskowanie o wpis do ksi?gi wieczystej czy nawet oczekiwanie na rzeczoznawc?, który wyceni dla banku nieruchomo?? jest bardzo d?uga. W najlepszym wypadku si?ga dwóch tygodni, a najcz??ciej trwa miesi?c. Ponadto pieni?dzy z kredytu hipotecznego bank nie wyp?aca do r?ki. Przelewa je na konto bankowe w?a?ciciela nieruchomo?ci, który sprzedaje je kredytobiorcy. Mo?e to by? osoba prywatna, firma czy te? deweloper, który dopiero buduje budynek, w którym kredytobiorca kupi? mieszkanie. W wypadku zaci?gni?cia kredytu hipotecznego na budow? domu pieni?dze z kredytu wyp?acane s? w transzach wed?ug harmonogramu budowy.

Z kolei po?yczka hipoteczna w banku to kompletna odwrotno??. Najpierw trzeba mie? na w?asno?? nieruchomo??, aby móc j? zastawi? w banku jako zabezpieczenie po?yczki. Taki zastaw nieruchomo?ci to hipoteka. W tym wypadku równie? dokonuje si? oceny warto?ci nieruchomo?ci przez rzeczoznawc?, trzeba wykupi? ubezpieczenie nieruchomo?ci oraz dokona? nowego wpisu w ksi?dze wieczystej. Jednak trzeba w banku przedstawi? za?wiadczenie o dochodach, przej?? pozytywnie sprawdzanie baz d?u?ników oraz BIK i Bankowego Rejestru czy przedstawi? akt notarialny na podstawie którego jeste?my w?a?cicielem tej nieruchomo?ci. Procedura udzielania po?yczki hipotecznej jest znacznie krótsza ni? w wypadku wnioskowania o kredyt hipoteczny, a pieni?dze wyp?acane s? w gotówce albo na bankowe konto po?yczkobiorcy.

Po?yczka hipoteczna w pozabankowej instytucji po?yczkowej

?eby dosta? po?yczk? hipoteczn? w instytucji finansowej równie? trzeba spe?nia? takie same warunki, jakie ma bank. Tak samo trzeba by? w?a?cicielem nieruchomo?ci, mie? sta?y dochód d?ugoterminowy czy mie? pozytywn? histori? kredytow?, która mo?e nie jest sprawdzana w BIK, ale jest weryfikowana w bazach Biura Informacji Gospodarczej. Równie? trzeba wyceni? mieszkanie przez rzeczoznawc?, wykupi? dodatkowe ubezpieczenie czy dokona? zmian w ksi?dze wieczystej. Otrzyma? mo?na wysok?, d?ugoterminow? po?yczk? do sp?acania w miesi?cznych ratach przez kilka kolejnych lat. ?rednio mo?na dosta? po?yczk? w wysoko?ci po?owy warto?ci rynkowej nieruchomo?ci. Warto pami?ta?, ?e je?li nie sp?acimy raty w terminie to nieruchomo?? przejdzie na w?asno?? firmy po?yczkowej, w której zosta?a ona zastawiona pod po?yczk?. W?a?nie po to dokonuje si? wpisów w ksi?dze wieczystej, aby na czas trwania po?yczki to firma po?yczkowa zosta?a w?a?cicielem nieruchomo?ci z zastrze?eniem, ?e prawo w?asno?ci wróci z powrotem do po?yczkobiorcy po sp?aceniu ca?ej kwoty po?yczki. Je?li jednak nie b?dzie sp?acona to przejdzie na w?asno?? instytucji finansowej.

Dlaczego warto zastawia? nieruchomo?? pod po?yczk? gotówkow?? Przede wszystkim dlatego, ?e wtedy osi?ga si? wy?sz? zdolno?? kredytow?. Ale normalna po?yczka gotówkowa mo?e by? oprocentowana nawet na 25% przy czym po?yczka hipoteczna oprocentowana jest co najmniej dwukrotnie ni?ej. Mamy zatem mniejsze koszty do sp?acenia.

Podsumowanie ró?ni? mi?dzy po?yczk? a kredytem hipotecznym

Przede wszystkim maj? one ró?ne przeznaczenie. Kredyt hipoteczny bierze si?, aby dopiero nieruchomo?? kupi?. Z kolei po?yczk? hipoteczn? bierze si?, gdy ju? jeste?my w?a?cicielami jakiej? nieruchomo?ci i chcemy uzyska? du?? wyp?at? gotówki, ale nasza zdolno?? kredytowa jest za niska, wi?c musimy u?y? nieruchomo?ci jako zastawu. A pieni?dze uzyskane z po?yczki hipotecznej mo?na przeznaczy? na dowolny cel na przyk?ad zakup samochodu, studia dziecka, remont mieszkania.

Oba te produkty zabezpieczone s? wpisem w hipotece na rzecz banku lub firmy po?yczkowej, który oznacza, ?e je?li nie sp?acimy rat zobowi?zania nieruchomo?? przejdzie na w?asno?? banku lub pozabankowej instytucji po?yczkowej, a gdy sp?ata zostanie zako?czona nieruchomo?? b?dzie mia?a nowego (kredyt) lub poprzedniego (po?yczka) w?a?ciciela.

W obu wypadkach procedura mo?e trwa? nawet kilka tygodni. Trzeba przedstawi? odpowiednie dokumenty, umówi? si? z rzeczoznawc? czy ubezpieczycielem. Pocz?tkowo nale?y ponie?? dodatkowe koszty, aby potem uzyska? kilkadziesi?t tysi?cy po?yczki lub kilkaset tysi?cy kredytu. Tak?e koszt notariusza le?y po stronie klienta. Wszystkie dodatkowe koszty ??cznie mog? wynie?? nawet kilkana?cie tysi?cy z?otych.

Koszty po?yczek hipotecznych i kredytów hipotecznych zale?? mi?dzy innymi od zmiennej stopy rynkowej WIBOR, która sk?ada si? na oprocentowanie. Do tego dochodzi jeszcze mar?a kredytu lub po?yczki sp?acana w ka?dej racie. Mar?e zwykle opiewaj? na kilka procent, przy czym to te w kredycie hipotecznym s? ni?sze ni? w wypadku po?yczki hipotecznej. Jednak tak samo i w banku, i w firmie po?yczkowej trzeba b?dzie jeszcze zap?aci? prowizj? za udzielenie takiego dofinansowania. Oba zobowi?zania s? d?ugoterminowe. Mo?na zawsze? takie umowy na 15-25, nie raz nawet 30 lat. W wypadku kredytu hipotecznego wk?ad w?asny kredytu wynosi do 20% warto?ci nieruchomo?ci, wi?c bank skredytuje pozosta?e 80%. Jednak w przypadku po?yczki hipotecznej najcz??ciej mo?na liczy? na po?yczk? w wysoko?ci 50% warto?ci nieruchomo?ci. Bardzo rzadko zdarzaj? si? oferty na 60-70%, ale je?li nieruchomo?? jest w bardzo dobrym stanie i jej lokalizacja jest ?wietna mo?na liczy? na tak? kwot?.

Kredyt hipoteczny jest wi?c sposobem na zakup nowego mieszkania czy wybudowanie domu. Z kolei po?yczka hipoteczna mo?e pos?u?y? na dowolny cel. Ju? samo przeznaczenie tych po?yczonych pieni?dzy powoduje zasadnicz? ró?nic? mi?dzy tymi dwoma produktami. Chocia? wci?? powszechnie u?ywa si? s?ów kredyt i po?yczka zamiennie nie oznaczaj? one w tym wypadku tego samego.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *