1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Koniec lichwiarskich po?yczek? Rz?d: b?d? zmiany

Koniec lichwiarskich po?yczek? Rz?d: b?d? zmiany

polska flaga

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci w?a?nie zapowiedzia?o zmiany w prawie, które maj? zako?czy? dzia?alno?? lichwiarskich po?yczek.

Lichwiarskie po?yczki to nie fikcja, a ich ofiar? padaj? przewa?nie osoby starsze, ufne, czy nieposiadaj?ce odpowiedniej wiedzy. Niestety, dotychczasowe narz?dzia prawne nie pozwala?y skutecznie walczy? z tym procederem. Jednak ju? wkrótce mo?e si? to zmieni? – rewolucj? zapowiedzia?o Ministerstwo Sprawiedliwo?ci.

NIE dla lichwiarskich po?yczek!

Zmiany w prawie b?d? wprowadzone ze wzgl?du na bezpiecze?stwo Polaków i znajd? one swoje miejsce w Kodeksie karnym. A dok?adniej ma si? tam pojawi? zapis o odpowiedzialno?ci karnej od 3 miesi?cy do 5 lat wi?zienia dla:

kto w zamian za udzielone osobie fizycznej ?wiadczenie pieni??ne, niepozostaj?ce w bezpo?rednim zwi?zku z prowadzon? przez ni? dzia?alno?ci? gospodarcz?, ??da od niej odsetek, wynagrodzenia lub jakiegokolwiek innego ?wiadczenia pieni??nego z tytu?u udzielenia ?wiadczenia, o ??cznej warto?ci przekraczaj?cej równowarto?? nale?nych odsetek maksymalnych.

Czyli prawo b?dzie mog?o zaj?? si? ka?d? osob?, która ??da wi?cej ni? dopuszczalna wysoko?? odsetek – obecnie jest to 10%.

Nowe prawo ma na razie dotyczy? konsumentów. Przedsi?biorcy b?d? dalej dzia?a? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *