1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy warto bra? chwilówk? mniejsz? ni? 1000 z?otych?

Czy warto bra? chwilówk? mniejsz? ni? 1000 z?otych?

chwilówka 1000 z?

Chwilówki w wysokich kwotach s? jednymi z najbardziej po??danych. Nag?y wydatek nie zawsze musi przecie? zawiera? si? w kwocie trzycyfrowej, a i potrzeby po?yczkobiorców zmieni?y si? od czasu wprowadzenia chwilówek na rynek. Dzi? mo?na nimi sfinansowa? tak?e sprz?t elektroniczny czy zagraniczny wyjazd. Istotne jest to, ?e dzi?ki chwilówkom mo?emy mie? du?? ilo?? gotówki nawet w 15 minut.

Chwilówki poni?ej 1000 z?otych – bardzo szeroki wybór

Zwa?ywszy na obecny kszta?t rynku pozabankowego, trzycyfrowa kwota chwilówki wydaje naprawd? ma?a. Ma to swoje zalety, bo dzi?ki niskiemu zapotrzebowaniu na gotówk? mo?emy skorzysta? z oferty praktycznie ka?dego po?yczkodawcy. Co najwa?niejsze, mo?liwe jest to tak?e wtedy, je?li celujemy w darmow? chwilówk?. Jest kilka firm, które mog? zaoferowa? pierwsz? chwilówk? na kwot? nie wi?ksz? ni? 1000 z?otych, ale nie wydaje si?, ?eby którakolwiek z nich schodzi?a poni?ej tego limitu.

Przy chwilówkach mniejszych ni? 1000 z?otych po?yczkobiorca nie musi po?wi?ca? czasu na poszukiwania firmy, która zgodzi si? udzieli? po?yczki w po??danej wysoko?ci. Zamiast tego mo?e skupi? si? na wyborze takiej chwilówki, która najbardziej odpowiada mu pod wzgl?dem technicznym: najta?szej, najszybszej czy dost?pnej dla osób ze z?? histori? w BIK.

Po?yczkodawcy ch?tniej udzielaj? niskie kwoty

Je?li interesuje nas wysoka chwilówka i tak? znajdziemy, nie ma pewno?ci, ?e po?yczkodawca zgodzi si? jej udzieli?. Bardzo du?e znaczenie ma przy tym zdolno?? kredytowa wnioskuj?cego. Przy wysokich kwotach mo?e by? ona po prostu niewystarczaj?ca i koniec ko?ców, chwilówki nie otrzymamy lub dostaniemy j? w du?o ni?szej wysoko?ci. Osoba zarabiaj?ca minimaln? krajow?, pracuj?ca przy tym na niepe?en etat, lub gorzej – nieutrzymuj?ca si? z pracy, a ze ?wiadcze?, zwykle spotka si? z odmow?, je?li zawnioskuje o kilka tysi?cy z?otych. B?d?c w takiej samej sytuacji, mo?e natomiast otrzyma? chwilówk? nisk? i to w?a?ciwie od r?ki.

Ni?sze kwoty, ni?sze koszty

Nie sposób nie wspomnie? te? o tym, ?e chwilówki na niskie kwoty to równie? chwilówki, które ??cz? si? z niskimi kosztami. Tak? chwilówk? nie tylko ?atwiej jest uzyska?, ale te? ?atwiej sp?aci?. Nie b?dzie wi?c problemu z tym, ?eby j? sp?aci? w terminie, tym bardziej ?e dost?pny okres sp?aty chwilówki nie zale?y od kwoty – równie dobrze na 30 dni mo?emy po?yczy? 500 z?otych, co 5000. Widmo niesp?acenia po?yczki w terminie i pó?niejszej procedury windykacyjnej mo?e wi?c zosta? odsuni?te. Po?yczkobiorca zachowa za? komfort psychiczny i spokój.

Niskie kwoty bez BIK

Z?a historia kredytowa zaw??a wybór najlepszej oferty. Drobne zaleg?o?ci w Biurze Informacji Kredytowej nie musz? by? szkodliwe i dalej mo?na wzi?? chwilówk?, ale b?dzie to ?atwiejsze, je?eli zawnioskujemy o ni?sz? kwot?. Nawet je?li po?yczkodawca deklaruje, ?e nie bierze pod uwag? informacji z BIK, z wi?ksz? rezerw? podejdzie do wysokiej chwilówki. Mo?e mu si? ona wyda? zbyt wysokim ryzykiem, którego nie mo?e ponie??. Kwota poni?ej 1000 z?otych nie przyniesie mu natomiast sporych strat, je?eli chwilówka nie zostanie sp?acona, wi?c przyjmie, ?e warto?? pozyskania kolejnego klienta jest warta zaryzykowania.

Ma?e chwilówki to tylko pocz?tek

Po?yczaj?c kilkukrotnie chwilówki w ma?ych kwotach, nie tylko reperujemy swoj? histori? kredytow? w BIK i tworzymy wizerunek solidnego, terminowego po?yczkobiorcy, ale te? stwarzamy sobie wi?ksze mo?liwo?ci na otrzymanie wi?kszej chwilówki w przysz?o?ci. Po?yczkodawca, widz?c kilka niewielkich, ale sp?aconych zgodnie z harmonogramem chwilówek, uzna, ?e mo?na nam zaufa? i z wi?kszym prawdopodobie?stwem po?yczy wysok? kwot? w sytuacji, w której naprawd? b?dziemy potrzebowa? gotówki i to nawet, gdy b?dziemy boryka? si? z problemami finansowymi.

Ma?e chwilówki mog? by? korzy?ci? dwustronn?, procentuj?c? w przysz?o?ci. Wszystkie te zalety pojawi? si? jednak dopiero wtedy, gdy sp?acimy je w terminie. Nawet ma?e zobowi?zania s? wi???ce i nie nale?y ich ignorowa?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *