1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy warto korzysta? z darmowych chwilówek?

Czy warto korzysta? z darmowych chwilówek?

darmowe po?yczki

Przed nastaniem ery chwilówek darmowe zobowi?zanie finansowe wydawa?o si? ca?kowicie nieprawdopodobne. Dopiero gdy do gry w??czy?o si? bardzo du?o podmiotów finansowych, darmowa chwilówka z rzadko?ci przeobrazi?a si? w standard po?yczkowy. Przyci?gn??o to uwag? wielu osób, nawet tych, którzy po?yczanie pozabankowe traktowali po macoszemu i o chwilówkach mieli nie najlepsze zdanie. Dzi?, dzi?ki darmowym chwilówkom, coraz wi?cej osób zmienia swoje nastawienie i mo?e dostrzec, ?e jest to produkt bezpieczny i bardzo wygodny. Czy maj? racj??

Na czym polega darmowa chwilówka?

Darmowe chwilówki to akcja promocyjna polegaj?ca na udzieleniu 100-procentowego rabatu cenowego ka?dej osobie, która po raz pierwszy skorzysta z us?ug danego po?yczkodawcy. Od kwoty po?yczki nie s? naliczane ?adne koszty zobowi?zania –  ani odsetki, ani prowizja. Nie ma te? ?adnych ukrytych op?at. Je?li spojrzymy na poziom RRSO – czyli wska?nik uwzgl?dniaj?cy wszystkie op?aty mog?ce zosta? naliczone przy zobowi?zaniu finansowym – zobaczymy, ?e rzeczywi?cie wynosi on 0%.

Jedynym warunkiem, który musi spe?ni? po?yczkobiorca, by móc skorzysta? z promocji na darmow? chwilówk?, jest nieprzekroczenie terminu sp?aty. Ten warunek dotyczy jednak wszystkich chwilówek, wi?c rzetelni klienci firm po?yczkowych nie maj? si? czym martwi?. W takim przypadku naprawd? oddaje si? tylko tyle, ile si? po?yczy?o.

Jakie zalety maj? darmowe chwilówki?

Oczywi?cie, najwa?niejsza z zalet darmowych chwilówek zosta?a ju? wymieniona i jest to absolutny brak kosztów. W?ród pozosta?ych pozytywów mo?na wymieni?:

  • wysok? dost?pno?? darmowej chwilówki – obecnie ofert po?yczkowych zawieraj?cych darmowe chwilówki jest tak wiele, ?e ka?dy znajdzie co? dla siebie. Istnieje mo?liwo?? dopasowania chwilówki do swojej sytuacji finansowej, mo?liwo?ci i potrzeb. Co wi?cej, niekiedy dostaniemy darmow? chwilówk? nawet wtedy, je?li mamy z?? histori? kredytow?
  • ma?e formalno?ci, nawet je?li jest si? nowym klientem – nawet je?li korzystamy z darmowej chwilówki po raz pierwszy, nie musimy przedstawia? ?adnych za?wiadcze?, ani dodatkowych dokumentów. Jedynym wymaganym dokumentem jest dowód osobisty, a ?eby otrzyma? darmow? chwilówk?, nie trzeba nawet wychodzi? z domu.
  • szybko?? otrzymania chwilówki – pomimo tego, ?e w przypadku darmowej chwilówki procedura po?yczkowa jest nieco d?u?sza, trzeba zarejestrowa? konto i zweryfikowa? swoj? to?samo??, wci?? mo?liwe jest otrzymanie pieni?dzy w ci?gu kilkunasty minut.
  • z darmowych chwilówek mo?na korzysta? wiele razy – je?li wzi?li?my ju? darmow? chwilówk?, zawsze mo?emy skorzysta? z kolejnej u innego po?yczkodawcy. Nie ma w tej materii ?adnych ogranicze?, poza liczb? firm po?yczkowych.

Czy darmowe chwilówki maj? jakie? wady?

Chwilówka, która jest darmowa, bez za?wiadcze? i formalno?ci, a dodatkowo mo?e by? zaci?gni?ta w 15 minut, wydaje si? idea?em. Czy rzeczywi?cie nie mo?na wskaza? ?adnych jej wad?

Je?li si? wysili?, to oczywi?cie znajd? si? wady, które mog? nieco przy?mi? blask darmowej chwilówki. Najwa?niejsz? z nich jest efekt psychologiczny, który wywiera na po?yczkobiorcy. Mo?liwo?? skorzystania z chwilówki w ka?dym momencie i nieponoszenia ?adnych kosztów takiego zobowi?zania mo?e od po?yczania uzale?ni?. W ka?dym razie ?atwo wyzby? si? nawyku oszcz?dzania i gromadzenia funduszu awaryjnego na wypadek nag?ych wydatków W przeciwnym wypadku trzeba by?oby oszcz?dza? na co?, co mo?na mie? od razu, je?li zaci?gnie si? darmow? chwilówk?. Mo?e to by? tak?e traktowane jako zaleta, ale trzeba pami?ta?, ?e wydajne gospodarowanie wydatkami równie? jest bardzo przydatn? umiej?tno?ci? i nie warto jej zaniedbywa?.

Tak atrakcyjna mo?liwo??, jak? s? darmowe chwilówki, mo?e spowodowa?, ?e w pewnym momencie jedna nie b?dzie wystarczaj?ca. Takiego zobowi?zania nie uda si? ju? sp?aci? terminowo. Zaci?gni?cie ka?dej chwilówki, nawet darmowej, powinno by? dok?adnie przemy?lane. Jej zaci?gni?cie ob?dzie si? bez kosztów, ale spó?nienie si? ze sp?at? ju? nie. Nie nale?y wi?c przesadza?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *