1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy warto przed?u?a? chwilówki?

Czy warto przed?u?a? chwilówki?

przed?u?enie sp?aty

Nawet najbardziej odpowiedzialnemu konsumentowi zdarzy si? przeliczy? z wysoko?ci? chwilówki lub nie przewidzie? potencjalnych wydatków. Zawsze istnieje wi?c niebezpiecze?stwo, ?e zaci?gni?tej chwilówki nie uda si? sp?aci? na czas. Takie zagro?enie przewidzia?y jednak firmy po?yczkowe, które ch?tnie proponuj? swoim klientom mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty chwilówki. Jest to niestety us?uga p?atna, wi?c cz??? po?yczkobiorców mo?e zastanawia? si?, czy takie rozwi?zanie jest op?acalne i czy nie warto si?gn?? po inne ?rodki zaradcze. Podpowiadamy, czy przed?u?anie chwilówki jest gr? wart? ?wieczki i jak robi? to m?drze.

Na czym polega przed?u?enie chwilówki?

Szacuje si?, ?e prawie jedna trzecia po?yczkodawców nie sp?aci zaci?gni?tej chwilówki w terminie. Dlatego te? wi?kszo?? z nich ch?tnie skorzysta z rozwi?zania, jakim jest przed?u?enie okresu sp?aty. Wykupienie takiej mo?liwo?ci przesunie termin p?atno?ci chwilówki o kilka, kilkana?cie lub nawet kilkadziesi?t dni. Najcz??ciej jest to taki sam okres, na który zosta?a zaci?gni?ta chwilówka, cho? coraz cz??ciej mo?emy spotka? si? z okresami krótszymi, a przez to tak?e ta?szymi. Przed?u?enie chwilówki jest wi?c formaln?, oficjaln? dyspens? udzielon? przez samego po?yczkodawc? i nie poci?ga za sob? ?adnych konsekwencji, nie nalicza si? odsetek karnych, ani tym bardziej nie wszczyna si? procedury windykacji.

Jak przed?u?y? okres sp?aty chwilówki?

Jest to zadanie nadzwyczaj proste. O przed?u?enie okresu sp?aty chwilówki wnosi si? przez swoje osobiste konto klienta w serwisie internetowym po?yczkodawcy, które zosta?o za?o?one przy zaci?ganiu zobowi?zania. Z pewno?ci? na swoim profilu znajdziemy odpowiedni? zak?adk?, w której zostanie wyja?nione ile za to zap?acimy i na jaki czas mo?emy to zrobi?. Zostaniemy poinstruowaniu równie? o tym, jak wyliczonej op?aty dokona?, na jakie konto j? wp?aci? i jak zatytu?owa? przelew.

Wszyscy zainteresowani przed?u?eniem chwilówki powinni jednak pami?ta? o dwóch rzeczach. Pierwsz? z nich jest op?acenie us?ugi jeszcze przed jej uruchomieniem – nie jest to op?ata doliczana do ca?kowitych kosztów chwilówki i p?acona razem ze wszystkim innym w dniu sp?aty. Po drugie, wnioskowanie o przed?u?enie okresu sp?aty jest mo?liwe tylko, je?li chwilówka jeszcze si? nie przeterminowa?a.

Czy warto przed?u?a? chwilówki?

Najwi?ksze w?tpliwo?ci zwi?zane z przed?u?eniem okresu sp?aty chwilówki wi??? si? ze zwi?zanymi z tym do?? wysokimi op?atami. Kilkana?cie dodatkowych dni na sp?at? znacznie obni?a wtedy atrakcyjno?? tego typu zobowi?zania.

Mo?e by? jednak op?acalne, je?li zaci?gamy chwilówk? darmow?. Je?li si? j? przed?u?y, trzeba b?dzie zap?aci? dok?adnie tyle, ile zap?aci?oby si? za chwilówk? standardow?. Nie ma wtedy te? ryzyka tego, ?e po?yczkodawca zacznie windykacj?, sprzeda d?ug wyspecjalizowanej firmie i, co najwa?niejsze, przeka?e odpowiedni? informacj? do BIK. Je?li w tym rejestrze znajdzie si? negatywny wpis, to b?dziemy mie? w przysz?o?ci do?? du?e problemy z zaci?gni?ciem kredytu w banku lub nawet innej chwilówki.

Pami?tajmy jednak, ?e przed?u?enie chwilówki to nie jest magiczny sposób na jej sp?at?. To tylko troch? dodatkowego czasu, który zyskujemy na zgromadzenie potrzebnych pieni?dzy. Je?li mimo przed?u?enia s? na to ma?e szanse, warto zastanowi? si? nad innymi rozwi?zaniami, np. nad zaci?gni?ciem chwilówki na raty. Nie b?dzie ona darmowa, ale w skali miesi?ca nie obci??y tak domowego bud?etu i pozwoli zachowa? p?ynno?? finansow?.

Ustawa antylichwiarska a przed?u?enie chwilówki

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej znacznie ograniczy? koszty pozaodsetkowe, które konsument mo?e ponie?? w zwi?zku z chwilówk?, a trzeba wiedzie?, ?e wliczaj? si? do nich równie? koszty zwi?zane z przed?u?eniem okresu sp?aty. W zwi?zku z tym mo?liwo?? przed?u?enia nie b?dzie wyst?powa?a cz?sto, a je?li ju? tak si? stanie, to liczba mo?liwych przed?u?e? zostanie znacznie ograniczona. W zamian za to bardzo cz?sto oferowane jest refinansowanie, które technicznie ró?ni si? tylko tym, ?e udziela go inny po?yczkodawca.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *