1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy warto wzi?? chwilówk? na Wielkanoc?

Czy warto wzi?? chwilówk? na Wielkanoc?

wielkanoc

Kiedy zbli?aj? si? ?wi?ta, dajemy uwie?? si? reklamom i wierzymy, ?e do organizacji uroczysto?ci oraz na prezenty potrzebujemy dodatkowego zastrzyku gotówki. Warto jednak z kalkulatorem sprawdzi?, czy tak jest rzeczywi?cie.

Najpierw kalendarz

Wszystkie ?wi?ta oraz inne uroczysto?ci, na które b?dziemy potrzebowali dodatkowych pieni?dzy, warto wpisa? wcze?niej w kalendarz roczny. ?atwo jest wtedy zaobserwowa?, kiedy czekaj? nas wi?ksze wydatki i przygotowa? si? na nie. Mo?na na przyk?ad odk?ada? niewielkie kwoty, ale równie? wcze?niej kupowa? prezenty lub produkty spo?ywcze w promocyjnej cenie z d?ugim terminem przydatno?ci, a potrzebne do ?wi?tecznych potraw. Rzadko jednak kto jest tak cierpliwy i skrupulatny, by wykona? taki plan.

Iluzja dobrej oferty

Sztuczne rozbudzanie potrzeb poprzez reklamy sprawia, ?e czujemy, i? dobre ?wi?ta to takie, podczas których stó? si? ugina, a rodzina jest bogato obdarowana. Najlepiej wida? to przed Bo?ym Narodzeniem, ale marketingowcy ju? od paru lat staraj? si?, by i Wielkanoc by?a obchodzona o wiele huczniej ni? dotychczas. Dlatego w okresie przed?wi?tecznym jeste?my wprost zalewani reklamami. Jedne sugeruj? nam produkty, a inne wskazuj?, sk?d wzi?? pieni?dze.

Nowa ustawa „antylichwiarska” mocno ograniczy?a mo?liwe koszty po?yczek pozabankowych, ale i tak nie s? one zbyt korzystne dla klienta. Provident wyliczy?, ?e na Wielkanoc wydamy oko?o 400 z?otych. Je?li po?yczymy tak? kwot? od firmy po?yczkowej, to ??czna kwota, któr? b?dziemy musieli odda? to ok. 510 z?otych (przy okresie sp?aty wynosz?cym 30 dni). Oferta banków jest korzystniejsza mimo, ?e ma d?u?szy okres sp?aty (trzy miesi?ce), jednak wiele z nich wymusza ubezpieczenie kredytu gotówkowego, co sztucznie podnosi jego koszty.

A co po ?wi?tach?

Warto jeszcze zwróci? uwag? na to, ?e oszcz?dno?ci wi?kszo?ci rodzin nie przekraczaj? tysi?ca z?otych, zatem zbyt rozrzutne ?wi?towanie mo?e oznacza? dla nich trudno?ci finansowe. Je?eli ju? kto? si? zdecyduje na wzi?cie chwilówki, to warto wcze?niej skorzysta? z rankingu po?yczek, by nie trafi? na niekorzystn? ofert?. Nie mniej wyliczenia wskazuj?, ?e wzi?cie chwilówki to koszt co najmniej 100 z?otych. Zastanawiaj?ce jest w?a?nie to, ?e takie po?yczki bior? ludzie, których zwyczajnie nie jest sta? na taki niepotrzebny wydatek.

fot.: freeimages.com

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *