1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy wysokie chwilówki mog? by? niebezpieczne?

Czy wysokie chwilówki mog? by? niebezpieczne?

niebezpieczne chwilówki

Coraz cz??ciej zainteresowanie chwilówkami skupia si? wokó? ich wysoko?ci. W rzeczy samej jest to jeden z tych parametrów, który pierwszy przychodzi na my?l przysz?ym po?yczkobiorcom. Wzajemnie nakr?caj?ca si? konkurencja instytucji pozabankowych i walka o klienta spowodowa?y natomiast, ?e kwoty rzeczonych chwilówek stale rosn?. Nie jest to ju? kilkaset, ale nawet kilka tysi?cy z?otych. Znajduje to oczywi?cie wielu zwolenników, ale czy zawsze b?dzie bezpieczne?

Które firmy oferuj? najwy?sze chwilówki?

Je?li chodzi o najwy?sz? kwot? chwilówki, któr? mo?emy dosta?, to nale?y rozró?ni? jej dwa rodzaje: dost?pn? dla nowych oraz dla sta?ych klientów. Po?yczaj?c po raz pierwszy, jest si? nieco ograniczonym kwotowo i nie zawsze mo?na otrzyma? tyle pieni?dzy, ile si? chce i potrzebuje, ale za to mo?na liczy? na promocyjne umorzenie kosztów. Stali klienci w zamian za wysok? chwilówk? musz? natomiast ponosi? pe?ne koszty takiego zobowi?zania – ka?da sytuacja ma wi?c swoje plus i minusy.

Kwoty darmowych chwilówek s? wy?sze ni? jeszcze kilka lat temu, ale dalej mog? nie by? satysfakcjonuj?ce. ?rednia dost?pna wysoko?? pierwszej chwilówki to 1500-2000 z?otych. Takie lub podobne kwoty mo?na znale?? w: LendOn (2500 z?), Alegotówka (2000 z?), Po?yczkaplus (2000 z?), Miloan (1500 z?), Filarum (1000 z?), czy Halopo?yczka (2000 z?).

Jakkolwiek niektórzy po?yczkodawcy mog? sobie pozwoli? na zwi?kszenie tej wysoko?ci i zaproponowa? kwoty niekiedy nawet dwukrotnie wy?sze. Tak du?e chwilówki spotkamy w: NetCredit (3000 z?), Kuki (3000 z?), Freezl (5000 z?), Extra Portfel (3000 z?), Vivus (3000 z?) oraz Szybka Gotówka (6000 z?).

Kolejne chwilówki mog? by? ju? du?o wy?sze i spotkamy si? nawet z kwot? pi?ciocyfrow? – 10 000 z?otych w Kuki. W ?lad za t? firm? pod??aj? za to Vivus z 7500 z?otych, Po?yczkaplus z 8000 z?otych (ale dost?pne dopiero przy dziewi?tym po?yczeniu) oraz Szybka Gotówka (7000 z?).

Czy naprawd? dostan? tak wysok? chwilówk??

Skoro tak wysokie chwilówki znajduj? si? w ofercie firm po?yczkowych, to z pewno?ci? nie jest to chwyt marketingowy, a prawdziwe kwoty, które mo?na uzyska?. Niestety (albo i nie) s? one przeznaczone tylko dla takich osób, które bez problemu mog? te chwilówki sp?aci?. Musz? wi?c mie? odpowiednio wysok? zdolno?? kredytow?, nie mie? negatywnych wpisów w BIK i ?adnego aktualnego zad?u?enia widocznego w rejestrach d?u?ników.

Pami?taj?c, ?e chwilówki s? po?yczane na naprawd? krótki okres, trzeba wiedzie?, ?e nasza zdolno?? kredytowa nie mo?e oscylowa? wokó? dopuszczalnej granicy. Zebranie dodatkowych kilku tysi?cy z?otych w miesi?c mo?e by? bowiem naprawd? trudne.

O czym musi pami?ta? po?yczkobiorca?

Jak zosta?o wspomniane w poprzednim paragrafie, wysokie chwilówki to równie wysoka kwota, któr? trzeba zebra? w równie wysokim czasie. Je?li nam si? nie powiedzie, to ci??ko b?dzie znale?? alternatywne ?ród?o gotówki, które by nam w tym pomog?o. Ci??ko b?dzie po?yczy? od rodziny lub znajomych, bo tak naprawd? ma?o kto dysponuje tak wysok? kwot?, któr? móg?by przeznaczy? dla kogo? innego.

Z listy mo?liwo?ci mo?emy równie? wyeliminowa? sp?acenie chwilówki inn? chwilówk?. Zwracaj?c si? po ni? do innych firm, z pewno?ci? nie otrzymamy tak wysokiej kwoty ju? za pierwszym razem, co mo?e zmusi? nas do zaci?gni?cia kilku naraz. Licz?c dodatkowo koszty, które wygeneruje taka chwilówka oraz to, jak bardzo obci??y nasz? zdolno?? kredytow?, mo?emy si? przekona?, ?e liczba takich chwilówek na sp?at? poprzedniej mo?e niebezpiecznie zbli?y? si? do dziesi?ciu. St?d druga do spirali zad?u?enia jest ju? bardzo prosta.

Refinansowanie wysokiej chwilówki równie? b?dzie bardzo kosztowne – po?yczaj?c 5000 z?otych, mo?emy za nie zap?aci? nawet 1500. To wci?? du?e pieni?dze, które musimy wy?o?y? po miesi?cu, a przecie? i tak za kolejny miesi?c trzeba b?dzie odda? pe?n? kwot?. To naprawd? spora odpowiedzialno?? i niekiedy konieczno?? zmierzenia si? z bardzo powa?nymi konsekwencjami. Nie ma wi?c nic dziwnego w tym, ?e wi?kszo?? po?yczkodawców stopniuje dost?pne do po?yczenia kwoty chwilówek – doce?my to.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *