1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy za d?ugi grozi wi?zienie? Rozwiewamy w?tpliwo?ci

Czy za d?ugi grozi wi?zienie? Rozwiewamy w?tpliwo?ci

kobieta i m??czyzna

Jednym z czarnych scenariuszy, jakie rodz? si? w g?owie zad?u?onego klienta firmy po?yczkowej jest gro?ba wi?zienia. Czy ta dramatyczna wizja rzeczywi?cie jest realna? Czy po?yczkobiorca, który nie radzi sobie ze sp?at? zaci?gni?tych zobowi?za? mo?e trafi? za kratki? Sprawd?my.

Je?li nie sp?acisz po?yczki na czas, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo rozpocz?? dzia?ania windykacyjne, zmierzaj?ce do wyegzekwowania zwrotu nale?no?ci. B?dzie móg? obci??y? Ci? odsetkami za opó?nienie oraz wysy?a? e-mailowe, SMS-owe oraz listowne monity, przypominaj?ce o konieczno?ci sp?aty zad?u?enia. Je?li jego dzia?ania nie przynios? oczekiwanych rezultatów, sprawa mo?e trafi? do zewn?trznej firmy windykacyjnej.

Jak pokazuje do?wiadczenie, ?ród?em najczarniejszych scenariuszy po?yczkobiorców cz?sto bywaj?… niekompetentni windykatorzy. Chc? wymusi? sp?at? zad?u?enia, terroryzuj? klientów, strasz?c ich wizj? wi?zienia. Nie wszyscy zdaj? sobie spraw? jednak, ?e takie gro?by s? nie tylko niezgodne z prawem, ale równie? zupe?nie nieprawdziwe.

Komornik i co dalej?

Je?li starania zewn?trznych windykatorów spe?zn? na niczym, sprawa mo?e trafi? na s?dow? wokand?. Po zako?czeniu post?powania s?dowego i wydaniu tytu?u wykonawczego, wierzyciel mo?e skierowa? spraw? do komornika. Jego obowi?zkiem jest przeprowadzenie post?powania egzekucyjnego z okre?lonych sk?adników maj?tku d?u?nika.

Komornik mo?e zaj?? wynagrodzenie po?yczkobiorcy, jego nieruchomo?ci oraz ruchomo?ci. Mo?e tak?e dokona? blokady rachunków bankowych, uniemo?liwiaj?c przeprowadzenie jakichkolwiek operacji na koncie.

Co jednak, je?li maj?tek po?yczkobiorcy nie wystarczy na sp?at? zad?u?enia? Czy za d?ugi mo?na pój?? do wi?zienia?

D?ugi a wi?zienie

Zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cym prawem, nie mo?na trafi? za kratki bezpo?rednio z powodu niesp?aconych d?ugów. Istniej? jednak sytuacje, po?rednio zwi?zane z d?ugami, które mog? do tego doprowadzi?. O jakich sytuacjach mowa?

Ukrywanie maj?tku

Zgodnie z zapisami art. 300 § 2 Kodeksu Karnego kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia s?du lub innego organu pa?stwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, ?e usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywi?cie lub pozornie obci??a albo uszkadza sk?adniki swojego maj?tku zaj?te lub zagro?one zaj?ciem, podlega karze pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do lat 5.

Je?li w celu unikni?cia sp?aty zad?u?enia kto? b?dzie ukrywa? sk?adniki swojego maj?tku, dochody czy wyprzedawa? rzeczy materialne, taka osoba trafi? do wi?zienia.

Udzielanie instytucji finansowej nieprawdziwych informacji

Za kratki mog? trafi? równie? osoby, które wnioskuj?c o kredyt lub po?yczk? zatai?y prawd? na swój temat lub poda?y instytucji finansowej nieprawdziwe informacje. Co wa?ne, dotyczy to zarówno podrobionych za?wiadcze? i dokumentów, jak równie? nieprawdziwych o?wiadcze?, wymaganych np. przez pozabankowych po?yczkodawców.

Podstaw? prawn?, reguluj?c? t? kwesti? jest art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo? innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadz?cej podobn? dzia?alno?? gospodarcz? na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponuj?cych ?rodkami publicznymi – kredytu, po?yczki pieni??nej, por?czenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowi?zania wynikaj?cego z por?czenia lub z gwarancji lub podobnego ?wiadczenia pieni??nego na okre?lony cel gospodarczy, instrumentu p?atniczego lub zamówienia publicznego, przedk?ada podrobiony, przerobiony, po?wiadczaj?cy nieprawd? albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne o?wiadczenie dotycz?ce okoliczno?ci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu p?atniczego lub zamówienia, polega karze pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do 5 lat.

Uchylanie si? od p?atno?ci alimentów

Wizja wi?zienia zdaje si? by? bardzo realna równie? dla osób, które uchylaj? si? od p?acenia alimentów. Je?li rodzic zataja swoje dochody, pracuje na czarno lub celowo nie szuka pracy, musi liczy? si? z konsekwencjami swoich dzia?a?. Takie przest?pstwo zagro?one jest kar? grzywny, kar? ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do lat 2.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *