1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy za długi grozi więzienie? Rozwiewamy wątpliwości

Czy za długi grozi więzienie? Rozwiewamy wątpliwości

kobieta i mężczyzna

Jednym z czarnych scenariuszy, jakie rodzą się w głowie zadłużonego klienta firmy pożyczkowej jest groźba więzienia. Czy ta dramatyczna wizja rzeczywiście jest realna? Czy pożyczkobiorca, który nie radzi sobie ze spłatą zaciągniętych zobowiązań może trafić za kratki? Sprawdźmy.

Jeśli nie spłacisz pożyczki na czas, pożyczkodawca będzie miał prawo rozpocząć działania windykacyjne, zmierzające do wyegzekwowania zwrotu należności. Będzie mógł obciążyć Cię odsetkami za opóźnienie oraz wysyłać e-mailowe, SMS-owe oraz listowne monity, przypominające o konieczności spłaty zadłużenia. Jeśli jego działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, sprawa może trafić do zewnętrznej firmy windykacyjnej.

Jak pokazuje doświadczenie, źródłem najczarniejszych scenariuszy pożyczkobiorców często bywają… niekompetentni windykatorzy. Chcą wymusić spłatę zadłużenia, terroryzują klientów, strasząc ich wizją więzienia. Nie wszyscy zdają sobie sprawę jednak, że takie groźby są nie tylko niezgodne z prawem, ale również zupełnie nieprawdziwe.

Komornik i co dalej?

Jeśli starania zewnętrznych windykatorów spełzną na niczym, sprawa może trafić na sądową wokandę. Po zakończeniu postępowania sądowego i wydaniu tytułu wykonawczego, wierzyciel może skierować sprawę do komornika. Jego obowiązkiem jest przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego z określonych składników majątku dłużnika.

Komornik może zająć wynagrodzenie pożyczkobiorcy, jego nieruchomości oraz ruchomości. Może także dokonać blokady rachunków bankowych, uniemożliwiając przeprowadzenie jakichkolwiek operacji na koncie.

Co jednak, jeśli majątek pożyczkobiorcy nie wystarczy na spłatę zadłużenia? Czy za długi można pójść do więzienia?

Długi a więzienie

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, nie można trafić za kratki bezpośrednio z powodu niespłaconych długów. Istnieją jednak sytuacje, pośrednio związane z długami, które mogą do tego doprowadzić. O jakich sytuacjach mowa?

Ukrywanie majątku

Zgodnie z zapisami art. 300 § 2 Kodeksu Karnego kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeśli w celu uniknięcia spłaty zadłużenia ktoś będzie ukrywał składniki swojego majątku, dochody czy wyprzedawał rzeczy materialne, taka osoba trafić do więzienia.

Udzielanie instytucji finansowej nieprawdziwych informacji

Za kratki mogą trafić również osoby, które wnioskując o kredyt lub pożyczkę zataiły prawdę na swój temat lub podały instytucji finansowej nieprawdziwe informacje. Co ważne, dotyczy to zarówno podrobionych zaświadczeń i dokumentów, jak również nieprawdziwych oświadczeń, wymaganych np. przez pozabankowych pożyczkodawców.

Podstawą prawną, regulującą tę kwestię jest art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, polega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Uchylanie się od płatności alimentów

Wizja więzienia zdaje się być bardzo realna również dla osób, które uchylają się od płacenia alimentów. Jeśli rodzic zataja swoje dochody, pracuje na czarno lub celowo nie szuka pracy, musi liczyć się z konsekwencjami swoich działań. Takie przestępstwo zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.