1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czym grozi branie chwilówek od niesprawdzonych firm?

Czym grozi branie chwilówek od niesprawdzonych firm?

niesprawdzone firmy

Chcemy po?ycza? jak najlepiej, jak najtaniej i jak najszybciej. To naturalne, zw?aszcza je?li chodzi o chwilówki, które nie s? najta?szym zobowi?zaniem finansowym. Czasem jednak w pogoni za nierealnymi niekiedy korzy?ciami, mamy sk?onno?? do poszukiwania rozwi?za? ryzykownych. Cho? koszty chwilówki s? oczywi?cie bardzo wa?ne, nie powinny przys?ania? innych, równie wa?nych czynników – przede wszystkim bezpiecze?stwa. Konsekwencje brania chwilówek w niesprawdzonych firmach mog? by? bowiem bardzo powa?ne.

Jakie firmy to firmy niesprawdzone?

Firm specjalizuj?cych si? w udzielaniu chwilówek jest naprawd? sporo – tak du?o, ?e z reklam kojarzymy tylko dwie lub trzy, a reszt? zazwyczaj pomijamy. W efekcie, kiedy podejmiemy powa?n? decyzj? o zaci?gni?ciu chwilówki, spotkamy si? z chaosem informacyjnym, a wi?kszo?? nazw po?yczkodawców nic nam nie powie. Nie ma wi?c nic dziwnego w tym, ?e czasem mo?emy trafi? na chwilówk? nieuczciw?, lichwiarsk?, czy nawet zupe?nie niebezpieczn?. Mo?emy skusi? si? bardzo atrakcyjn? ofert?, czy szerok? dost?pno?ci? chwilówek dla osób ze z?? histori? w BIK, osób zad?u?onych, bezrobotnych czy z zaj?ciem komorniczym.

Podobnych wiadomo?ci w Internecie mo?emy znale?? naprawd? wiele i najcz??ciej wpadn? nam w oko, gdy b?dziemy w trudnej sytuacji finansowej. Nie wszystkie z nich b?d? niegodne zaufania, ale warto jednak wcze?niej sprawdzi? firm?, do której udaje si? po chwilówk?. Znakami ostrzegawczymi mog? by?:

  • niepojawianie si? reklamowanej chwilówki w porównywarce lub rankingu;
  • ma?a liczba ocen na temat tego po?yczkodawcy – same pozytywne i pojawiaj?ce si? w?a?ciwie tylko na jego stronie internetowej;
  • zapewnienia o chwilówkach bez badania zdolno?ci kredytowej;
  • braku numeru KRS, NIP lub REGON firmy na stronie po?yczkodawcy;
  • brak wzoru umowy o chwilówk?.

Wysokie op?aty bez udzielenia chwilówki

Osoby, które trafi? do podejrzanej firmy po?yczkowej, nie sprawdz? jej wiarygodno?ci, a nast?pnie z?o?? wniosek, mog? chwilówki wcale nie otrzyma?. Zamiast tego sk?onieni b?d? do uiszczenia wst?pnej op?aty, najcz??ciej opiewaj?cej na kilkadziesi?t z?otych, a potem s?uch o obiecanej chwilówce zaginie. Trzeba wiedzie?, ?e takie firmy wcale nie zajmuj? si? udzielaniem chwilówek, nie s? nigdzie zarejestrowane, a ca?a ich dzia?alno?? opiera si? w?a?nie na pobieraniu takich op?at. Cz??? po?yczkobiorców machnie na to r?k? i nie zrobi nic, by oszusta ukara?, a ten po wielu op?atach za rozpatrzenie wniosku zamknie interes i rozpocznie dzia?alno?? pod innym szyldem.

Bardzo cz?sto chwilówki w takich firmach ??cz? si? równie? z konieczno?ci? wykonania telefonu na infolini? w celu weryfikacji to?samo?ci. Zwykle jednak zataja si?, ?e takie rozmowy s? wysoko p?atne i mog? kosztowa? konsumenta nawet powy?ej stu z?otych. Podobnie popularne s? chwilówki z weryfikacj? SMS na numer premium (który mo?e wykupi? ka?dy) kosztuj?cy kilkadziesi?t z?otych pomimo tego, ?e zobowi?zanie nigdy nie zostanie udzielone.

Niebotyczne koszty niesprawdzonych chwilówek

Nie zawsze b?dzie tak, ?e stracimy pieni?dze na SMS lub telefon, a chwilówki i tak otrzymamy. Zdarzy si?, ?e pieni?dze zostan? nam po?yczone, ale na lichwiarski procent. Nie do??, ?e koszty takiej chwilówki b?d? ros?y w zastraszaj?cym tempie, to przynajmniej w pocz?tkowym okresie po?yczkodawcy wcale nie b?dzie zale?a?o na jej sp?acie. Wywinduje wysoko?? nale?no?ci do niebotycznego rozmiaru, a nast?pnie rozpocznie niekiedy bardzo brutaln? windykacj? obejmuj?c? nawet gro?by karalne. Nie warto wi?c ?akomi? si? na chwilówk? udzielan? ka?demu, bez wzgl?du na d?ugi, komornika czy beznadziej? sytuacj? materialn? – zap?acimy wtedy o wiele wi?cej.

Warto dmucha? na zimne

Je?li interesuj? nas chwilówki, ale nie wiemy, któr? z nich wybra?, warto skorzysta? z najszerszego internetowego ?ród?a wiedzy, czyli porównywarki chwilówek. Nawet je?li „na szybko” zdecydujemy si? na najbardziej popularnego po?yczkodawc? z reklamy (np. Vivus czy Filarum), to w najgorszym przypadku po?yczkodawca po prostu chwilówki nie udzieli. A nawet to – warto pami?ta? – mo?e wyj?? na zdrowie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *