1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czym jest dobranie kwoty po?yczki i jakie firmy je oferuj??

Czym jest dobranie kwoty po?yczki i jakie firmy je oferuj??

Czym jest dobranie kwoty po?yczki i jakie firmy je oferuj??

Zaci?gn??e? po?yczk? pozabankow?? Kilka dni pó?niej okaza?o si? jednak, ?e do sfinansowania wydatków potrzebna Ci wy?sza kwota? Nie wszyscy wiedz?, ?e istniej? firmy, które umo?liwiaj? klientom dobranie dodatkowej kwoty do ju? istniej?cej po?yczki. Na czym polega taka us?uga i ile kosztuje? Którzy po?yczkodawcy j? oferuj?? Sprawd?my.

Nie wszystkie wydatki da si? precyzyjnie oszacowa?. Czasem zdarza si?, ?e do sfinansowania zakupu niezb?dnych towarów potrzebne jest zdecydowanie wi?cej pieni?dzy, ni? my?leli?my. „Pó? biedy”, je?li p?ac?c za zakupy, korzystamy z karty kredytowej. W takim przypadku mo?emy po?yczy? od banku kolejne kilkadziesi?t czy kilkaset z?otych. Bez konieczno?ci sk?adania wniosku i oczekiwania na decyzj?. Gorzej, je?li finansujemy dobra pieni?dzmi z tradycyjnej po?yczki. W takim przypadku pozyskanie brakuj?cej kwoty nie zawsze b?dzie mo?liwe.

Czym jest dobranie kwoty po?yczki?

Dobranie kwoty po?yczki to nic innego jak podwy?szenie kwoty aktualnie sp?acanego zobowi?zania o dodatkowe ?rodki. Je?li zaci?gn??e? ratalk? w kwocie 4000 z?, jednak „po drodze” okaza?o si?, ?e remont mieszkania poch?onie jeszcze dodatkowy tysi?c, mo?esz si?gn?? po niego w ramach tej samej po?yczki. Którzy po?yczkodawcy oferuj? dobranie kwoty po?yczki?

Polecane po?yczki „bez BIK”

Tak? us?ug? oferuj? jedynie nieliczni po?yczkodawcy, udzielaj?cy po?yczek ratalnych. S? to:
• Zaplo
• Hapi Po?yczki
• Vivus

Sprawd?my, jak w praktyce wygl?da procedura dobrania dodatkowej kwoty w ka?dej z nich.

Dobranie kwoty po?yczki w Zaplo

Zaplo jest jednym z najbardziej znanych serwisów z pozabankowymi po?yczkami ratalnymi. To w?a?nie Zaplo, jako jeden z pierwszych serwisów na rynku udost?pni? swoim klientom aplikacj? mobiln?, umo?liwiaj?c? szybkie i wygodne po?yczenie pieni?dzy przez telefon.

Zaplo umo?liwia dobranie kwoty po?yczki na zasadzie wymiany ni?szej, aktualnie sp?acanej na wi?ksz? po?yczk? konsolidacyjn?. Kwota po?yczki konsolidacyjnej mo?e wynosi? od 500 z? do 10 000 z?, a okres jej sp?aty — od 3 do 36 miesi?cy. Jak deklaruje po?yczkodawca, kwota Po?yczki ponad kwot? wyp?acon? na podstawie umowy konsolidacyjnej Zaplo.pl na rachunek bankowy po?yczkobiorcy przeznaczona jest wy??cznie na sp?at? po?yczki uprzednio udzielonej przez Zaplo sp. z o.o. i nie jest udzielana na sp?at? zobowi?za? konsumenta zaci?gni?tych u innych podmiotów ni? Zaplo sp. z o.o.

Aby otrzyma? po?yczk? konsolidacyjn? w Zaplo wystarczy jedynie:
• wej?? na swój profil klienta;
• zaznaczy? ile pieni?dzy potrzebujesz;
• przeanalizowa? propozycj? po?yczkodawcy;
• zaakceptowa? jej warunki i poczeka? na ostateczn? decyzj?.

Dodatkowe ?rodki w Zaplo mo?e otrzyma? osoba, która:
• ma polskie obywatelstwo,
• ma od 21 do 75 lat,
• mieszka w Polsce,
• nie zosta?a wpisana do rejestru d?u?ników,
• posiada konto bankowe.

Jedynym dokumentem potrzebnym do zaci?gni?cia chwilówki jest dowód osobisty.

Dobranie kwoty po?yczki w Vivus

Kolejnym po?yczkodawc?, który pozwala na dobranie dodatkowej kwoty po?yczki, jest doskonale znany i lubiany Vivus. Korzystaj?c z jego us?ug, mo?esz po?yczy? na 30 dni od 100 do 7500 z?. Nowi klienci zaci?gn? darmow? chwilówk? w wysoko?ci 3000 z?.
Szybk? po?yczk? w serwisie Vivus mo?e otrzyma? osoba, która:
• ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce,
• ma zdolno?? do czynno?ci prawnych,
• ma nie mniej ni? 19 i nie wi?cej ni? 78 lat,
• w chwili ubiegania si? o po?yczk?, nie posiada zaleg?o?ci pieni??nych wzgl?dem Vivus.

Dobranie dodatkowych ?rodków w serwisie Vivus wygl?da nieco inaczej ni? mia?o to miejsce w przypadku Zaplo.

Analizuj?c Twoj? zdolno?? do sp?aty, po?yczkodawca przyznaje Ci okre?lony limit ?rodków (limit ogólny). Je?li posiadasz aktywn? po?yczk?, a dost?pny limit ogólny po?yczki jest wi?kszy ni? kwota, z której skorzysta?e? (kwota wyp?acona), masz mo?liwo?? dobrania kwoty dodatkowej do wyp?aty do dotychczasowej po?yczki w ramach limitu ogólnego. Aby tego dokona?, zaloguj si? na swój Profil Klienta na stronie Vivus.pl lub zadzwo? do Dzia?u Obs?ugi Klienta. Po otrzymaniu kwoty dodatkowej termin sp?aty Twojej po?yczki pozostanie bez zmian. Otrzymasz nowe warunki po?yczki zawieraj?ce m.in. informacj? o kwocie wyp?aconej Ci po?yczki.

Dobranie kwoty po?yczki w Hapi

Hapi Po?yczki specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek ratalnych w kwocie od 800 do 15 000 z? z okresem sp?aty od 3 do 36 miesi?cy.
Szybk? po?yczk? w Hapi mo?e otrzyma? osoba, która:
• ma nie mniej ni? 18 lat,
• posiada sta?e/regularne ?ród?o dochodu,
• ma polskie obywatelstwo,
• legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym oraz numerem PESEL,
• korzysta z telefonu komórkowego,
• u?ywa skrzynki mailowej,
• posiada w?asny rachunek bankowy.

Aby wype?ni? wniosek, potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty. W nielicznych przypadkach konieczne mo?e by? równie? dostarczenie dodatkowych dokumentów. Doradca poinformuje o tym fakcie podczas weryfikacji telefonicznej.

Na jakich zasadach mo?na dobra? dodatkow? kwot? po?yczki w Hapi?

To, czy po?yczkodawca zgodzi si? na wyp?at? dodatkowej kwoty, zale?y przede wszystkim od sytuacji finansowej po?yczkobiorcy i jego zdolno?ci do sp?aty. Aby wnioskowa? o dobranie dodatkowej kwoty po?yczki, zaloguj si? do panelu klienta i wybierz w?a?ciw? zak?adk?. Jak uda?o nam si? ustali? podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Hapi, dobrana kwota powinna by? wy?sza ni? zad?u?enie aktualnie sp?acanej po?yczki. Dlaczego? Dobieraj?c dodatkowe ?rodki, b?dziesz zobowi?zany podpisa? now? umow?. Cz??? pieni?dzy z „nowej” po?yczki zostanie przeznaczona na sp?at? d?ugu, celem zamkni?cia umowy po?yczkowej. Pozosta?a b?dzie do Twojej dyspozycji.

Przyk?ad:
Jan zaci?gn?? po?yczk? w wysoko?ci 3000 z? (dla uproszczenia wyliczenia przyjmijmy, ?e kwota ta zawiera w sobie zarówno kapita?, jak i koszty). Po sp?acie po?owy rat okaza?o si?, ?e dodatkowe pieni?dze znów s? potrzebne. Wniosek o dobranie dodatkowych pieni?dzy opiewa? na kwot? 2500 z?. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu, 1500 z? zosta?o przeznaczone na sp?at? i zamkni?cie umowy pierwszej po?yczki. Do dyspozycji m??czyzny pozosta?o wi?c 1000 z?.

Co, je?li po?yczkodawca nie pozwala na dobranie kwoty po?yczki?

Je?li „Twój” po?yczkodawca nie pozwala na dobranie kwoty po?yczki, mo?esz… odst?pi? od umowy po?yczkowej i z?o?y? wniosek jeszcze raz, wnioskuj?c o wy?sz? kwot?. Takie rozwi?zanie b?dzie mo?liwe jednak wy??cznie w sytuacji, je?li od momentu zawarcia umowy min??o nie d?u?ej ni? 14 dni. Aby odst?pi? od umowy po?yczkowej, wystarczy jedynie wype?ni? specjalny formularz odst?pienia (zazwyczaj jest on jednym z za??czników do umowy po?yczkowej) i dostarczy? dokument po?yczkodawcy. Niezb?dny b?dzie tak?e zwrot po?yczonej kwoty z odsetkami za okres, w którym korzysta?e? z pieni?dzy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *