1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czym jest status po?yczki?

Czym jest status po?yczki?

Czym jest status po?yczki?

Pocz?tkuj?cy po?yczkobiorca musi poradzi? sobie z wieloma nowymi poj?ciami, którymi wcze?niej nie zaprz?ta? sobie g?owy. Mo?na zauwa?y?, ?e najwi?ksz? trudno?? sprawiaj? zagadnienia finansowe, zwi?zane z naliczaniem kosztów: oprocentowanie nominalne, prowizja, op?ata przygotowawcza, RRSO. Z ma?ym wysi?kiem i odrobin? po?wi?conego na zapoznanie si? z dzia?aniem po?yczek online czasu, mo?na jednak przebrn?? przez te tematy relatywnie ?atwo. Pozostaje jeszcze s?ownictwo bran?owe, które nie jest zbyt skomplikowane, ale czasami mo?e skonfundowa?. Warto zapozna? si? równie? z t? cz?sto pomijan?, techniczn? stron? po?yczek.

O czym mówi nam status po?yczki?

Ca?a procedura po?yczkowa sk?ada si? z kilku niezb?dnych etapów, pocz?wszy od z?o?enia wniosku, a sko?czywszy na sp?acie po?yczki. Ka?dy z nich tak naprawd? jest odr?bn? czynno?ci?, która musi by? ewidencjonowana. W?a?nie w tym celu klasyfikuje si? poszczególne etapy w troch? innej formie ni? zwykli robi? to sami po?yczkobiorcy. Ci etapy po?yczkowe szereguj? g?ównie wed?ug wzoru z?o?enie wniosku – dokonanie weryfikacji – decyzja po?yczkowa – wyp?ata pieni?dzy.

Instytucje po?yczkowe stosuj? natomiast inne nazewnictwo, niekiedy wi???ce si? z kilkoma ró?nymi czynno?ciami. Status po?yczki to w?a?nie zawiadomienie o tym, na jakim etapie procedury znalaz? si? po?yczkobiorca. Nie jest to jedynie informacja wewn?trzna, ale spe?nia równie? funkcj? informacyjn? dla po?yczkobiorcy. Ten mo?e w ka?dej chwili sprawdzi? status po?yczki korzystaj?c ze swojego nowo za?o?onego konta klienta w serwisie po?yczkowym.

Status: po?yczka oczekuj?ca

Po?yczka oczekuj?ca oznacza mniej wi?cej tyle, ?e wnioskuj?cy o po?yczk? dope?ni? wszystkich formalno?ci le??cych po jego stronie, a koniecznych do zaci?gni?cia po?yczki. Je?li taka informacja pojawi si? w profilu klienta, po?yczkobiorca b?dzie wiedzia?, ?e wszystkie kroki wype?ni? poprawnie. Chodzi tutaj g?ównie o zarejestrowanie swojego konta, wype?nienie i wys?anie wniosku po?yczkowego, a tak?e weryfikacj?. Mo?na wi?c uzna?, ?e po?yczkodawca przyj?? wniosek, uzna? go za prawdziwy, a tak?e to, ?e op?ata weryfikacyjna zosta?a zaksi?gowana na rachunku po?yczkobiorcy i potwierdzona zosta?a zgodno?? danych.

Czasami mo?e pojawi? si? równie? status „oczekuje na weryfikacj?”, co oznacza, ?e przelew weryfikacyjny nie zosta? jeszcze przyj?ty i po?yczkodawca nie zacz?? rozpatrywa? wniosku. Problem ten niwelowany jest zazwyczaj poprzez zastosowanie aplikacji weryfikacyjnej, która umo?liwia potwierdzenie to?samo?ci w czasie krótszym ni? dwie minuty.

Status: w trakcie realizacji

Ten rodzaj statusu jest bez w?tpienia najbardziej enigmatyczny ze wszystkich. Je?li go rozszyfrujemy, dowiemy si?, ?e po?yczka, która jest „w trakcie realizacji”, to taka po?yczka, która zosta?a ju? przyznana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Po?yczkobiorca powinien zosta? o tym poinformowany telefonicznie, SMS-owo lub mailowo – najcz??ciej ??cznie wyst?puj? te dwie ostatnie formy.

Po?yczka „w trakcie realizacji” oznacza równie?, ?e firma po?yczkowa wpisa?a j? na li?cie po?yczek oczekuj?cych na wys?anie, ale jeszcze jej nie wys?a?a. W dzisiejszych czasach ten status po?yczki nie potrwa d?ugo – zazwyczaj przelew z po?yczk? zlecany jest niemal?e natychmiast po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu po?yczki.

Status: po?yczka aktywna

Zrealizowanie przelewu z po?yczk? jest równowa?ne z tym, ?e po?yczk? otrzymali?my. Wraz z tym momentem zaczyna biec równie? okres sp?aty. Z tego wynika, ?e firma po?yczkowa w?a?ciwie zbywa swoj? odpowiedzialno?? za dostarczenie pieni?dzy na inne instytucje – w tym przypadku bank lub platform? do ekspresowych p?atno?ci – które maj? za zadanie przekaza? po?yczkobiorcy pieni?dze. Nawet je?li z jakich? wzgl?dów pieni?dze nie dotr? do klienta lub dotr? do niego ze znacznym opó?nieniem (np. z powodu awarii systemu lub b??du bankowego), nie b?dzie to ju? wina po?yczkodawcy. W takiej sytuacji po?yczkobiorca i tak b?dzie zobowi?zany do terminowej sp?aty zobowi?zania. Od tego te? dnia zaczn? si? liczy? odsetki kapita?owe.

Po?yczka b?dzie aktywna przez ca?y okres sp?aty po?yczki. Przy tym statusie zostan? tak?e wyszczególnione: data sp?aty po?yczki oraz kwota pozosta?a do oddania. Je?li jest to chwilówka na raty, to pojawi? si? tak?e dni p?atno?ci ka?dej raty z osobna wraz z zaznaczeniem, czy rata zosta?a uiszczona, czy nie. Niektóre firmy dodaj? jeszcze bie??ce przeliczenie kosztów zobowi?zania na konkretny dzie?. Co to oznacza? Dzi?ki takim obliczeniom po?yczkobiorca dowie si?, ile wynios?yby ca?kowite koszty zobowi?zania i w jakiej kwocie nale?a?by mu si? zwrot, gdyby po?yczka zosta?a sp?acona tego konkretnego dnia. Taki system przyjmuje mi?dzy innymi Wonga.

Status: po?yczka zamkni?ta

Gratulacje! Po?yczkobiorcy, którzy dobrn?li do tego statusu, mog? odetchn?? z ulg?, bo oznacza on, ?e po?yczka w?a?nie zosta?a sp?acona i nie ma ju? ?adnych nale?no?ci finansowych wobec po?yczkodawcy. Pami?tajmy jednak, ?e ten status równie? potrzebuje odrobiny czasu, by zosta? zaktualizowany. Je?li wi?c wys?ali?my przelew, a status po?yczki dalej jest na poziomie „aktywna”, nie ma si? czym martwi?. Zmiana dokona si? dopiero wtedy, gdy pieni?dze zostan? zaksi?gowane na koncie firmy po?yczkowej, a dok?adnie w ten sam sposób liczy si? równie? rzeczywisty dzie? sp?aty. W takiej sytuacji mo?na ju? spokojne wnioskowa? o kolejn? po?yczk?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *