1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Czym jest stres finansowy i jak si? go pozby??

Czym jest stres finansowy i jak si? go pozby??

Czym jest stres finansowy i jak si? go pozby??

W dzisiejszych czasach stres finansowy dotyka bardzo wielu ludzi. Najcz??ciej wi??e si? to z ma?? stabilno?ci? zatrudnienia, niskimi zarobkami lub, bardzo cz?sto, z konieczno?ci? sp?acania kredytu hipotecznego. Poza tym równie cz?ste jest to, ?e aby sfinansowa? podstawowe potrzeby (np. zakup samochodu), bie??ce wydatki czy nag?? konieczno?? nabycia niezb?dnych w domu rzeczy, musimy ucieka? si? do chwilówek na mniejsze wydatki lub po?yczek ratalnych. Wi??e si? to nie tylko z konieczno?ci? regulowania swoich zobowi?za?, niezale?nie od sytuacji ?yciowej, ale równie? z wewn?trznym napi?ciem i trosk? o przysz?o??. Powa?ne podej?cie do kwestii finansowych jest w cenie, ale nadmierne przejmowanie si? sytuacj? mo?e prowadzi? do utraty racjonalnego my?lenia. To w?a?nie stres finansowy.

Stres finansowy – kiedy go do?wiadczamy?

Przyczyn stresu finansowego b?dzie bardzo du?o i, dla ka?dego z osobna, b?d? one ró?ne. S? ludzie, którzy przejmuj? si? najmniejsz? drobnostk?, ale s? te? tacy, którzy przejm? si? dopiero w momencie, gdy zad?u?enie osi?gnie pot??ne rozmiary. Niezale?nie jednak od tego, co b?dzie powodem stresu finansowego, alarmuj?ce objawy powinny zosta? za?agodzone jak najszybciej. Jest to wa?ne o tyle, ?e stres finansowy mo?e ci?gn?? si? latami i wywo?ywa? nie tylko skutki psychiczne, a nawet i zdrowotne. Udowodnione zosta?o, ?e osoby b?d?ce w chronicznym stresie cierpi? na nadci?nienie t?tnicze i s? bardziej podatni na choroby kr??enia, zawa?y serca, wrzody uk?adu pokarmowego, a nawet udary.

Najgorszymi skutkami stresu finansowego mog? si? okaza?:

 • utracenie kontroli nad wydatkami;
 • zmniejszenie wydajno?ci w pracy, a przez to utracenie szansy na awans, premi?, lub nawet nara?enie si? na utrat? pracy;
 • zaci?ganie po?yczek i kredytów bez zastanowienia;
 • mo?liwo?? wpadni?cia w spiral? zad?u?enia;
 • padni?cie ofiar? oszustwa w wyniku skorzystania z po?yczki u niezweryfikowanego, potencjalnie niebezpiecznego po?yczkodawcy;
 • lekcewa?enie sp?aty zobowi?za? do momentu, a? urosn? do rozmiarów nie do ud?wigni?cia.

Jak zredukowa? stres finansowy?

Walka ze stresem finansowym nie jest zaj?ciem ?atwym i nie w ka?dym przypadku przyniesie takie same rezultaty. Ba, nie we wszystkich przypadkach poczynione kroki si? sprawdz?. Czy jest jednak sens tego, by nic nie robi? w kierunku odzyskania stabilno?ci finansowej? Oczywi?cie, ?e nie. Nawet je?li ostateczne skutki nie b?d? takie, jakich si? spodziewali?my, czy pozbycie si? stresu finansowego zajmie wi?cej czasu, ni? zak?ada?o si? pierwotnie – warto zacz?? co? robi?. W ten sposób mo?na pozby? si? chaosu finansowego, poczucia bezradno?ci i stania w miejscu.

Mo?na równie? zaobserwowa? swoje nawyki pieni??ne i wypracowa? w?asne metody walki z trudn? sytuacj? finansow?. To prze?o?y si? na spokój i efektywno?? ka?dego podj?tego dzia?ania. Podstawowymi krokami, od których nale?y zacz?? s?:

 • Prowadzenie ewidencji wp?ywów i wydatków. Miesi?czne podsumowanie takiej listy mo?e by? szokuj?ce. W jednej chwili mo?e bowiem okaza? si?, ?e wydajemy krocie na co?, czego nie potrzebujemy. Dodatkowo podkre?la to ró?nice pomi?dzy rzeczywistymi wydatkami, a wyobra?eniami o tym, na co wydaje si? pieni?dze.
 • Oduczenie si? korzystania z karty kredytowej. Sta?y dost?p do pieni?dzy, które tak naprawd? nie s? nasze, mo?e prowadzi? do nadmiernej rozrzutno?ci, nawet podczas codziennych zakupów. Spokój przyniesie przede wszystkim korzystanie z w?asnych, ju? zarobionych pieni?dzy (a nie takich, które dopiero ma si? w planach zarobi?!).
 • Zgromadzenie oszcz?dno?ci. Odk?adanie pieni?dzy nawet w sytuacji, kiedy mamy d?ugi i musimy po kolei sp?aca? zaleg?e zobowi?zania, nie jest wyczynem nierealnym. Nawet ma?e sumy, ale odk?adane systematycznie, mog? pozwoli? na stworzenie komfortu psychicznego, my?li ?e te pieni?dze s? w zasi?gu r?ki. Tym bardziej ?e ma?e, miesi?czne kwoty i tak nie pozwoli?yby na to, by zad?u?enie znacz?co zmala?o.
 • Zdobywanie wiedzy finansowej. Edukacja finansowa nie ma jedynie wymiaru teoretycznego, ale mo?e równie? pomóc w zrozumieniu tego, jak funkcjonuj? poszczególne produkty finansowe i kiedy mo?na z nich skorzysta?. W zale?no?ci od tego, jaka jest nasza sytuacja, mo?emy wybra? najlepszy dla nas produkt: po?yczk? konsolidacyjn? czy po?yczk? odd?u?eniow?, a nawet zwyk?? chwilówk?.

Mam po?yczk? i do?wiadczam stresu finansowego – co robi??

Terminowa sp?ata po?yczki powinna by? najwy?szym priorytetem dla ka?dego po?yczkobiorcy. Nie zawsze jest to jednak mo?liwe, bo sp?ata po?yczki mo?e poci?gn?? za sob? ca?kowite pozbawienie si? ?rodków na ?ycie albo bezsensowne i nieopanowane zaci?ganie po?yczek gdziekolwiek. Emocje w takim przypadku nie s? dobrym doradc?, tak samo jak nie jest nim przypadkowo??. Warto wi?c i w takiej sytuacji przemy?le? to, w jaki sposób ustrzec si? powa?niejszych konsekwencji braku sp?aty. Wszystkich konsekwencji si? nie pozb?dziemy (np. wy?szych kosztów) – zaakceptowanie tego faktu równie? pomo?e w tym, by na ch?odno przekalkulowa? swoje mo?liwo?ci.

Sprzymierze?cem w przypadku braku sp?aty po?yczki mo?e by? mo?liwo?? przed?u?enia tego okresu lub skorzystania z refinansowania. Oba wyj?cia poci?gn? za sob? takie same koszty, a sposób skorzystania z nich b?dzie podobny – nie ma wi?c znaczenia to, w jakiej formie mo?liwe b?dzie odroczenie sp?aty. Warto równie? zorientowa? si? przed zaci?gni?ciem po?yczki, które firmy oferuj? tak? mo?liwo??. W przypadku chwilówek b?d? to mi?dzy innymi nast?puj?cy po?yczkodawcy:

Niekiedy mo?na nawet roz?o?y? chwilówk?, nawet t? darmow?, na raty. Takie rozwi?zanie uznaj? po?yczkodawcy tacy jak LendOn czy MoneyMan. Oczywi?cie zostan? za to policzone dodatkowe op?aty, ale po?yczk? b?dzie nieporównywalnie ?atwiej sp?aci?.

Je?li aktualnie mamy aktywn? po?yczk? rataln? i nie mo?emy jej sp?aci?, trzeba pami?ta? o tym, ?e wi?kszo?? po?yczkodawców dopuszcza mo?liwo?? indywidualnego ustalenia dogodnego harmonogramu sp?aty, dopasowanego do aktualnej sytuacji finansowej. Nie b?dzie z tym problemu w takich firmach jak Wonga, Provident, SuperGrosz czy NetCredit. Po?yczkodawcy, wbrew pozorom, bardzo cz?sto przychylnie traktuj? takie pro?by, a najgorszym co mo?e zrobi? po?yczkobiorca jest unikanie kontaktu.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *