1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czym kierowa? si? przy wyborze po?yczki ratalnej?

Czym kierowa? si? przy wyborze po?yczki ratalnej?

Czym kierowa? si? przy wyborze po?yczki ratalnej?

Skorzystanie z us?ug firm oferuj?cych szybkie po?yczki online nie musi oznacza? nadmiernego obci??enia bud?etu. Szczególnie korzystne i lekkie mog? okaza? si? po?yczki ratalne, które s? równe wygodne co popularne chwilówki, ale ?atwiejsze w sp?acie, nawet je?li miesi?czny bud?et jest napi?ty. Jakkolwiek, po?yczka ratalna te? mo?e stwarza? problemy w sp?acie i nara?a? po?yczkobiorc? na niemi?e konsekwencje. Nie warto wi?c decydowa? si? na pierwsz? lepsz?.

Po?yczka ratalna lepsza ni? chwilówka?

Chwilówki online ciesz? si? du?ym zainteresowaniem, nie tylko ze wzgl?du na ich szerok? dost?pno?? i du?? ?atwo?? wnioskowania. To tak?e krótkie zobowi?zanie finansowe, które mo?na sp?aci? najcz??ciej po miesi?cu (rzadziej po 45, 60 lub 65 dniach) i pozby? si? balastu obni?aj?cego zdolno?? kredytow?. Dodatkowo klientów przyci?gaj? darmowe chwilówki, dost?pne w ofercie wi?kszo?ci firm po?yczkowych, co sprawia, ?e z chwilówki za 0 z?otych mo?na korzysta? nawet kilkukrotnie.

Mog? by? jednak sporym ryzykiem, zw?aszcza je?li po?ycza si? wi?ksz? kwot? pieni?dzy. Jednorazowy i nieprzekraczalny termin sp?aty mo?e by? problematyczny, je?eli w trakcie trwania umowy po?yczkowej wyst?pi kolejny nag?y wydatek lub inne, bardziej lub mnie trwa?e problemy, np. utrata pracy. Takie ryzyko mo?e skutecznie zminimalizowa? po?yczka ratalna.

Wysoko?? kwoty – im wi?ksza, tym lepsza?

Decyzja o zaci?gni?ciu po?yczki na raty zwykle wi??e si? z wi?ksz? potrzeb? finansow? lub te? mniejszym miesi?cznym bud?etem, w którym trudno by?oby upchn?? czterocyfrow? kwot?. W obecnych czasach chwilówki, je?li chodzi o dost?pne kwoty, nie ust?puj? znacz?co po?yczkom ratalnym. Maksymalna chwilówka to obecnie 8000 z?otych (Kuki, Po?yczka Plus), a po?yczka ratalna bez zabezpieczenia – 15 tysi?cy (Wonga, Hapi Po?yczki, Super Grosz).

Tak du?e kwoty to równie? i wi?ksze raty, zw?aszcza je?li wzi?? pod uwag? to, ?e po?yczki ratalne z okresem sp?aty wynosz?cym co najmniej 12 miesi?cy nie s? dost?pne w wersji darmowej. Trzeba wi?c do tego doliczy? do?? poka?ne koszty. Na szcz??cie w takich sytuacjach wi?kszo?? po?yczkodawców dopuszcza równie? bardzo d?ugi okres sp?aty. Najd?u?sze obowi?zuj?ce na rynku to:
• 24 miesi?ce: Wonga, Monedo Now, Aasa, Fellow Finance, Ekspres Kasa, Provident,
• 36 miesi?cy: Hapi Po?yczki, Zaplo, TAKTO Finanse, Vippo
• 48 miesi?cy: Super Grosz

Naturalnie, trzeba wzi?? pod uwag? to, ?e d?ugi okres sp?aty jest z jednej strony dogodno?ci?, ale z drugiej – wieloletnim zobowi?zaniem finansowym, którego sp?aty nie da si? w pe?ni przewidzie?. Ponadto d?u?szy okres finansowania dla takiej samej kwoty to odpowiednio wy?sze koszty, które trzeba b?dzie ponie??. Idealnym zdaje si? wi?c wypo?rodkowanie tych dwóch parametrów i znalezienie najlepszej dla siebie opcji. Z tym zadaniem z pewno?ci? poradzi sobie porównywarka po?yczkowa, która dok?adnie poka?e wszystkie koszty zwi?zane z udzieleniem po?yczki. Nie poka?e jednak tego, jak wpasowuj? si? one w bud?et po?yczkobiorcy – to trzeba przemy?le? samemu.

Dopasowanie kwoty i okresu sp?aty do w?asnych mo?liwo?ci

Najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? po?yczki na 12 miesi?cy, co skutkuje do?? wysokimi ratami, które cz?sto mog? by? zbyt wysokie. Przyjrzyjmy si? zatem, jakim obci??eniem dla domowego bud?etu b?d? wybrane przez nas trzy oferty i jak takie same kwoty z ró?nymi okresami sp?aty prze?o?? si? na wysoko?? pojedynczej raty. Warto przy tym zaznaczy?, ?e niektóre firmy przy wysokich kwotach nie uwzgl?dniaj? w ogóle okresów krótkich.

Po?yczka ratalna w Monedo Now: 10 000 z?otych w tej firmie mo?na zaci?gn?? na nie mniej ni? 16 miesi?cy. W takim wypadku po?yczkobiorca b?dzie obarczony miesi?czn? rat? wynosz?c? 796 z?otych. Tymczasem sp?ata tej po?yczki w ci?gu 24 miesi?cy to rata 574 z?ote, czyli 222 z?ote miesi?cznie mniej. Koszty takich po?yczek to odpowiednio 2738 i 4357 z?otych.

Po?yczka ratalna w Zaplo: Kwot? maksymaln? w Zaplo równie? jest 10 000 z?otych, z tym ?e minimalny okres sp?aty nie podlega tak rygorystycznym regulacjom i wynosi 3 miesi?ce. W tym wypadku miesi?czna rata wynosi?aby 4056 z?otych. W przypadku po?yczek na 12, 24 i 36 miesi?cy, by?oby to 1371, 836 oraz 601 z?otych. Oczywi?cie, ta ostatnia opcja to równie? najwi?ksze koszty – 11161 z?otych. Pozosta?e okresy sp?aty to koszty 9574 oraz 6409 z?otych.

Po?yczka ratalna w Super Grosz: W Super Grosz mo?na po?yczy? na okres od 4 do 48 miesi?cy, niezale?nie od kwoty. Wysoko?? rat po?yczki w kwocie 10 000 z?otych przedstawia si? nast?puj?co: 1336 z?otych (12 rat), 815 z?otych (24 raty), 600 z?otych (36 rat) i 461 z?otych (48 rat).

Jak wida?, wysoko?? raty zawsze poci?ga za sob? porównywalnie wi?ksze koszty, ale mniejsza rata to równie? wi?ksza pewno?? tego, ?e po?yczk? sp?aci si? w terminie, nawet je?li po drodze wyst?pi? jakie? przeszkody.

Indywidualne praktyki firm równie wa?ne

Ka?da firma inaczej post?puje z po?yczkobiorcami, zarówno je?li chodzi o przyznawalno?? po?yczki, jak i jej pó?niejsz? sp?at?. I pod tym k?tem mo?na równie? rozpatrzy? wybór konkretnej firmy.

Po?yczki z komornikiem czy po?yczki dla zad?u?onych s? czasami dobrym wyborem, a nawet ostatni? desk? ratunku. Nie zawsze jednak tak b?dzie i trzeba mie? to na wzgl?dzie, je?eli zastanawia si? nad t? opcj?. Osobn? kwesti? jest te? to, ?e s? one bardziej dost?pne i wi?ksze s? szanse na to, ?e po?yczka zostanie udzielona nawet osobie, która d?u?nikiem nie jest, ale ma np. mniejsze zarobki lub jest obci??ona innymi zobowi?zaniami finansowymi. Zanim wi?c po?yczymy, dobrze przejrze? ranking po?yczek, aby zorientowa? si?, gdzie ma si? najwi?ksze szanse na po?yczenie. Jakkolwiek, je?li tylko posiada si? odpowiedni? zdolno?? kredytowa i spe?nia wszystkie inne warunki (wiekowe lub dotycz?ce historii kredytowej) lepiej zwróci? si? do firm, które stawiaj? wi?ksze wymagania – warunki cenowe s? tam po prostu lepsze.

Je?li chodzi o sp?at? po?yczki, to praktyka w tej dziedzinie bywa ró?na. Jedne instytucje nie dopuszczaj? mo?liwo?ci przesuni?cia sp?aty rat, ale w pewnym wymiarze toleruj? mniejsze lub wi?ksze opó?nienia w sp?acie, inne ju? kilka dni po terminie gro?? wypowiedzeniem umowy, a jeszcze inne – dopuszczaj? mo?liwo?? zmiany harmonogramu sp?aty i indywidualnego rozwi?zania problemów. W tej materii pomocne b?dzie przejrzenie profilów po?yczkodawców, które dostarcz? nie tylko wyczerpuj?ce opisy firm, ale równie? zbior? opinie o nich w jednym miejscu.

Dodatkowe opcje zawsze w cenie, ale najwa?niejszy rozs?dek

Za dodatkowe udogodnienia si? p?aci i trzeba o tym pami?ta?. Jednak dodatkowe opcje s? pomocne i niejednokrotnie pozwalaj? uchroni? si? przed konsekwencjami niesp?acania po?yczki. Jedn? z nich jest coraz popularniejsza mo?liwo?? odroczenia sp?aty raty o miesi?c, zwane tak?e wakacjami po?yczkowymi i omówione szerzej w artykule „Wakacje po?yczkowe. Jak je uzyska? i w jakich firmach?”. Warto si? z nimi zapozna?, ale i pami?ta?, ?e jest to jedynie kryterium dodatkowe i maj?ce mniejsz? wag? ni? pozosta?e. Nie uchroni? one przed szkodliwymi skutkami tego, kto nieroztropnie oceni swoje mo?liwo?ci finansowe. Ostateczna ocena nale?y zawsze do po?yczkobiorcy, bo to on poniesie najwi?ksze konsekwencje braku sp?aty. My zalecamy rozs?dek.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *