1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czym s? koszty pozaodsetkowe chwilówki?

Czym s? koszty pozaodsetkowe chwilówki?

chwilówka

Ka?dy klient po?yczkodawców pozabankowych zdaje sobie spraw? z tego, ?e chwilówki wi??? si? z do?? wysokimi kosztami i w zamian za szybko?? i wygod? licz? si? z wysokimi odsetkami. W?a?nie – odsetkami. To poj?cie cz?sto mylnie brane jest za ca?kowite koszty chwilówki, a wcale tak nie jest. W rzeczywisto?ci, to tylko u?amek tego, co trzeba b?dzie zap?aci? za chwilówk?. Istniej? bowiem koszty pozaodsetkowe. Pod tym poj?ciem kryje si? kilka op?at, z którymi z pewno?ci? spotkamy si? nie tylko w przypadku chwilówki, ale równie? kredytu. Warto wi?c pozna? je bli?ej.

Czego dotycz? koszty pozaodsetkowe chwilówki?

Do?? prosto zrozumie?, czego mog? dotyczy? koszty pozaodsetkowe chwilówki. Jak sama nazwa wskazuje, to wszystkie op?aty, które nie s? odsetkami wynikaj?cymi z naliczanego oprocentowania nominalnego za chwilówk?. Obecnie nie mo?e ono przekracza? 10% kwoty chwilówki w skali roku. Bior?c pod uwag? jej krótkotrwa?y charakter (zwykle 30-dniowy), mo?na szybko zauwa?y?, ?e odsetki b?d? stanowi?y niewielk? cz??? ca?ej ceny chwilówki. Po?yczkodawca mo?e jednak zgodnie z prawem naliczy? równie? inne op?aty za udzielenie chwilówki. Mo?e to by?:

  • prowizja;
  • op?ata przygotowawcza;
  • op?ata administracyjna;
  • ubezpieczenie chwilówki.

W poj?cie kosztów pozaodsetkowych chwilówki wlicza si? w?a?ciwie wszystko to, co klient b?dzie musia? za zaci?gni?t? przez siebie chwilówk? zap?aci?. W??cza si? w to nawet op?ata weryfikacyjna, któr? trzeba ponie??, by potwierdzi? swoj? to?samo?? i dane zawarte we wniosku o chwilówk?. To jednak jest jeszcze mniejsz? cz??ci? kosztów ca?kowitych chwilówki, bo w uczciwych instytucjach op?ata weryfikacyjna nie wynosi wi?cej ni? 1 z?oty.

RRSO najlepszym odzwierciedleniem chwilówki

Je?li chcemy jak najszybciej porówna? atrakcyjno?? chwilówek pod wzgl?dem ceny, to lepiej jest porówna? poziom procentowy wska?nika RRSO. Na pierwszy rzut oka nie powie nam on wiele na temat rzeczywistych kosztów chwilówki – w przypadku tak krótkoterminowych zobowi?za? osi?ga on ?mieszne warto?ci, niekiedy nawet sze?ciocyfrowe. Ci??ko jest to przeliczy? i dowiedzie? si?, ile rzeczywi?cie przyjdzie za t? chwilówk? zap?aci?, ale do porównania s?u?y ?wietnie, bo zawiera w sobie wszystkie koszty chwilówki, które si? z ni? wi???. Im jest on ni?szy, tym tych kosztów jest mniej, ale wi?c i chwilówka jest ta?sza.

Ustawa lichwiarska a koszty pozaodsetkowe

Oprocentowanie nominalne chwilówki ustalane jest przez ustaw? o kredycie konsumenckim z 2011 roku. W zwi?zku z tym dokumentem maksymalna jego wysoko?? nie mo?e przekroczy? 10% w skali roku. Koszty pozaodsetkowe chwilówki regulowane s? natomiast przez ustaw? antylichwiarsk?, nie mog? wi?c by? ustalone na dowolnym poziomie. Aktualnie poziom te ustalany jest na 25% kwoty chwilówki oraz dodatkowe 30% w skali roku. To daje cen? chwilówki zatrzymuj?c? si? na poziomie 27-30%. Bez problemu znajdziemy równie? chwilówki ta?sze, nawet o kilka procent. Wed?ug ustawodawcy takie koszty chwilówki s? granic? pomi?dzy po?yczaniem rozs?dnym a po?yczaniem nieodpowiedzialnym, prowadz?cym do nadmiernego zad?u?ania si?. Dro?sze chwilówki mog?yby powodowa? spore problemy z ich sp?at?.

Chwilówki bez odsetek?

Cho? dla wielu mo?e to by? zadziwiaj?ce, to istniej? chwilówki bez odsetek, i wcale nie s? to chwilówki darmowe. Oznacza to nie mniej, nie wi?cej, ?e po?yczkodawca udzielaj?cy takich chwilówek rezygnuje z naliczania odsetek, ale nie rezygnuje z innych op?at. Dalej trzeba liczy? si? z konieczno?ci? uiszczenia prowizji czy na przyk?ad op?aty przygotowawczej. Cho? na takich chwilówkach nie zaoszcz?dzimy wiele, to wci?? mog? si? one okaza? atrakcyjne pod wzgl?dem ceny. Dost?pne s? one mi?dzy innymi w firmach:

Pami?tajmy o tym, ?e pomimo tego, ?e te chwilówki b?d? ta?sze od wi?kszo?ci, to jednak nie musz? przedstawia? si? one najkorzystniej. Warto wi?c przed zaci?gni?ciem jednej z nich po?wi?ci?  kilka minut na wybór odpowiedniej, korzystaj?c na przyk?ad z porównywarki chwilówek.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *