1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Czym si? ró?ni kredyt bankowy od po?yczki pozabankowej?

Czym si? ró?ni kredyt bankowy od po?yczki pozabankowej?

Czym si? ró?ni kredyt bankowy od po?yczki pozabankowej?

Poj?cia kredyt i po?yczka cz?sto bywaj? u?ywane zamiennie. To spory b??d. Specyfika ka?dego z nich jest bowiem odmienna. Czym ró?ni si? kredyt bankowy od po?yczki pozabankowej? Sprawd?my.
Istot? kredytu oraz po?yczki jest zaci?gni?cie d?ugu. Oba produkty finansowe ró?ni? si? jednak istotnymi szczegó?ami.

Kredyt a po?yczka – podstawowe ró?nice

Kredyt jest produktem finansowym, którego mog? udzieli? wy??cznie banki. W przypadku po?yczki sytuacja wygl?da zupe?nie inaczej. T? z powodzeniem zaci?gniesz w banku, pozabankowej instytucji finansowej lub… u s?siada.
Istotne ró?nice dotycz? równie? zapisów umowy. W przypadku kredytu s? one regulowane przez prawo bankowe i powinny obejmowa?:

 • dane poszczególnych stron umowy;
 • kwot? i walut? kredytu;
 • cel, na który kredyt zosta? udzielony; zasady i termin sp?aty kredytu;
 • wysoko?? oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
 • sposób zabezpieczenia sp?aty kredytu;
 • zakres uprawnie? banku zwi?zanych z kontrol? wykorzystania i sp?aty kredytu;
 • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy ?rodków pieni??nych;
 • wysoko?? prowizji, je?eli umowa j? przewiduje;
 • warunki dokonywania zmian i rozwi?zania umowy;
 • w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej ni? waluta polska, szczegó?owe zasady okre?lania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególno?ci wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapita?owo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walut? wyp?aty albo sp?aty kredytu.

Umowa kredytu powinna by? zawarta na pi?mie. Bez wzgl?du na kwot? finansowania. Zapisy umowy po?yczkowej mog? by? kszta?towane w dowolny sposób i opiera? si? na ustaleniach pomi?dzy jej stronami. Co wa?ne, w przypadku kwot ni?szych ni? 500 z? nie ma obowi?zku sporz?dzania umowy na pi?mie. Przy wy?szych kwotach, forma pisemna jest zalecana.

Istotn? ró?nic? pomi?dzy kredytem i po?yczk? jest tak?e cel finansowania. Je?li zdecydujesz si? na zaci?gni?cie kredytu, jego cel powinien by? jasny i sprecyzowany w umowie. Mo?e to by? np. kupno pojazdu (kredyt samochodowy), nieruchomo?ci (kredyt hipoteczny) czy konsolidacja d?ugów (kredyt konsolidacyjny).
Si?gaj?c po po?yczk? nie musisz zdradza? po?yczkodawcy celu finansowania. Po?yczone pieni?dze mog? mie? dowolne przeznaczenie.

Kredyt a po?yczka pozabankowa

Wy?ej omówili?my ogólne ró?nice pomi?dzy kredytem a po?yczk?. Teraz we?miemy „pod lup?” szczególny jej rodzaj – po?yczk? pozabankow?. Sprawd?my, jakie s? praktyczne ró?nice pomi?dzy gotówkowym kredytem bankowym a po?yczk? pozabankow?.

Przychylne spojrzenie na mniej wiarygodnych klientów

Jedn? z g?ównych ró?nic pomi?dzy po?yczk? pozabankow? a finansowaniem w banku jest podej?cie do mniej wiarygodnych klientów. Instytucje, udzielaj?ce pozabankowego finansowania powsta?y z my?l? o tych klientach, którzy nie mieszcz? si? w tradycyjnym systemie bankowym. Mog? by? to osoby bardzo m?ode, dojrza?e, posiadaj?ce niskie dochody, niekorzystn? histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej czy wpisane do rejestru d?u?ników. Uzyskanie kredytu bankowego z negatywn? histori? w BIK-u, wpisem na „czarn? list?” czy brakiem udokumentowanych dochodów niestety nie b?dzie mo?liwe.

Formalno?ci

Pozabankowi po?yczkodawcy stosuj? uproszczone zasady badania zdolno?ci kredytowej. Aby zaci?gn?? po?yczk? potrzebny Ci b?dzie jedynie komputer (tablet lub smarfton) z dost?pem do internetu oraz dowód osobisty. Sk?adaj?c wniosek, miej „pod r?k?” tak?e numer konta oraz numer telefonu komórkowego. Po?yczkodawca podejmie decyzj? na podstawie informacji zawartych we wniosku. Dostarczanie dodatkowych dokumentów, za?wiadcze? czy wyci?gów z konta bankowego w wi?kszo?ci przypadków oka?e si? zb?dne.

W przypadku kredytu bankowego konieczne jest nie tylko wype?nienie wniosku kredytowego, ale równie? dostarczenie kredytodawcy dokumentów, potwierdzaj?cych wysoko?? i ?ród?o dochodu. Taki obowi?zek znacz?co przed?u?a procedur? wnioskowania i oczekiwanie na dodatkowe ?rodki.

Tempo wyp?aty ?rodków

Bardzo cz?sto zdarza si?, ?e analiza wniosków w firmach po?yczkowych dokonywana jest przez w pe?ni zautomatyzowane systemy. A to oznacza, ?e dodatkowe ?rodki mo?esz otrzyma? nawet w ci?gu kilkunastu minut od momentu wys?ania wniosku. Nawet w sobot? lub niedziel?.

Procedura weryfikacji wniosku w banku trwa zdecydowanie d?u?ej i jest uzale?niona od godzin pracy instytucji finansowych. Na decyzj? kredytow? b?dziesz musia? poczeka? zazwyczaj kilka dni roboczych. W przypadku konieczno?ci sfinansowania nieplanowanych wydatków, które nie mog? czeka? – to zdecydowanie zbyt d?ugo.

Okres sp?aty

Okres sp?aty kredytu bankowego wynosi z regu?y od kilku do kilkudziesi?ciu miesi?cy. Je?li chcesz si?gn?? po pozabankowe finansowanie, mo?e wybiera? spo?ród po?yczek krótkoterminowych (z okresem sp?aty do 30, 45, 60 lub 61 dni) lub po?yczek ratalnych, z okresem sp?aty od kilku do kilkudziesi?ciu miesi?cy. To, któr? z nich warto wybra? zale?y przede wszystkim od indywidualnych preferencji oraz mo?liwo?ci finansowych.

Koszty

Popularne chwilówki maj? opini? bardzo kosztownych. Czy takie pogl?dy maj? odzwierciedlenie w rzeczywisto?ci? Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e koszty pozabankowych po?yczek ratalnych mog? by? nieco wy?sze ni? tych, zaci?gni?tych w banku. Rekompensat? za podwy?szone op?aty jest jednak ekspresowe tempo weryfikacji wniosku, ograniczone do minimum formalno?ci i wi?ksza elastyczno?? po?yczkobiorców.

Nie wszyscy wiedz? tak?e, ?e po?yczka pozabankowa mo?e by? ta?sza ni? kredyt w banku. Darmowe chwilówki, bo o nich w?a?nie mowa to produkty finansowe dedykowane nowym klientom. Ich celem jest przyci?gni?cie (i zatrzymanie) jak najwi?kszej liczby nowych klientów. Po?yczaj?c za darmo 2000 z?, dok?adnie tyle samo b?dziesz zobowi?zany zwróci? po?yczkodawcy. Nie zap?acisz wi?c odsetek, prowizji, ubezpieczenia ani ?adnych innych op?at dodatkowych. RRSO takiej chwilówki wynosi 0 proc. Darmowe finansowanie oferuje obecnie a? kilkadziesi?t serwisów.

Wszystkie niezb?dne do zaci?gni?cia darmowej po?yczki kroki wykonasz przez internet. Bez konieczno?ci wychodzenia z domu. Jedynym warunkiem braku op?at jest terminowa sp?ata zobowi?zania. Je?li spó?nisz si? ze zwrotem pieni?dzy cho?by 1 dzie?, po?yczkodawca mo?e anulowa? promocyjne zapisy umowy, naliczaj?c op?aty w standardowej wysoko?ci. Przed?u?aj?ce si? opó?nienie mo?e skutkowa? rozpocz?ciem procedury windykacyjnej, naliczeniem odsetek za opó?nienie, a nawet skierowaniem sprawy na drog? post?powania s?dowego i egzekucyjnego.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *