1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Czym wyró?niaj? si? chwilówki?

Czym wyró?niaj? si? chwilówki?

chwilówki online

Chwilówki, podobnie jak inne produkty pozabankowe, ciesz? si? bardzo du?ym zainteresowaniem szerokiej grupy odbiorców. Nie ma w tym nic dziwnego – czasami jest to jedyny sposób na to, by w szybki sposób podreperowa? domowy bud?et, czy zwyci?sko wyj?? z nomen omen chwilowej opresji finansowej. Nie jest to jednak wszystko, co przes?dza o ich wyj?tkowo?ci. Czym jeszcze wyró?niaj? si? chwilówki?

 

Czym dok?adnie s? chwilówki?

Je?liby pokusi? si? o stworzenie jednej, spójnej definicji chwilówki, nale?a?oby powiedzie?, ?e jest to produkt finansowy, który udzielany jest przez podmioty po?yczkowe nieb?d?ce bankami, w niewygórowanej kwocie i z krótkim okresem sp?aty. Cechami rozpoznawczymi chwilówki b?d? wi?c:

 • niskie, najcz??ciej czterocyfrowe kwoty – ma?o po?yczkodawców wychodzi poza te granice, ale coraz wi?cej jest takich, które znajduj? si? w górnej cz??ci tego zakresu;
 • krótki czas sp?aty – chwilówki najcz??ciej mog? zaproponowa? swoim u?ytkownikom nie wi?cej ni? 30 dni na sp?at?, ale w ograniczonym zakresie mo?na spotka? si? tak?e z chwilówkami na 45 lub 60 dni;
 • sp?ata chwilówki w jednej transzy – oddanie ca?ej po?yczonej kwoty naraz jest charakterystyczna dla pozabankowych firm po?yczkowych.

Chwilówki – pieni?dze od zaraz

Specyficzny kszta?t chwilówki nie jest jedynym wyznacznikiem jej charakteru, a jedynie okre?la podstawowe parametry zobowi?zania. Wa?niejsze s? w tym wypadku implikacje dla po?yczkobiorcy i to, jak mog? one wp?yn?? na podj?cie decyzji o zaci?gni?ciu chwilówki. Te mog? by? kluczowe – w ko?cu ani wysoko?? kwoty chwilówki, ani krótki okres sp?aty nie jest a? tak korzystny.
Przewa?aj?ce w przypadku chwilówki s? cechy, takie jak:

 • ca?kowicie internetowy i nieprzerwany dost?p do chwilówki;
 • mo?liwo?? z?o?enia wniosku bez wychodzenia z domu;
 • zrozumia?a i przejrzysta procedura po?yczkowa;
 • mo?liwo?? otrzymania w chwilówki jeszcze tego samego dnia, a w wielu sytuacjach nawet w 15 minut;
 • brak formalno?ci;
 • mo?liwo?? otrzymania pieni?dzy bez wzgl?du na kszta?t historii kredytowej w BIK;
 • podpisanie umowy na odleg?o??;
 • potrzebne do uzyskania chwilówki zamykaj? si? tylko w dowodzie osobistym.

Wydaje si?, ?e to w?a?nie zredukowane formalno?ci przyczyniaj? si? do tego, ?e chwilówki mog? by? postrzegane jako pe?noprawny zamiennik kredytu bankowego, a czasami tak?e jako produkt zyskuj?cy nad nim spor? przewag?. To ostatnie to nie tylko wygoda otrzymania chwilówki, ale równie? i mniejsze wymagania firm pozabankowych, co u?atwia spraw? tym, którzy nie maj? szansy na otrzymanie kredytu w banku.

Dlaczego koszty chwilówki nie odstraszaj??

Mankamentem chwilówki pozabankowej, który nale?a?oby wskaza?, s? przede wszystkim do?? wysokie kwoty zobowi?zania. Konieczno?? zap?acenia 20-30% po?yczonej kwoty mo?e by?, ze wzgl?du na krótki czas u?ytkowania pieni?dzy, do?? problematyczne. Przy ma?ych chwilówkach nie s? to co prawda wysokie koszty bezwzgl?dne, ale procentowo nie robi? one najlepszego wra?enia.

Rozwi?zaniem problemów wizerunkowych i skuszeniem klientów, do skorzystania z us?ug firm pozabankowych s? jednak darmowe chwilówki. To w?a?nie one ciesz? si? najwi?kszym zainteresowaniem, a mo?liwo?? oddania takiej samej kwoty, jest tym prze?amaniem, które pozwoli na ?atwiejsze zaakceptowanie wy?szych kosztów chwilówki – oczywi?cie nie bez widocznych korzy?ci dla po?yczkobiorców.

Dla kogo chwilówki b?d? najlepsze?

Firmy po?yczkowe nie okre?laj? konkretnych grup docelowych. Oczywi?cie, profilowanie odbiorców wyst?puje dok?adnie tak samo, jak w przypadku innych, równie? niefinansowych produktów, ale z za?o?enia, chwilówki nie s? produktem dyskryminuj?cym. Spisz? si? najlepiej w przypadku osób, które nie maj? czasu na d?ugie za?atwianie formalno?ci, nie maj? mo?liwo?ci zgromadzenia obszernej dokumentacji po?yczkowej czy uzyskania por?czenia, maj? nie do ko?ca klarowny status finansowy, dr?cz? ich mniejsze lub wi?ksze problemy finansowe, lub potrzebuj? szybkiego zastrzyku gotówki. Odbiorc? typowej chwilówki nie jest wi?c jedna grupa spo?eczna, ale kilka ró?nych. By? mo?e tak?e to jest przyczyn? ich nies?abn?cej popularno?ci.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *