1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Darmowa chwilówka a marki nale??ce do tych samych firm

Darmowa chwilówka a marki nale??ce do tych samych firm

Darmowa chwilówka a marki nale??ce do tych samych firm

Darmowa chwilówka jest jednym z najbardziej po??danych finansowych produktów pozabankowych. Mo?liwo?? po?yczenia gotówki ca?kowicie za darmo to z pewno?ci? jedna z najja?niejszych stron po?yczania, tym bardziej ?e z takiej chwilówki mo?na korzysta? nawet wielokrotnie. Oferta po?yczkowa jest tak du?a, ?e bez problemu po?yczymy nie tylko za darmo, ale tak?e i w po??danej przez nas wysoko?ci i z d?ugim okresem sp?aty (nawet na 60 dni). Nie zawsze jednak kieruj?c si? do innego po?yczkodawcy, po?yczymy za darmo – nawet je?li darmowa chwilówka znajdzie si? w ofercie. Powodem najcz??ciej jest to, ?e z pozoru ró?ne marki po?yczkowe maj? tego samego w?a?ciciela, wi?c w praktyce po?yczamy od tej samej firmy.

Po?yczkodawcy lubi? tworzy? odr?bne marki

Posiadanie wielu marek po?yczkowych jest bardzo korzystne z punktu widzenia po?yczkodawcy. Po pierwsze, przyci?ga to zdecydowanie wi?ksz? liczb? klientów. Potencjalny po?yczkobiorca, który poszukuje najlepszej dla siebie oferty i korzysta z porównywarki po?yczkowej, z wi?kszym prawdopodobie?stwem skorzysta z us?ug po?yczkodawcy, je?li b?dzie móg? wybiera? pomi?dzy wieloma markami. Jest te? wi?ksza szansa na to, ?e na po?yczk? zdecyduj? si? bardziej zró?nicowani po?yczkobiorcy pochodz?cy z wielu grup spo?ecznych.

Po drugie, po?yczkodawcy, którzy chc? zró?nicowa? swoj? ofert?, unikaj? robienia tego w ramach jednej marki. Zapobiega to skomplikowaniu zasad i warunków. Potrzeby osób wnioskuj?cych o po?yczk? przez Internet ukierunkowane s? na przejrzyste warunki i prostot? wnioskowania, a przy bardzo ró?norodnej ofercie mogliby si? pogubi?, a nawet niepoprawnie przej?? przez ca?? procedur? po?yczkow? i przez to spotka? si? z odmow? udzielenia po?yczki.

W jaki sposób tworzone s? nowe marki po?yczkowe?

Ci??ko dopatrzy? si? jakiego? konkretnego i przejrzystego schematu dzia?ania takich po?yczkodawców. Mo?na oczywi?cie wymieni? kilka tendencji, nie ma jednak jednego standardowego wzorca. Jedn? z do?? powszechnych praktyk jest tworzenie jednej marki „chwilówkowej”, a drugiej ratalnej. Drug? z nich jest tworzenie kilku marek o takim samym charakterze, ale z nieco innymi warunkami po?yczkowymi – ró?nymi kwotami, czy nieco innymi okresami sp?aty. Kolejna tendencja, która mo?e zosta? wyszczególniona, to tworzenie marek tematycznych – na przyk?ad dla kobiet czy dla graczy. Nie jest to oczywi?cie po?yczka elitarna i mo?e z niej skorzysta? ka?dy, ale z drugiej strony bardziej przyci?gn? one pewne grupy spo?eczne.

Po?yczkodawcy z najwi?ksz? liczb? marek po?yczkowych

Firmy po?yczkowe, które na polskim rynku funkcjonuj? z najwi?ksz? liczb? marek po?yczkowych to równie? ci, którzy ciesz? si? najwi?kszym zaufaniem i zainteresowaniem po?yczkobiorców. Z du?ym prawdopodobie?stwem, s? to równie? firmy, które dzia?aj? nie tylko na terenie Polski, ale równie? i w wielu innych krajach na ca?ym ?wiecie, przyci?gaj?c niekiedy nawet miliony po?yczkobiorców. To prowadzi do przekonania, ?e s? to firmy rzetelne, uczciwe, z przejrzystymi zasadami i mog?ce zaproponowa? bardzo dobre warunki. Najcz??ciej te? poni?sze marki bardzo cz?sto pojawiaj? si? w rankingach po?yczkowych.

Poni?ej przedstawiamy najbardziej rozbudowanych po?yczkodawców i ich flagowe produkty

Grupa Ferratum:

Aventus Gruoup:

 • Po?yczka Plus
 • SMART Po?yczka
 • Rata na Plus
 • Finansowe Posi?ki
 • Modna Po?yczka
 • Lew Po?yczka

4Finance:

Creamfinance:

 • LendOn
 • ExtraPortfel
 • Retino
 • Efino

Alfa Finance:

Solven Finance:

Aasa:

Primus Finance:

Rapid Finance:

IPF Polska:

Jakie to ma znaczenie dla po?yczkobiorcy?

Jak ju? wspomnieli?my wcze?niej, po?yczkobiorca, który wzi?? ju? jedn? darmow? po?yczk? w jednej marce, nie mo?e wzi?? drugiej, nawet je?li stara?by si? o ni? po up?ywie d?ugiego okresu. Dla przyk?adu, skorzystawszy ju? z darmowej chwilówki w Ferratum Bank, nie mo?emy jej ju? pó?niej zaci?gn?? w Ekspres Kasa czy Kasa TAK (i oczywi?cie odwrotnie, w dowolnej kombinacji).

Innym problemem jest to, ?e maj?c po?yczk?, nawet p?atn?, nie mamy mo?liwo?ci uzyska? drugiej po?yczki w tej samym czasie, w tej samej firmie. Jest to szczególnie dotkliwe w po??czeniu po?yczki-chwilówki oraz po?yczki ratalnej. Tym bardziej, je?li w pewnym momencie oka?e si?, ?e nie b?dziemy w stanie sp?aci? chwilówki na czas, nawet ??cznie z okresem przed?u?enia, i zdecydujemy si? sp?aci? zobowi?zanie now? po?yczk? – tym razem rataln?. Podobnie, jak we wcze?niejszym przyk?adzie – nie sp?acimy po?yczki zaci?gni?tej w Vivus po?yczk? rataln? z Zaplo. W takim wypadku nale?y zwróci? si? do innego po?yczkodawcy, który oferuje chwilówki  na raty.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *