1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Darmowe przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki – por?czenie w Ferratum

Darmowe przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki – por?czenie w Ferratum

Darmowe przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki – por?czenie w Ferratum

Przed?u?enie okresu sp?aty chwilówki to opcja, na któr? decyduje si? wiele po?yczkobiorców. Nie zawsze bowiem s? oni w stanie sp?aci? po?yczk? w zak?adanym terminie. Za odpowiedni? op?at? mog? wtedy skorzysta? z dodatkowych 7, 14 lub 30 dni, niezale?nie od tego, czy przed?u?aj? okres sp?aty u tego samego po?yczkodawcy lub korzystaj? z refinansowania. Jednak nie w ka?dej firmie takie por?czenie b?dzie mo?liwe lub te? po?yczkobiorcy nie b?dzie sta? na to, by ju? od razu za nie zap?aci?, a trzeba wspomnie?, ?e zwykle jest to równowarto?? ca?kowitych kosztów regularnej po?yczki. Ferratum Bank wysz?o po?yczkobiorcom naprzeciw i wprowadzi?o mo?liwo?? darmowego przed?u?enia. Na czym takie rozwi?zanie polega?

Dlaczego przed?u?enie okresu sp?aty jest p?atne?

Niemo?no?? oddania pieni?dzy w terminie jest dla firmy po?yczkowej sygna?em, ?e jej klient ma problemy finansowe i by? mo?e nie b?dzie w stanie odda? pieni?dzy w ogóle. Dlatego cz?sto s? oni niech?tni takiej opcji i po prostu jej nie udost?pniaj?, a w innych przypadkach pobieraj? op?aty. Jest to w takim wypadku gwarancja zwrotu cho? cz??ci kapita?u. Poza tym fakt, ?e po?yczkobiorca za przed?u?enie zap?aci?, b?dzie dzia?a? na niego mobilizuj?co.

B?dzie przede wszystkim liczy? si? z tym, ?e skoro ju? wyda? pieni?dze, szkoda by?oby tej po?yczki w ogólnym rozrachunku i tak, i tak nie sp?aci?. Wi?ksze jest równie? prawdopodobie?stwo tego, ?e po?yczkobiorca, który z powodzeniem przed?u?y? po?yczk? i j? sp?aci?, powróci do tej samej firmy po raz kolejny, bo jest do takiego sposobu po?yczania nastawiony pozytywnie. Ma te? mniejszy stres finansowy towarzysz?cy sp?acie zobowi?zania, ale jednocze?nie traktuje przed?u?enie jako ostateczno??.

Dla po?yczkobiorcy s? to jednak dodatkowe koszty, które wielu mog? odstrasza?. Je?li skorzystamy z refinansowania na taki sam okres sp?aty przy kolejnej po?yczce (czyli p?atnej), ca?kowite op?aty mog? wynie?? nawet ponad 50% kwoty po?yczki. Nic wi?c dziwnego, ?e cz??? po?yczkobiorców niestety wybiera zwyk?e sp?acenie po?yczki po terminie.

Przed?u?enie za por?czenie w Ferratum Bank – na czym to polega?

Ferratum Bank, jako pierwszy po?yczkodawca na polskim rynku, wprowadzi? darmowe przed?u?enie chwilówki. I nie ma w tym ?adnego haczyka – po?yczkobiorca naprawd? nie b?dzie musia? za nie nic zap?aci?, i – co wi?cej – mo?e z niego skorzysta? dwukrotnie.

Dlaczego takie przed?u?enie jest darmowe? Niestety, przed?u?enie chwilówki w Ferratum Bank nie jest ca?kowicie bezwarunkowe. Gdyby tak by?o, po?yczkodawca móg?by od razu zaoferowa? 90-dniowy okres sp?aty. W tej sytuacji Ferratum Bank co prawda nie pobiera ?adnych op?at, ale wymaga okazania gwarancji udzielonej przez ?yranta. W momencie przed?u?enia okresu sp?aty chwilówka w Ferratum Bank staje si? wi?c po?yczk? z por?czeniem. Je?li rzeczywisty po?yczkobiorca nie b?dzie móg? sp?aci? po?yczki, jego obowi?zki przejmie gwarant i to od niego Ferratum Bank b?dzie dochodzi? nale?no?ci.

Jak przed?u?y? po?yczk? w Ferratum Bank?

Procedura por?czenia jest w Ferratum Bank bardzo prosta. To, czy b?dziemy chcieli o po?yczk? wnioskowa? lub nie, mo?emy zaznaczy? ju? podczas wnioskowania. To czy ostatecznie skorzystamy z przed?u?enia nie b?dzie mia?o ?adnego znaczenia – deklaracja z?o?ona we wniosku nie jest wi???ca. Je?li w trakcie okresu trwania sp?aty po?yczki wiemy, ?e nie b?dziemy mogli jej sp?aci?, to mo?na w ka?dej chwili wnioskowa? o przed?u?enie. Por?czenie mo?na dostarczy? do Ferratum w ci?gu 5 dni od momentu jego uruchomienia.

Uwaga! Aby Ferratum Bank uzna?o por?czenie po?yczki za wa?ne i wi???ce, musi zosta? ono po?wiadczone notarialnie (koszt kilkudziesi?ciu z?otych) lub zawiera? podpisy dwóch ?wiadków, je?li takowi si? znajd?.

Oferta po?yczkowa Ferratum Bank – jak? po?yczk? mo?emy przed?u?y??

Ferratum Bank ma w swojej ofercie zarówno po?yczki na raty, jak i chwilówk?. Ta pierwsza to 10 000 z?otych z okresem sp?aty wynosz?cym nie wi?cej ni? 24 miesi?ce. Druga to chwilówka – „zaledwie” 2000 z?otych na 30 dni. Jak mo?na si? domy?la?, przed?u?eniu b?dzie podlega? wy??cznie chwilówka. Nie ma przy tym znaczenia to, w jakiej kwocie zosta?a zaci?gni?ta i na jaki okres – dopuszczalne s? wszystkie mo?liwe kombinacje. Co wa?ne, o przed?u?enie za por?czenie mog? wnioskowa? równie? te osoby, które skorzysta?y z us?ug innych marek nale??cych do tego po?yczkodawcy – KasaTAK oraz Ekspres Kasa.

Czy op?aca si? przed?u?y? po?yczk? w Ferratum Bank?

Darmowe przed?u?enie okresu sp?aty jest dla po?yczkobiorcy naprawd? du?ym udogodnieniem, niedost?pnym nigdzie indziej. Z jednej strony, mo?e uzyska? nawet trzykrotnie d?u?szy okres sp?aty (90 dni ??cznie z dwoma przed?u?eniami) bez ponoszenia ?adnych dodatkowych kosztów. Jest to w?a?ciwie najd?u?szy okres sp?aty chwilówki w Polsce. Z drugiej strony – mo?e to by? dla niego bodziec rozlu?niaj?cy i niemobilizuj?cy do sp?aty. Trudno?ci? mo?e by? równie? znalezienie osoby, która mog?aby to przed?u?enie por?czy?. Nie ka?dy bowiem zgodzi si? na to, ?eby wzi?? na siebie t?, b?d? co b?d?, spor? odpowiedzialno??.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *