1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Dla kogo chwilówki? Czy to rozwi?zanie dobre dla ka?dego?

Dla kogo chwilówki? Czy to rozwi?zanie dobre dla ka?dego?

Dla kogo chwilówki? Czy to rozwi?zanie dobre dla ka?dego?

Chwilówki ciesz? si? coraz wi?kszym zainteresowaniem ze strony klientów. Wynika to z faktu, ?e maj? bardzo wiele zalet, s? ?atwo dost?pne, a wybór w?ród firm po?yczkowych jest obecnie ogromny. Nie da si? ukry?, ?e dzia?a to na korzy?? po?yczkobiorców, poniewa? po?yczkodawcy prze?cigaj? si? w pomys?ach na atrakcyjne oferty, które maj? na celu przyci?gn?? nowych klientów i zach?ci? do pozostania tych, którzy ju? korzystaj? z ich us?ug. Powstaje jednak pytanie, czy chwilówki s? rozwi?zaniem dobrym dla ka?dego? Komu s? dedykowane? Kto powinien unika? tego rodzaju zobowi?za? finansowych?

Poznaj chwilówki

Chwilówki, czyli szybkie po?yczki, to produkty finansowe, które dzia?aj? na podobnej zasadzie jak kredyty bankowe. Po?yczasz okre?lon? kwot?, zawierasz z po?yczkodawc? umow?, w której zobowi?zujesz si? do sp?aty w ustalonym terminie. Cho? cz?sto pierwsza po?yczka jest darmowa, o czym za chwil? szerzej, kolejne wi??? si? nie tylko ze zwrotem po?yczonej sumy, bowiem doliczone s? do niej prowizja i odsetki. To zupe?nie naturalna sytuacja, poniewa? po?yczkodawca musi zarabia?, aby utrzyma? swój interes.

Pomimo tego, ?e jak zosta?o wspomniane, chwilówki dzia?aj? na podobnej zasadzie co kredyt w banku, ró?ni? si? od niego przede wszystkim tym, ?e skierowane s? do znacznie wi?kszej grupy potencjalnych klientów. Wynika to z faktu, ?e formalno?ci zwi?zane z szybkimi po?yczkami s? ograniczone do minimum, poza tym wymagania po?yczkodawców s? znacznie mniejsze ni? wymogi stawiane klientom przez banki. Mówi?c bardziej obrazowo – je?li bank odrzuci? Twój wniosek o kredyt, istnieje du?e prawdopodobie?stwo, ?e otrzymasz pomoc finansow? w firmie pozabankowej. Je?li natomiast z jakiego? powodu nie przejdziesz pozytywnie weryfikacji w firmie po?yczkowej, wi?cej ni? pewne jest to, ?e w nie masz szans w takiej instytucji jak bank.

Niekwestionowan? zalet? szybkich po?yczek jest to, ?e udzielane s? one naprawd? szybko. Wszelkie formalno?ci za?atwisz w zaledwie kilka czy kilkana?cie minut i je?li otrzymasz pozytywn? decyzj?, równie pr?dko pieni?dze trafi? na wskazane przez Ciebie konto. Nie musisz zatem d?ugimi godzinami czy nawet dniami kompletowa? stosu dokumentów, nie musisz chodzi? od drzwi do drzwi i w niesko?czono?? czeka? na decyzj?, która i tak mo?e by? negatywna. Ca?a procedura w przypadku chwilówek odbywa si? sprawnie, za po?rednictwem Internetu – nawet nie musisz wychodzi? z domu.

Problem ze sp?at? zobowi?zania

?ycie lubi p?ata? nam ró?ne psikusy i pocz?tkowo niewielka, teoretycznie bezproblemowa w sp?acie po?yczka mo?e okaza? si? powa?nym zagro?eniem dla bie??cej p?ynno?ci finansowej. Co w takiej sytuacji? Na szcz??cie istnieje pewne wyj?cie awaryjne, jakim jest przed?u?enie terminu sp?aty. Obecnie wi?kszo?? firm po?yczkowych oferuje tak? mo?liwo??. Zanim zdecydujesz si? na konkretn? po?yczk?, sprawd?, czy wybrany przez Ciebie po?yczkodawca posiada t? us?ug? w swojej ofercie. Na czym ona polega?

Po?yczki krótkoterminowe to po?yczki udzielane najcz??ciej na okres 30 dni. W zwi?zku z tym wysoko?? po?yczki oscyluje najcz??ciej maksymalnie wokó? kilku tysi?cy z?otych. W przypadku niedu?ej kwoty wspomniany czas jednego miesi?ca powinien by? w zupe?no?ci wystarczaj?cy do sp?aty zad?u?enia, ale je?li oka?e si? inaczej, opcja przed?u?enia terminu sp?aty bardzo si? przyda. Wi?kszo?? po?yczkodawców oferuje mo?liwo?? przed?u?enia terminu o kolejne 7, 14 lub 30 dni. Us?uga ta wi??e si? z dodatkow? op?at?, ale nie jest ona wysoka, za? komfort psychiczny z ni? zwi?zany jest bezcenny. Formalne przed?u?enie terminu powoduje, ?e nieuiszczenie zaleg?o?ci we wcze?niej ustalonym czasie nie wi??e si? z ?adnymi konsekwencjami.

Darmowa po?yczka

Coraz wi?cej po?yczkodawców wychodzi do swoich klientów z bardzo atrakcyjnymi ofertami, jak np. pierwsza po?yczka za darmo. Co to oznacza w praktyce? Naprawd? oddajesz tyle, ile po?yczasz i ani z?otówki wi?cej. Nie ma tu miejsca na jakiekolwiek ukryte koszty i inne nie?cis?o?ci w umowie. Cho? mo?e si? wydawa?, ?e firmy po?yczkowe zupe?nie nic nie zyskuj? w zamian za swoj? szczodro??, nie do ko?ca tak jest. Bior?c po?yczk? w danej firmie, mo?esz j? pozna?, sprawdzi?, na jakim poziomie przebiega obs?uga klienta, jak wygl?daj? wszystkie formalno?ci i ostatecznie oceni?, czy taka forma wspó?pracy Ci odpowiada.

Je?li wszystko przebiegnie bez ?adnych zak?óce?, istnieje spore prawdopodobie?stwo tego, ?e nast?pnym razem, je?li ponownie zajdzie konieczno?? po?yczenia pieni?dzy, wrócisz do w?a?nie tego po?yczkodawcy, którego ju? znasz, któremu ufasz. Cho? darmowa po?yczka to oferta kierowana do nowych klientów, ci stali tak?e mog? liczy? na wiele ciekawych, bardzo atrakcyjnych i op?acalnych finansowo propozycji.

Dla kogo chwilówki?

Jak ju? zosta?o nadmienione, chwilówki kierowane s? do bardzo szerokiego grona potencjalnych klientów. Elastyczne zasady, stosunkowo ?atwa dost?pno?? i szybki czas realizacji sprawiaj?, ?e ludzie ch?tnie si?gaj? po ten produkt. Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczy?, ?e chwilówka, podobnie jak wszelkie inne produkty finansowe, nie jest ca?kowicie wolna od ryzyka, bo jak ka?dy d?ug, trzeba j? sp?aci?. W zwi?zku z tym decyzj? o po?yczce nale?y podj?? dopiero po starannym przeanalizowaniu sytuacji.

Pami?taj o tym, ?e chwilówk? mo?e wzi?? niemal ka?dy (ze wzgl?du na niewielkie wymagania), ale ju? nie ka?dy b?dzie w stanie j? sp?aci? bez problemu. To, ?e szybk? po?yczk? mo?na zdoby? bez wi?kszego trudu jest bardzo kusz?ce i by? mo?e w?a?nie dlatego wiele osób si?ga po pieni?dze nierozwa?nie. Nie pope?nij tego b??du, bo mo?e Ci? on sporo kosztowa?, i to dos?ownie.

Po szybkie po?yczki powinny si?ga? osoby, które rzeczywi?cie nie widz? innej mo?liwo?ci wyj?cia z do?ka finansowego i maj? ca?kowit? pewno??, ?e b?d? w stanie sp?aci? zobowi?zanie. Je?li wi?c zastanawiasz si? nad tym, czy wzi?? chwilówk?, przelicz dok?adnie, ile pieni?dzy potrzebujesz. Nigdy nie bierz wi?cej, ni? naprawd? musisz, bo wydasz wszystko, i to zapewne nie na rzeczy pierwszej potrzeby. Im wi?ksza kwota po?yczki, tym wi?ksze koszty jej sp?aty, dlatego branie pieni?dzy na zapas nie ma najmniejszego sensu i tylko poci?ga za sob? wi?ksze koszty.

A skoro ju? o wydatkach mowa, sprawd?, czy nie ma innej drogi do osi?gni?cia celu – zrób ch?odn? kalkulacj?. By? mo?e ów wydatek, który wydaje Ci si? taki pilny, w rzeczywisto?ci mo?e jeszcze chwil? poczeka?, np. do kolejnej wyp?aty? Je?li tak jest, warto uzbroi? si? w cierpliwo??. Korzystaj?c z szybkich po?yczek w sposób roztropny, tylko na tym zyskasz. Je?eli natomiast dasz si? porwa? fantazji i pozwolisz, aby emocje wzi??y gór? nad zdrowym rozs?dkiem, mo?esz popa?? w tarapaty – a przecie? o to w tym wszystkim chodzi, ?eby chwilówka Ci? przed nimi ustrzeg?a!

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *