1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Dlaczego koszty chwilówek na dowód s? wysokie?

Dlaczego koszty chwilówek na dowód s? wysokie?

wysoki koszt

Chwilówki na dowód niezaprzeczalnie maj? bardzo du?o zalet, które niezmiernie ciesz? wielu konsumentów. Ch?tnie korzystaj? z nich te osoby, które poszukuj? gotówki „na ju?” i chc? w b?yskawiczny sposób upora? si? ze wszystkimi formalno?ciami. Niemniej jednak, z ró?nych stron da si? s?ysze? narzekania, ?e koszty chwilówek na dowód s? wysokie, wy?sze ni? w przypadku kredytów bankowych. Jest w tym oczywi?cie cz??? prawdy, ale wi?kszo?? po?yczkobiorców nie zdaje sobie sprawy, z czego te koszty wynikaj? –  a maj? one swoje uzasadnienie i powa?ne powody, by wyst?powa? w?a?nie na takim poziomie.

Czym s? chwilówki na dowód?

Aby zrozumie?, dlaczego musimy ponosi? wysokie koszty chwilówek na dowód, nale?y najpierw zrozumie? ich istot?. Jest to szybkie zobowi?zanie zaci?gane przez Internet, które mo?e by? otrzymane bez wysy?ania za?wiadcze? o dochodach, a jedynym wymaganym dokumentem, jest dowód osobisty. Ogranicza to formalno?ci po stronie klienta, ale te? i zmniejsza zaufanie wobec po?yczkobiorcy – obie strony transakcji po?yczkowej w?a?ciwie si? nie znaj?.

Jakie zagro?enia nios? chwilówki na dowód?

Ka?dy po?yczkobiorca, który zaczyna w?a?nie swoj? przygod? z chwilówkami na dowód, jest ze wszech stron pouczany o tym, jak wa?na jest odpowiedzialno??, rozs?dek i dzia?anie w zgodzie ze swoimi mo?liwo?ciami finansowymi. Tymczasem niewielu z nich zdaje sobie spraw? z tego, ?e chwilówki na dowód s? równie wysokim zagro?eniem dla samych po?yczkodawców.

Pozabankowe firmy po?yczkowe nastawione s? na zarobek – nie s? to przecie? instytucje charytatywne. Co wa?ne, w odró?nieniu od banków, nie po?yczaj? pieni?dzy zdeponowanych przez swoich klientów, a swoje w?asne ?rodki. Po?yczenie pieni?dzy zawsze wi?c wi??e si? z ryzykiem utraty kapita?u, zw?aszcza je?li chwilówki na dowód cz?sto bywaj? udzielane tym, którzy nie mog? liczy? na kredyt bankowy, a wi?c nie maj? zbyt wysokiej zdolno?ci kredytowej.

Ryzyko tego, ?e klient nie zwróci pieni?dzy, musi by? wkalkulowane w prowadzenie dzia?alno?ci po?yczkowej, a ?e takie sytuacje nie zdarzaj? si? rzadko, zarobki musz? bazowa? w?a?nie na takich podwy?szonych cenach chwilówek. Trzeba wiedzie?, ?e niezwrócona chwilówka na dowód, nawet pomimo doliczenie kosztów nieterminowo?ci, zawsze b?dzie nieop?acalna. Wyegzekwowanie sp?aty chwilówki le?y bowiem poza mo?liwo?ciami przeci?tnej instytucji pozabankowej, wi?c zazwyczaj bywa sprzedawana firmie windykacyjnej za u?amek jej warto?ci.

Za co p?aci si? w chwilówkach na dowód?

Firmy po?yczkowe stosuj? ró?ne rodzaje kosztów. Chwilówki na dowód, które zasadniczo s? rodzajem zobowi?zania krótkoterminowego, oscyluj? g?ównie wokó? prowizji za udzielenie chwilówki oraz oprocentowania. Bardzo cz?sto zdarza si?, ?e firmy rezygnuj? z naliczania odsetek (czyni tak mi?dzy innymi Wonga i ?atwy Kredyt), a naliczaj? sam? prowizj?. Ta mo?e wynosi? nawet 25-30% kwoty chwilówki na dowód.

Klienci s? w stanie zaakceptowa? takie koszty w zamian za wygod?, oferowan? przez chwilówki. Jest to mo?liwo?? zaci?gni?cia zobowi?zania bez wychodzenia z domu i brak potrzeby przedstawiania dokumentów. To drugie udogodnienie równie cz?sto bywa rekompensowane wysokimi kosztami. Firma pozabankowa, inaczej ni? bank, najcz??ciej nie ma wgl?du w konto bankowe wnioskodawcy, a wi?c nie wie, jak klient dysponuje swoimi pieni?dzmi.

Dodatkowo, takie uproszczone procedury wnioskowania o chwilówki na dowód, to równie? uproszczona analiza zdolno?ci kredytowej. Po?yczkodawca nie dysponuje pe?nymi danymi, a wi?c nigdy do ko?ca nie b?dzie w stanie oceni?, czy po?yczkobiorca odda pieni?dze, czy nie.

Nie wszystkie chwilówki na dowód s? drogie

Pierwsza zaci?gni?ta przez danego klienta chwilówka na dowód jest zwykle darmowa. Oznacza to, ?e oddaje si? dok?adnie tyle pieni?dzy, ile si? po?yczy?o. To te? du?e ryzyko dla firmy po?yczkowej, bo nawet je?eli po?yczkobiorca odda chwilówk? w terminie, to firma nic na tym nie zarobi. Mimo wszystko nie mo?e z nich zrezygnowa?, bo darmowa chwilówka to jednocze?nie chwilówka najpopularniejsza, bez znaczenia przez kogo jest udzielana.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *