1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Dlaczego ludzie bior? szybkie chwilówki?

Dlaczego ludzie bior? szybkie chwilówki?

ludzie i pieni?dze

Instytucje, które udzielaj? szybkie chwilówki, liczy si? obecnie w dziesi?tkach. I trzeba wspomnie? o tym, ?e s? to instytucje o zasi?gu ogólnopolskim, skupiaj?ce si? na dzia?alno?ci internetowej. Tak du?a liczba po?yczkodawców sugeruje, ?e polscy konsumenci po te szybkie chwilówki bardzo ch?tnie si?gaj?. Zastanawiaj?ce jest nie to, ?e chwilówki s? bardzo popularne – bo na rynku finansowym zawsze znajdzie si? miejsce na ró?norodno?? – ale to, ?e ta popularno?? wci?? ro?nie. Co powoduje, ?e liczba konsumentów, którzy regularnie korzystaj? z szybkich chwilówek, wzrasta z roku na rok?

Du?a dost?pno?? szybkich chwilówek

Banki, czy placówki finansowe dzia?aj?ce stacjonarnie maj? jedn? powa?n? wag? i jest ni? do?? ma?y zakres terytorialny. Owszem, pokrywaj? one map? kraju, ale znajduj? si? raczej w wi?kszych lub przynajmniej ?rednich miastach. Mieszka?cy ma?ych miasteczek poni?ej 10 tysi?cy mieszka?ców lub wsi, raczej nie mog? liczy? na szybk? chwilówk? na miejscu. Przyczynia si? to do wykluczenia finansowego i pog??bienia przepa?ci pomi?dzy aglomeracjami i ma?ymi miejscowo?ciami.

Szybkie chwilówki nie s? dyskryminacyjne ze wzgl?du na miejsce zamieszkania. Nie ma znaczenia to, ile i czy w ogóle po?yczkodawca posiada swoich biur, bo szybkie chwilówki mo?na zaci?gn?? przez Internet, bez wychodzenia z domu. Mo?emy nawet znajdowa? si? na wakacjach za granic? i po?yczy? pieni?dze, je?li ich nam zabraknie.

Kto mo?e skorzysta? z szybkich chwilówek?

Du?a dost?pno?? szybkich chwilówek odnosi si? nie tylko do aspektu geograficznego, ale równie? do struktury wiekowej i zawodowej polskiego spo?ecze?stwa. Z takiej formy zobowi?zania mog? skorzysta? po?yczkobiorcy praktycznie w ka?dym wieku – szybkie chwilówki wyst?puj? tak?e w wariancie, który nie wprowadza ogranicze? wiekowych.

Niezwykle istotne dla po?yczkobiorców jest to, ?e szybka chwilówka mo?e zosta? udzielona praktycznie ka?demu, kto ma jakiekolwiek dochody. Oczywi?cie s? one warto?ciowane ze wzgl?du na ich rodzaj, ale te? nie dzia?aj? wykluczaj?co. W ten sposób szans? na szybk? chwilówk? maj? zarówno ci, którzy s? zatrudnieni na sta?e na podstawie umowy o prac?, jak i ci, którzy pracuj? na tak zwanych umowach ?mieciowych. Nie s? pomini?ci tak?e emeryci i renci?ci, czy osoby pobieraj?ce ?wiadczenia spo?eczne. Otrzymanie szybkiej chwilówki wymaga bardziej regularno?ci, ani?eli wysoko?ci zarobków. Sposób przeprowadzania analizy zdolno?ci kredytowej wnioskodawcy jest zdecydowanie bardziej korzystny ni? w innych instytucjach, a procent pozytywnych decyzji po?yczkowych naprawd? wysoki.

Pieni?dze potrzebne natychmiast? Nie ma problemu

Ludzie bardzo cz?sto maj? sk?onno?? do tego, by wa?ne sprawy, równie? te finansowe, odk?ada? na ostatni? chwil?. Na ich usprawiedliwienie mo?na doda?, ?e nie zawsze te? dysponuj? odpowiedni? ilo?ci? czasu. Przy szybkich chwilówkach mog? ten czas zaoszcz?dzi?, ze wzgl?du na ograniczone formalno?ci i niezwykle prost?, jednolit? procedur? po?yczkow?. Jest ona bardzo podobna u ka?dego po?yczkodawcy, wi?c nie trzeba te? wk?ada? wysi?ku w to, by za ka?dym razem zapoznawa? si? z ni? od nowa. Aby wzi?? szybk? chwilówk?, po?yczkobiorca potrzebuje tylko:

  • dowodu osobistego;
  • konta bankowego;
  • adresu e-mail;
  • numeru telefonu komórkowego

W wi?kszo?ci przypadków czas potrzebny na otrzymanie szybkiej chwilówki to tylko 15 minut. Czasami ten czas obejmuje równie? otrzymanie pieni?dzy na konto. Formalno?ci, które s? niezb?dne do udzielenia szybkiej chwilówki, czyli zbadanie zdolno?ci kredytowej i zweryfikowanie wnioskodawcy w bazach BIK i BIG jest zautomatyzowane, dlatego mo?liwe jest otrzymanie tak szybkiej decyzji po?yczkowej.

Szybkie chwilówki bardzo korzystne cenowo

Stwierdzenie, ?e szybkie chwilówki s? bardzo drogie to mit. Oczywi?cie s? one dro?sze ni? standardowy kredyt bankowy, ale te? w odró?nieniu od niego daj? mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy zupe?nie za darmo. Takie udogodnienie nie jest rzadko?ci? i oferuj? je prawie wszyscy po?yczkodawcy. Konsumenci maj? wi?c bardzo szeroki wybór i mog? dopasowa? szybk? chwilówk? do swoich potrzeb.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *