1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Dlaczego mój wniosek o chwilówk? zosta? odrzucony?

Dlaczego mój wniosek o chwilówk? zosta? odrzucony?

Dlaczego mój wniosek o chwilówk? zosta? odrzucony?

W obecnych czasach uzyskanie chwilówki to naprawd? ?aden problem. Jak si? jednak okazuje, odmowy przyznania pieni?dzy zdarzaj? si? cz??ciej, ni? mog?oby si? to zdawa?. Niektóre czynniki mog? spowodowa? to, ?e wniosek o chwilówk? zostanie odrzucony, czy to z powodu b??dów formalnych, czy niespe?niania wymogów po?yczkodawcy. Po?yczkodawca jednak nie zawsze musi poinformowa? o tym, co posz?o nie tak. Warto wi?c samodzielnie pozna? mo?liwe przyczyny odmowy udzielenia chwilówki, zlokalizowa? t? w?a?ciw? w swojej sytuacji, a tak?e poprawi? ewentualne b??dy lub po chwilówk? skierowa? si? do innego po?yczkodawcy.

Niespe?nianie wymogów po?yczkodawcy

Aby niezak?ócone otrzymanie chwilówki by?o mo?liwe, wnioskuj?cy musz? spe?ni? szereg warunków, by idealnie wpisywa? si? w profil po?yczkobiorcy nakre?lony przez dan? firm?. S? one mniej wi?cej podobne w ka?dej instytucji, ale b?d? si? ró?ni? zakresem.

Pierwszym bardzo prawdopodobnym czynnikiem mog?cym spowodowa? odmow? udzielenia chwilówki jest nieodpowiedni wiek wnioskuj?cego. Nie ka?dy wie, ?e nie zawsze wystarczy by? pe?noletnim, by otrzyma? chwilówk?. Przewa?aj?ca praktyka po?yczkodawców pokazuje, ?e bardziej po??dani s? klienci w wieku przynajmniej 21, a zdarza si?, ?e nawet 23 lat. To niedopatrzenie bardzo ?atwo jest wyeliminowa?, korzystaj?c z chwilówek od 18 lat – te dost?pne s? w firmach: Wonga, Alegotówka, Solcredit, Money Man, Creditstar, Szyba Gotówka.

Znacznie powa?niejsz? i trudniejsz? do wyeliminowania przyczyn? negatywnej decyzji w sprawie chwilówki b?dzie niespe?nienie wymaga? dotycz?cych zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej. Co to oznacza. W takim przypadku wnioskodawca mo?e:

  • mie? zbyt ma?e lub ?adne zarobki, które nios? nik?e szanse na sp?at? chwilówki;
  • negatywne wpisy w BIK wynikaj?ce z opó?nie? w sp?acie poprzednich zobowi?za?;
  • d?ugi widniej?ce w KRD lub innych bazach d?u?ników.

Bardzo szybko mo?na skorygowa? si?, je?li ma si? negatywne wpisy w BIK. W takim wypadku rozwi?zaniem satysfakcjonuj?cym mo?e okaza? si? skorzystanie z us?ug innego po?yczkodawcy, maj?cego w swojej ofercie tzw. chwilówki bez BIK. Znacznie trudniej b?dzie naprawi? nisk? zdolno?? kredytow?, czy wyeliminowa? d?ugi. Niestety, najlepszym wyj?ciem z tej trudnej sytuacji jest po prostu poczekanie na lepsze czasy.

B??dy we wniosku o chwilówk?

Po?yczkodawcy bardzo skrupulatnie badaj? wnioski o chwilówki pod k?tem zgodno?ci wszystkich zawartych w nich danych. Dlatego bardzo wa?ne jest, by dok?adnie sprawdzi? wszystkie informacje, przed wys?aniem wniosku. Szczególn? uwag? zwró?my na poprawno?? numeru PESEL, numeru dowodu osobistego czy adresu – w tym miejscu bardzo ?atwo o drobn? pomy?k?. Na szcz??cie, wniosek odrzucony z tego powodu wcale nie wyklucza mo?liwo?ci otrzymania chwilówki. Je?li zorientujemy si? w pomy?ce, mo?emy z?o?y? kolejny wniosek niemal?e od razu i to u tego samego po?yczkodawcy. Tylko bardzo nieliczne jednostki wymagaj? odczekania kilku dni przed kolejnym ubieganiem si? o chwilówk? – takie post?powanie jest jednak systematycznie eliminowane.

Weryfikacja cz?stym problemem chwilówkowym

Aby chwilówka mog?a zosta? udzielona, po?yczkodawca musi mie? absolutn? pewno?? co do to?samo?ci wnioskuj?cego. Potwierdzi j? przelew weryfikacyjny lub b?yskawiczna aplikacja. Na tym etapie po?yczkobiorca mo?e pope?ni? kilka b??dów, które sprawi?, ?e chwilówki nie otrzyma. B?d? to:

  • inne dane podane we wniosku o chwilówk? i inne dane w banku (zawsze pami?tajmy o ich aktualizacji!);
  • u?ycie nieindywidualnego konta bankowego – nie mo?e to by? konto, które wspó?dzielimy z kim? innym, nawet je?li jest to m??/?ona;
  • wys?anie przelewu weryfikacyjnego na b??dny numer konta.

Je?li z jakich? powodów nie mo?emy u?y? innego rachunku bankowego do weryfikacji swojej to?samo?ci, mo?emy wybrn?? z tej sytuacji, korzystaj?c z mo?liwo?ci, jakie oferuj? nam tzw. chwilówki bez konta bankowego. S? one wyp?acane za pomoc? czeku GIRO i mog? zosta? odebrane w jakiejkolwiek placówce pocztowej lub w Banku Pocztowym, a potem sp?acone dok?adnie w taki sam sposób.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *