1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Dlaczego warto postawi? na chwilówki za darmo?

Dlaczego warto postawi? na chwilówki za darmo?

banknot

Internetowe chwilówki stanowi? sta?? cz??? finansowej mapy Polski ju? od kilku lat. Zalety, jakie nios? ze sob? zobowi?zania online, coraz cz??ciej doceniane s? przez konsumentów, zw?aszcza je?li ci maj? mo?liwo?? zaci?gni?cia chwilówki za darmo. Jest ona w?a?ciwa tylko dla firm pozabankowych i cieszy si? tak du?ym zainteresowaniem, ?e praktycznie ka?da firma udzielaj?ca chwilówek przewiduje j? w swojej ofercie. No w?a?nie, co takiego, oprócz braku kosztów, przyci?ga klientów do chwilówek za darmo i dlaczego warto z nich korzysta??

Chwilówki za darmo bez ?adnych haczyków

Zwykle podejrzliwie podchodzimy do produkty finansowego, który rzekomo ma by? za darmo. W  mi?dzyczasie okazuje si? bowiem, ?e darmowe zobowi?zanie jest mo?liwe tylko w przypadku spe?nienia wy?rubowanych, niemal?e niemo?liwych do spe?nienia warunków. W praktyce nikt nie mo?e z tego skorzysta? lub po skorzystaniu okazuje si?, ?e jednak musi za to zap?aci?. Inaczej jest w przypadku chwilówek za darmo. Ich autentyczno?? potwierdza do?wiadczenie wielu tysi?cy polskich konsumentów, którzy z powodzeniem zaci?gn?li i sp?acili tak? chwilówk?.

Chwilówki za darmo nie wi??? si? z ?adnymi haczykami ani z drobnym druczkiem w umowie. Nie oznacza to jednak, ?e nie nale?y spe?ni? kilku warunków, by móc si? z nich cieszy?. S? one jednak tak niewygórowane, ?e na chwilówk? za darmo mo?e liczy? praktycznie ka?dy, kto mo?e zaci?gn?? zobowi?zanie pozabankowe. Wystarczy tylko by? nowym klientem firmy, a nast?pnie sp?aci? chwilówk? w terminie.

S? szeroko dost?pne

Jak wspominali?my wcze?niej, praktycznie ka?da firma po?yczkowa ma w swojej ofercie chwilówki za darmo. To sprawia, ?e decyduj?c si? na jedn?, mo?emy wybiera? po?ród zró?nicowanych wariantów. Do wyboru pozostaje nam przynajmniej kilkana?cie, je?li nie kilkadziesi?t firm, które udziel? nam chwilówki za darmo. Mo?emy wi?c skupi? si? na tym, by wybra? po?yczkodawc? wiarygodnego, taniego (na wypadek, gdyby?my zastanawiali si? nad zaci?gni?ciem kolejnej chwilówki), umo?liwiaj?cego przed?u?enie okresu sp?aty, czy maj?cego w zanadrzu inne opcje (np. b?yskawiczn? weryfikacj?). Chwilówki za darmo nie oznaczaj? wi?c wyrzeczenia si? pewnych przywilejów i bardzo cz?sto wyst?puj? równie? w formie bardzo po??danej przez osoby maj?ce niski scoring kredytowy, w ramach tzw. chwilówek bez BIK.

Mo?na z nich korzysta? wielokrotnie

W teorii z chwilówki za darmo mo?emy korzysta? tylko raz, za pierwszym po?yczeniem w danej firmie. W praktyce, je?li zmienimy po?yczkodawc? na nowego, dalej b?dziemy mogli zaci?gn?? zobowi?zanie za darmo – w ko?cu dalej b?dziemy nowymi klientami i spe?nimy warunki promocyjne. Nawet je?li takie chwilówki zaci?galiby?my regularnie ka?dego miesi?ca, mogliby?my po?ycza? za darmo przez nawet dwa lata. Oczywi?cie takie po?yczanie niesie za dob? spore ryzyko tego, ?e w pewnym momencie nie uda si? sp?aci? chwilówki. Jakkolwiek, je?li po?ycza si? sporadycznie, w razie nag?ych wydatków, taki problem nie powinien wyst?pi?, a mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy bez ponoszenia kosztów jest naprawd? sporym udogodnieniem.

Kwoty darmowych chwilówek s? coraz wi?ksze

Jeszcze kilka lat temu darmowe chwilówki by?y tylko sposobem na przyci?gni?cie nowych klientów i stanowi?y furtk? do wi?kszej kwoty zobowi?zania. Kilkaset z?otych dost?pne w darmowej chwilówce nie pozwala?o bowiem na realizacj? wi?kszych planów i nie ratowa?y skutecznie w przypadku awarii. Dzi? takie zachowawcze podej?cie do konsumentów si? zmieni?o i chwilówki za darmo mog? by? naprawd? wysokie. W przewa?aj?cej cz??ci przypadków kwoty te zatrzymuj? si? na wysoko?ci 1500-2000 z?otych, ale rzesze po?yczkodawców przekraczaj? t? granic? i mog? zaoferowa? nawet do 6000 z?otych za pierwszym razem. Jest to bardzo wa?ne, je?li wzi?? pod uwag?, ?e chwilówki za darmo równie? mog? zosta? przeznaczone na dowolny cel i nie musimy t?umaczy? si? po?yczkodawcy z tego, na co wydali?my pieni?dze. Dodatkowo coraz cz??ciej mo?emy skorzysta? z d?u?szego okresu sp?aty, nawet 60-dniowego. Wysokie kwoty nie s? wi?c niebezpieczne.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *