1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Dlaczego warto sp?aci? chwilówk? wcze?niej?

Dlaczego warto sp?aci? chwilówk? wcze?niej?

skarbonka pieni?dze

Szybka po?yczka to niejednokrotnie jedyny sposób na to, by poradzi? sobie z niespodziewanymi wydatkami lub po prostu – by za?ata? dziur? w domowym bud?ecie. Nie zapominajmy jednak, ?e chwilówka jest rodzajem zobowi?zania, który pr?dzej czy pó?niej musimy uregulowa?. Przeci?tnie mamy na to od pi?ciu do nawet sze??dziesi?ciu dni. Czy jednak sp?ata przed czasem chwilówki jest mo?liwa? Jak to wygl?da w praktyce? Czy skorzystanie z takiej mo?liwo?ci b?dzie dla nas korzystne?

Rzeczywisty koszt chwilówki

Jednym z powodów, dla których warto pomy?le? o wcze?niejszej sp?acie chwilówki, jest ostateczna kwota, któr? musimy zwróci?. Dla nowych klientów kredytodawcy oferuj? bardzo korzystne warunki, zazwyczaj nale?y zwróci? jedynie kwot?, jak? po?yczyli?my. Je?li nie jest to nasza pierwsza chwilówka powinni?my jednak liczy? si? z dodatkowymi kosztami. Za ka?dy dzie? sp?aty naliczane s? bowiem odsetki, które sprawiaj?, ?e oddana przez nas suma mo?e nawet przewy?szy? otrzyman? kwot?. Fakt ten wydaje si? przemawia? za tym, by sp?aci? chwilówk? przed czasem.

Mo?liwo?? przedterminowej sp?aty – jakie firmy?

Je?li planujemy wcze?niej zwróci? po?yczone pieni?dze, powinni?my najpierw upewni? si?, czy firma daje nam tak? mo?liwo??. Informacj? na temat warunków dotycz?cych wcze?niejszej sp?aty chwilówki znajdziemy w umowie. Warto te? skontaktowa? si? w tym celu z kredytodawc?, który obliczy ponownie koszt naszego kredytu. Suma do zap?aty b?dzie adekwatna do ilo?ci wykorzystanych dni. Chwilówkodawcy, którzy dzia?aj? w ten sposób to mi?dzy innymi: Ekspres Kasa, Ferratum oraz Filarum.

S? jednak firmy, które maj? nieco inne procedury. Nawet je?li zdecydujemy si? na sp?acenie chwilówki przed czasem b?dziemy musieli ui?ci? ca?? ustalon? wcze?niej kwot?, czyli po?yczon? gotówk? wraz z kosztami po?yczki. Po zako?czeniu operacji nadp?ata za niewykorzystane dni zostanie przelana na nasz rachunek bankowy. Z tak? praktyk? mo?emy spotka? si?, je?li zostaniemy klientami Net Credit. Jak wida? w obu przypadkach wcze?niejsza sp?ata chwilówki jest korzystna, poniewa? gotówka wraca do naszej kieszeni.

Warto jednak pami?ta?, ?e nie ka?dy kredytodawca daje nam tak? szans?. Nie b?dziemy mieli takiej mo?liwo?ci, je?li skorzystamy z us?ug Kredito24. Je?li wi?c planujemy wzi?? szybk? po?yczk?, powinni?my rozwa?y?, czy b?dziemy chcieli sp?aci? j? przed czasem. Kwestia ta mo?e stanowi? jedno z kryteriów, jakimi b?dziemy kierowa? si? przy wyborze kredytodawcy.

Wcze?niejsza sp?ata chwilówki – bezcenne korzy?ci

Dodatkowym argumentem przemawiaj?cym za wcze?niejszym uregulowaniem zobowi?za?, jest fakt, ?e sp?acaj?c kredyt przed wyznaczonym terminem, stajemy si? wiarygodni w oczach firmy udzielaj?cej po?yczki. Dzi?ki temu, w przysz?o?ci mo?emy liczy? na to, ?e otrzymamy kredyt na bardziej korzystnych warunkach.

Do tej pory wspominali?my o korzy?ciach natury ekonomicznej. Jest jednak co?, cenniejszego od odzyskanych pieni?dzy. ?wiadomo?? pozbycia si? d?ugu. Dzi?ki temu mo?emy spa? spokojnie i cieszy? si? tym, ?e przygoda zwi?zana z szybkim kredytem trwa?a tylko chwil?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *