1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. D?ugi osoby niepoczytalnej – czy mo?na je anulowa??

D?ugi osoby niepoczytalnej – czy mo?na je anulowa??

D?ugi osoby niepoczytalnej – czy mo?na je anulowa??

Osoby borykaj?ce si? z chorob? psychiczn?, niekiedy uniemo?liwiaj?ce normalne funkcjonowanie, cz?sto wy??czone s? z wielu czynno?ci dnia codziennego, cz?sto tak?e nie maj? zdolno?ci prawnych, w tym do zawierania umów. Nie maj? wi?c mo?liwo?ci wzi?cia kredytu lub po?yczki online. Inaczej wygl?da sytuacja osób chorych przewlekle, ale nieubezw?asnowolnionych, w których ataki choroby nast?puj? cyklicznie i nieprzewidzianie. Mo?e si? wi?c zdarzy?, ?e bez zastanowienia i bez wi?kszej ?wiadomo?ci woli, taka osoba zaci?gnie po?yczk?. Co wtedy dzieje si? z d?ugiem i na kogo spada obowi?zek jego sp?aty?

Kiedy mo?na przeprowadzi? ubezw?asnowolnienie?

Ubezw?asnowolni? mo?na osob?, która sko?czy?a 13 lat i z powodu zaburze? psychicznych, niepe?nosprawno?ci umys?owej lub uzale?nienia nie ma pe?nej ?wiadomo?ci swoich czynów, a jej post?powanie nie do ko?ca wynika z jej woli. Ubezw?asnowolnienie w ?wietle prawa oznacza, ?e taka osoba nie zdaje sobie sprawy nie tylko ze swojego post?powania, ale i jego konsekwencji. Osoba zaburzona lub posiadaj?ca ?redni stopie? niedorozwoju mo?e by? ubezw?asnowolniona tylko cz??ciowo, je?li uko?czy?a 18 lat – w takim wypadku ustanawia si? dla niej kuratel?.

Ubezw?asnowolnienie mo?e zosta? przeprowadzone na wniosek ma??onka, rodziców, rodze?stwa lub przedstawiciela ustawowego. Konieczne jest jednak przeprowadzenie dowodowego post?powania s?dowego, które jest ?mudne i d?ugie, przede wszystkim dlatego, ?e wymaga konsultacji i opinii z ró?nych dziedzin: psychologii, psychiatrii czy neurologii. Ponadto w tego rodzaju sprawach powo?uje si? bardzo du?? liczb? ?wiadków: rodzin?, znajomych, wspó?pracowników.

Osoba ubezw?asnowolniona nie mo?e zaci?gn?? zobowi?zania

Jednym z podstawowych warunków, jakie musi spe?ni? wnioskuj?cy o po?yczk?, jest pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych. Trwale wyklucza j? ubezw?asnowolnienie – pe?ne lub cz??ciowe. Co prawda, istnieje mo?liwo??, by umow? za osob? ubezw?asnowolnion? podpisa? jej opiekun i prawny przedstawiciel, ale w przypadku po?yczki internetowej nie ma takiej mo?liwo?ci.

Je?eli jednak zdarzy si? tak, ?e osobie niepoczytalnej i przy tym ubezw?asnowolnionej zostanie udzielona po?yczka, z urz?du przyjmuje si?, ?e nie wywo?uje ona skutków prawnych, a co za tym idzie – jest niewa?na ju? w samym momencie podpisania umowy i uznana za nieby??, a s?d automatycznie przyjmuje taki argument. Opiekun osoby ubezw?asnowolnionej powinien z?o?y? wierzycielowi o?wiadczenie o uchyleniu si? od skutków prawnych niewa?nych o?wiadcze? woli, a nawet z?o?y? zawiadomienie do prokuratury lub na policj? o podejrzeniu pope?nienia przest?pstwa wy?udzenia.

Chory nieubezw?asnowolniony musi sp?aci? po?yczk??

Trzeba wzi?? pod uwag?, ?e sama choroba psychiczna nie powoduje automatycznego ubezw?asnowolnienia. Chory musia?by nie by? w stanie kierowa? swoimi poczynaniami, nie rozumie? swojego post?powania i nie przewidywa? jego nast?pstw. Prawo mówi jednak, ?e choroba psychiczna powoduje wadliwe o?wiadczenie woli, a takim jest z?o?enie wniosku po?yczkowego i podpisanie umowy, co mo?e sprawi?, ?e ka?da czynno?? prawna dokonana przez chorego zostanie uznana za niewa?n?. Problemem b?dzie wtedy jednoznaczne stwierdzenie, czy choroba mia?a na po?yczkobiorc? wp?yw w momencie podpisania umowy. Wcale nie musi tak by? – osoby chore np. na schizofreni? mog? normalnie funkcjonowa?, nie posiadaj? dysfunkcji spo?ecznych i maj? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, a dok?adny moment ataku chorobowego jest nie tylko trudny do przewidzenia, ale i do okre?lenia, je?li ju? wyst?pi?. Udowodnienie, ?e zaci?gni?cie po?yczki jest wynikiem ataku choroby, mo?e wi?c by? trudne.

Du?o zale?y od tego, kiedy zosta?a postawiona diagnoza o chorobie. Dobr? przes?an? mo?e by? dokumentacja medyczna osoby chorej datowana na d?ugo przed powstaniem zobowi?zania. Bardzo nieliczn? s? przypadki, w których s?d uzna? umow? zawart? przez osob? chor?, ale nie ubezw?asnowolnion?, za niewa?n?. Mo?e tak si? sta? w przypadku, w którym biegli s?dowi jednoznacznie stwierdz?, ?e osoba chora psychicznie trwale i nieodwracalnie nie mo?e swobodnie ani ?wiadomie wyra?a? swojej woli, co b?dzie wskazywa? na to, ?e by?o tak równie? w momencie zaci?gni?cia po?yczki.

Prawo jest bezwzgl?dne

Instytucje bankowe i po?yczkowe zwykle nie interesuj? si? zdrowiem fizycznym ani psychicznym swoich klientów i nie maj? ku temu ani czasu, ani mo?liwo?ci i je?li nie ma ?adnych przeszkód prawnych, udziel? po?yczki. Niestety, na podobnej zasadzie dzia?a komornik, który musi przeprowadzi? egzekucj? i b?dzie ?ci?ga? d?ug w taki sam sposób, jak w przypadku osoby chorej.

Innym sposobem na to, by uchroni? osob? chor? psychicznie przed nadmiernym zad?u?aniem si?, jest upad?o?? konsumencka. Na jej mocy, d?ugi zostan? sp?acone z tzw. masy upad?o?ciowej, czyli spieni??onego maj?tku d?u?nika. Najwa?niejsze jest jednak to, ?e d?u?nik, wobec którego og?oszono upad?o??, nie mo?e zawiera? umów cywilnych – niemo?liwe jest wi?c zaci?gni?cie kolejnej po?yczki. Niestety, wniosek o wszcz?cie post?powania upad?o?ciowego mo?e zosta? z?o?ony wy??cznie przez d?u?nika – nak?onienie go do tego mo?e by? niemo?liwe.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *