1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Dwie po?yczki naraz – czy to mo?liwe i gdzie?

Dwie po?yczki naraz – czy to mo?liwe i gdzie?

Dwie po?yczki naraz – czy to mo?liwe i gdzie?

Klient, który w terminie sp?aci swoj? pierwsz? chwilówk?, mo?e si?gn?? po kolejn?, zazwyczaj w wy?szej kwocie. Co jednak, je?li jeszcze przed sp?at? zobowi?zania na jego drodze stan? kolejne wydatki? Czy firmy po?yczkowe umo?liwiaj? zaci?gni?cie kolejnej po?yczki jeszcze przed zwrotem aktualnie sp?acanej? Sprawd?my.

Pozabankowe instytucje finansowe nie maj? wygórowanych wymaga? w stosunku do swoich klientów. Wi?kszo?? z nich nie wymaga dostarczania dodatkowych za?wiadcze? czy wyci?gów z konta, a jedynym dokumentem niezb?dnym do po?yczenia pieni?dzy jest dowód osobisty. Korzystaj?c z us?ug firm po?yczkowych, mo?esz otrzyma? pieni?dze nawet w ci?gu 15 minut. Nawet je?li Twoje dane figuruj? w rejestrze d?u?ników, a historia kredytowa w BIK-u pozostawia wiele do ?yczenia.

Po?yczka pozabankowa a kredyt w banku

Wielu kredytobiorców zastanawia si?, czy sp?acaj?c kredyt bankowy, mo?na otrzyma? po?yczk? pozabankow?. Jak najbardziej. Osoba, która posiada zobowi?zania kredytowe w banku, z powodzeniem mo?e wnioskowa? o pozabankowe finansowanie. Warto doda? jednak, ?e w przypadku po?yczkobiorców, posiadaj?cych aktywn? po?yczk? pozabankow?, zaci?gni?cie kolejnej mo?e nie by? ju? takie proste.
Pan Sebastian, mieszkaniec jednej z podwroc?awskich miejscowo?ci z powodu redukcji etatów kilka miesi?cy temu straci? prac?. Na szcz??cie, po kilku tygodniach intensywnych poszukiwa? m??czyzna znalaz? nowe, jeszcze lepiej p?atne zaj?cie. Jak nietrudno zgadn??, podczas trzech miesi?cy bezrobocia, zgromadzone na koncie pana Sebastiana oszcz?dno?ci stopnia?y, a konieczno?? za?atania dziury w domowym bud?ecie sprawi?a, ?e m??czyzna si?gn?? po szybk? po?yczk? pozabankow?. Ju? za 3 tygodnie dostan? przecie? pierwsz? wyp?at?, pieni?dzy na sp?at? po?yczki z pewno?ci? nie zabraknie – analizowa?. Kiedy dwa tygodnie pó?niej okaza?o si?, ?e samochód pana Sebastiana, którym codziennie doje?d?a? do pracy, uleg? powa?nej awarii, m??czyzna by? zdruzgotany. Pieni?dzy z po?yczki ledwo wystarczy na ?ycie. Sk?d wzi?? kolejne 1500 z? na napraw? auta? Pierwszym pomys?em, który zrodzi? si? w g?owie m??czyzny, by?o si?gni?cie po kolejn? chwilówk?. Czy posiadanie dwóch po?yczek pozabankowych jest mo?liwe? Czy mo?na zaci?gn?? kolejn? chwilówk? jeszcze przed sp?at? pierwszej?

Czy mog? wzi?? kolejn? po?yczk?, je?li nie sp?aci?em poprzedniej?

Wi?kszo?? firm nie udziela kolejnej po?yczki przed sp?at? aktualnie posiadanej. Na rynku istnieje jednak kilku po?yczkodawców, którzy wyra?? na to zgod?. Nale?? do nich m.in.:

 • Aasa Polska,
 • TakTo Finanse,
 • Ratkomat.

Po?yczka pozabankowa w Aasa

Aasa Polska to znana i ceniona firma po?yczkowa o skandynawskich korzeniach. Korzystaj?c z jej us?ug, mo?esz zaci?gn?? po?yczk? rataln? w kwocie od 1000 do 10 000 z? z okresem sp?aty od 6 do 24 miesi?cy. Po?yczkodawca nie wymaga dostarczania dodatkowych dokumentów i za?wiadcze?. Zastrzega jednak, ?e w szczególnych sytuacjach mo?e poprosi? o przedstawienie wyci?gu z konta bankowego, za?wiadczenia o zatrudnieniu lub innego dokumentu potwierdzaj?cego sta?y dochód.

Aasa oferuje po?yczki klientom:

 • mieszkaj?cym na sta?e w Polsce,
 • maj?cym nie mniej ni? 20 i nie wi?cej ni? 80 lat,
 • otrzymuj?cym udokumentowany sta?y dochód w Polsce,
 • posiadaj?cym aktywny rachunek bankowy,
 • niewidniej?cym w rejestrze d?u?ników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).

Kiedy mo?na otrzyma? kolejn? po?yczk? w Aasa?
Jak deklaruje po?yczkodawca, klient mo?e ubiega? si? o kolejn? po?yczk? przed ca?kowit? sp?at? bie??cej po?yczki. Jedynym warunkiem jest sp?ata przynajmniej po?owy rat bie??cej po?yczki.
Je?li roz?o?ysz sp?at? na 12-miesi?cznych rat, o kolejn? po?yczk? b?dzie móg? wnioskowa? po sp?acie sze?ciu.
Co wa?ne, pieni?dze z po?yczki w Aasa mo?esz otrzyma? nie tylko przelewem na konto bankowe, ale równie? w formie gotówkowej. Je?li chcesz odebra? pieni?dze w oddziale poczty lub Banku Pocztowego, skorzystaj z opcji wyp?aty przy pomocy czeku Giro. Taka mo?liwo?? b?dzie strza?em w dziesi?tk? dla osób, które nie maj? konta w banku, nie chc? lub nie mog? z niego korzysta?, lub… nie maj? zaufania do wykonywanych przez internet przelewów. O tym, czym jest czek Giro, na jakiej zasadzie dzia?a i ile kosztuje taka forma wyp?aty, przeczytasz w artykule.

Kolejna po?yczka w TakTo Finanse

TakTo Finanse, podobnie jak Aasa Polska specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek ratalnych.
Korzystaj?c z us?ug serwisu, po?yczysz od 500 a? do 25 000 z? i roz?o?ysz sp?at? na okres od 6 do 36 miesi?cy. Co wa?ne, TakTo jako jeden z niewielu po?yczkodawców wymaga od swoich klientów przes?ania dodatkowych dokumentów, potwierdzaj?cych zdolno?? do sp?aty po?yczki. Mo?e by? to np.:

 • bankowe potwierdzenie wp?ywu wynagrodzenia za ostatni miesi?c,
 • za?wiadczenie o zatrudnieniu i zarobkach,
 • ostatni odcinek pocztowy emerytury,
 • potwierdzenie dokonania p?atno?ci podatku dochodowego za ostatni miesi?c,
 • kopia umowy cywilnoprawnej.

O po?yczk? w TakTo mo?e wnioskowa? osoba, która:

 • ma od 18 do 75 lat,
 • ma polskie obywatelstwo i wa?ny dowód osobisty,
 • zarabia minimum 500 z? netto.

Kiedy mo?na otrzyma? kolejn? po?yczk? w TakTo Finanse?
O kolejn? po?yczk? mo?esz stara? si? po terminowej sp?acie pierwszych 6 rat. W TakTo Finanse mo?esz jednocze?nie sp?aca? nie wi?cej ni? 2 po?yczki.

Kolejna po?yczka w serwisie Ratkomat

Ratkomat udziela po?yczek ratalnych w kwocie od 1000 do 10000 z? z okresem sp?aty od 6 do 24 miesi?cy. Firma udziela po?yczek na dowód, zastrzegaj?c jednocze?nie, ?e w niektórych sytuacjach przedstawienie za?wiadcze? potwierdzaj?cych dochód mo?e okaza? si? niezb?dne.

Aby otrzyma? po?yczk? w serwisie Ratkomat nale?y:

 • mieszka? na sta?e w Polsce,
 • by? wieku od 20 do 80 lat,
 • otrzymywa? udokumentowany sta?y dochód w Polsce,
 • posiada? aktywny rachunek bankowy,
 • by? wolnym od wpisów w rejestrze d?u?ników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).

Korzystaj?c z uslug serwisu Ratkomat, mo?esz otrzyma? po?yczk? tak?e z negatywn? histori? kredytow?. Cho? po?yczkodawca weryfikuje BIK, niski scoring nie oznacza automatycznie odmownej decyzji.

Kiedy mo?na otrzyma? kolejn? po?yczk? w serwisie Ratkomat?
Po?yczkobiorca mo?e ubiega? si? o kolejn? po?yczk? przed ca?kowit? sp?at? bie??cej po?yczki. Jedynym warunkiem jest sp?ata przynajmniej po?owy rat bie??cej po?yczki.

Uwa?aj na p?tl? zad?u?enia

Zaci?ganie kolejnej po?yczki przed ca?kowit? sp?at? aktualnie posiadanej, mo?esz by? przyczyn? trudnej do rozpl?tania p?tli zad?u?enia. Taka decyzja powinna by? wi?c poprzedzona rzeteln? analiz? stanu konta i w?asnych mo?liwo?ci finansowych. Je?li chcesz sp?aca? dwie po?yczki naraz, musisz mie? absolutn? pewno??, ?e Twój bud?et nie b?dzie nadmiernie obci??ony, a Ty zdo?asz zwraca? raty zgodnie z harmonogramem. Nawet niewielkie i pozornie „niegro?ne” opó?nienia w sp?acie mog? poci?gn?? za sob? d?ugofalowe konsekwencje w postaci naliczenia odsetek za opó?nienie, procedury windykacyjnej, a nawet post?powania s?dowego i egzekucyjnego.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *