1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Edukacja finansowa Polaków – co wiemy o po?yczkach?

Edukacja finansowa Polaków – co wiemy o po?yczkach?

Edukacja finansowa Polaków – co wiemy o po?yczkach?

Wraz z rozwojem gospodarki i nowoczesnych technologii zyskujemy nowe mo?liwo?ci finansowe. Dzi? prym wiedzie bankowo?? elektroniczna, p?atno?ci bezgotówkowe, a nawet po?yczki dost?pne w ca?o?ci przez Internet. Wi??e si? to z wi?ksz? dost?pno?ci? i ?atwo?ci? uzyskania dodatkowych ?rodków pieni??nych. Ponadto krótki czas uzyskania po?yczki oraz coraz wi?ksza ró?norodno?? produktów pozabankowych (chwilówki, po?yczki ratalne, po?yczki pod zastaw, hipoteczne) mo?e sprawia?, ?e decyzja nie b?dzie do ko?ca przemy?lana i podj?ta wbrew rachunkowi ekonomicznemu. Dlatego tak wa?ne jest szerzenie wiedzy finansowej i uczenie coraz szerszych kr?gów spo?ecze?stwa o mechanizmach funkcjonuj?cych na rynkach kredytowych i po?yczkowych.

Jak Polacy edukuj? si? finansowo?

Ogólnie rzecz bior?c, ludzie maj? tendencje do przeceniania swojej wiedzy o finansach. Wyj?tkiem w tej materii nie s? tak?e Polacy – wi?kszo?? z nich ocenia stan swojej wiedzy na dobry, a je?li wskazuje na pewne braki, to dotycz? one g?ównie kwestii cyberbezpiecze?stwa oraz podatków (raport „Poziom edukacji finansowej Polaków 2018”, Warszawski Instytut Bankowo?ci). Jednocze?nie, du?a cz??? z nich uznaje tak?e, i? wi?ksz? odpowiedzialno?? za nauk? o finansach powinien przej?? system publiczny. To mo?e dowodzi? pewnego paradoksu – cho? osobi?cie uwa?amy, i? jeste?my odpowiednio wyedukowani (tylko 17,4% osób ocenia swoj? wiedz? finansow? jako nisk?), to zarazem wskazujemy na ogólnospo?eczny niski poziom wiedzy. Co ciekawe, jako najbardziej ?wiadomych finansowo badanie ukaza?o osoby pomi?dzy 30 a 39 rokiem ?ycia i cz??ciej byli to m??czy?ni ni? kobiety.

Jak edukacja finansowa przek?ada si? na bezpiecze?stwo?

Braki w podstawowej edukacji finansowej mog? by? op?akane w skutkach: przynios? niemo?no?? prze?o?enia na swoj? sytuacj? zasad liczenia zdolno?ci kredytowej, zarz?dzania w?asnym bud?etem i oszcz?dzania. To z kolei mo?e prowadzi? do tego, i? nie jeste?my w stanie na w?asn? r?k? przeprowadzi? symulacji sp?aty kredytu lub po?yczki w czasie i dopasowa? kwot? po?yczki i okres sp?aty do swoich mo?liwo?ci. Efektem tego jest nadmierne zad?u?anie si? i uwik?anie w p?tle kredytowe.

Z niewiedzy wynikaj? tak?e problemy po?rednie, takie jak nieumiej?tno?? wyboru najlepszej oferty. Cz?sto nie wynika to ze wspomnianej wcze?niej nieumiej?tno?ci zarz?dzania swoim domowym bud?etem, ale równie? z nieznajomo?ci dost?pnych na rynku ofert finansowania. Ich liczba i zró?nicowanie jest ogromne i mo?e trafi? do du?ej liczby odbiorców. Niestety, niektóre osoby nie s? ?wiadome tego, jakie mo?liwo?ci posiadaj? i w poszukiwaniu finansowania cz?sto si?gaj? po ofert?, które nie jest najkorzystniejsza, ale np. najlepiej rozreklamowana, polecana przez innych lub placówka instytucji po?yczaj?cej pieni?dze znajduje si? najbli?ej miejsca zamieszkania po?yczkobiorcy.

Nie warto te? zapomina? o cyberprzest?pstwach, które coraz cz??ciej nie s? pope?niane na wielkich przedsi?biorstwach finansowych, ale na nie?wiadomych jednostkach b?d?cych najs?abszym ogniwem ca?ego systemu. Kradzie?e to?samo?ci zwi?zane z wy?udzaniem danych, phishing i zwi?zane z tym w?amania na konta bankowe to tylko wierzcho?ek góry lodowej.

Dzia?ania po?yczkobiorców a przys?uguj?ce im prawa

Jednym z wielu problemów dotykaj?cych po?yczkobiorców jest to, ?e zapoznaj?c si? z procedur? i warunkami przyznawania po?yczek online, nie skupiaj? si? na tym, co powinno by? najwa?niejsze, czyli na przys?uguj?cych im prawach. Niestety, dotyczy to nie tylko bran?y chwilówek, ale równie? i innych dziedzin, wi?c jest to problem znacznie g??bszy ni? brak edukacji finansowej, ale tym trudniej jest go wypleni?.

Serwis kapitalni.org nale??cy do firmy po?yczkowej Wonga podaje, i? 49% po?yczkobiorców nie zna swoich praw, w tym:

• odst?pienia od umowy po?yczkowej – 51% respondentów;
• praw firm windykacyjnych wobec d?u?nika – 81%;
• mo?liwo?ci og?oszenia upad?o?ci konsumenckiej – 76%.

Du?y odsetek ankietowanych nie potrafi? tak?e wskaza?, jaki jest najwa?niejszy i najbardziej miarodajny wska?nik atrakcyjno?ci finansowej po?yczki oraz rozró?ni? podstawowe poj?cia zwi?zane z po?yczkami: konsolidacji czy refinansowania. Jest to o tyle smutne, ?e w dzisiejszych czasach bardzo wiele firm po?yczkowych intensywnie promuje odpowiedzialne po?yczanie i prowadzenie dzia?alno?ci edukacyjnej. Swoje w?asne poradnictwo prowadzi nie tylko wcze?niej wspomniana Wonga, ale te? inni wielcy gracze: Aasa, Ferratum czy NetCredit.

Po?yczki online skupiaj? uwag? w Internecie

Nierozs?dne i przypadkowe korzystanie z us?ug instytucji kredytowych i instytucji pozabankowych mog? zrujnowa? domowe finanse. Na szcz??cie, przeci?tny Internauta ma mo?liwo??, by temu zaradzi? i na w?asn? r?k? dowiedzie? si? tego, co po?yczkobiorca powinien wiedzie?. Jedn? z mo?liwo?ci jest skorzystanie z serwisu tematycznego, bogatego w porady dotycz?ce oszcz?dzania i rozwi?zywania problemów dotycz?cych zad?u?enia, ale te? wiedzy praktycznej. Dzi?ki temu nie jest problemem dowiedzenie si?, jak przebiega procedura po?yczkowa, jak powinna wygl?da? umowa o finansowanie i jakie konsekwencje gro?? potencjalnemu d?u?nikowi. Nade wszystko przydatna jest jednak porównywarka po?yczkowa lub kredytowa, która w jasny sposób przedstawi zestawienie ró?nych produktów i pozwoli na miarodajne porównanie ich w ró?nych kategoriach.

Wiedza mo?e by? wi?c pog??biana w niemal?e nieograniczony sposób, cho? tutaj najwi?kszym problemem wydaje si? wykluczenie cyfrowe i wykluczenie wtórne, czyli dotycz?ce osób posiadaj?cych dost?p do zasobów Internetu, ale nie maj?cych ?wiadomo?ci ich skali i nieumiej?cych z nich skorzysta?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *