1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Efekt kuli ?nie?nej, czyli jak najszybciej sp?aci? po?yczk??

Efekt kuli ?nie?nej, czyli jak najszybciej sp?aci? po?yczk??

Efekt kuli ?nie?nej, czyli jak najszybciej sp?aci? po?yczk??

Po?yczka, która zosta?a zaci?gni?ta pod wp?ywem impulsu, lub pal?cej i nieprzezwyci??onej potrzeby, mo?e okaza? si? trudna do sp?acenia. Bez znaczenia, czy jest to chwilówka, czy po?yczka na raty, konsekwencje braku sp?aty mog? by? w równym stopniu dotkliwe. W zwi?zku z tym po?yczkobiorca powinien do?o?y? wszelkich stara?, by sp?aci? swoje zobowi?zania, zanim jeszcze dodatkowe koszty egzekucji zwielokrotni? ich wysoko??. Jedn? ze sk?adowych sukcesu jest wyrobienie nawyków oszcz?dzania oraz umiej?tnego zarz?dzania bud?etem domowym. Sposobem, który mo?e pomóc w jak najszybszej sp?acie po?yczki, jest efekt kuli ?nie?nej.

Czym jest efekt kuli ?nie?nej?

Efekt kuli ?nie?nej to proces lub zjawisko, które charakteryzuje si? ?agodnym i niepozornym pocz?tkiem, po którym nast?puje niemal?e lawinowa eskalacja dzia?a?. Im d?u?ej trwa ten proces, tym nasilenie (i konsekwencje!) tych dzia?a? s? wi?ksze. Efekt kuli ?nie?nej to poj?cie psychologiczne, ale najlepiej znalaz?o swoje zastosowanie w ?wiecie finansów.

Je?li chodzi o tematyk? po?yczkow?, to efekt kuli ?nie?nej mo?emy rozumie? w dwojaki sposób. Pierwszy z nich dotyczy nadmiernego zad?u?ania si?. Bierzemy ma?? chwilówk?, której nie mo?emy sp?aci?, wi?c bierzemy kolejn? – wi?ksz?, bo liczon? razem z kosztami poprzedniej. Kolejnej równie? nie mo?emy sp?aci?, wi?c, nie maj?c wyj?cia, si?gamy po nast?pn?. Mo?na sobie wyobrazi?, ?e koszty takiego dzia?ania rosn? szybko – bardzo przypomina to znane ju? sk?din?d poj?cie spirali zad?u?enia.

Na szcz??cie, efekt kuli ?nie?nej ma równie? pozytywne konotacje i ??czy si? ze sp?acaniem zobowi?za? oraz oszcz?dzaniem. Te procesy równie? zaczynaj? si? od ma?ych kroków – najpierw oszcz?dzamy na ma?ych rzeczach, a potem, jak przywykniemy ju? do tej rutyny, rozszerzamy oszcz?dzanie na inne, bardziej obszerne pola. Im dalej zajdziemy w tym procesie, tym ?atwiej jest znajdowa? wi?ksze oszcz?dno?ci. Analogicznie mo?emy prze?o?y? to na sp?acenie po?yczki.

Jak zacz?? sp?aca? zaleg?e po?yczki?

Zgodnie z za?o?eniami teorii dotycz?cej kuli ?nie?nej, sp?acanie po?yczek powinno zacz?? si? od ma?ych kroków. Je?eli mamy kilka zobowi?za? – krótkoterminowych lub na raty – i wiemy, ?e nie jeste?my uregulowa? wszystkich z nich w terminie, powinni?my ustali? plan dzia?ania, który zak?ada wcze?niejsze za?atwienie naj?atwiejszych rzeczy, a dopiero potem zabranie si? za rzeczy, które teoretycznie powinny poch?on?? wi?cej czasu i wi?cej wysi?ku. W zwi?zku z tym mo?emy nakre?li? kilka podstawowych zasad sp?acania po?yczek, do których powinny stosowa? si? osoby stoj?ce u wrót spirali zad?u?enia.

Skontaktuj si? z po?yczkodawcami

Jak najszybszy kontakt ze wszystkimi po?yczkodawcami jest kluczow? spraw?, nawet wtedy, kiedy nie mamy pieni?dzy na sp?at? po?yczki. Podstawow? funkcj? takiego dzia?ania jest poinformowanie firm po?yczkowych o tym, ?e znajdujemy si? w trudnej sytuacji i by? mo?e nie b?dziemy w stanie sp?aci? po?yczki na czas. Da to nam równie? ca?o?ciowy pogl?d na nasze po?o?enie – przekonamy si? o tym, któr? po?yczk? nale?y absolutnie sp?aci? jako pierwsz?, któr? mo?emy przed?u?y?, wobec której mo?emy zastosowa? indywidualny harmonogram sp?aty, gdzie mo?emy p?aci? ratalnie. Pozwoli to ustali? list? priorytetów.

Nie przed?u?aj wszystkich chwilówek naraz

Je?li mamy kilka chwilówek zaci?gni?tych mniej wi?cej w tym samym czasie, pierwsz? my?l?, która przyjdzie nam na my?l i wyda si? najbardziej naturalnym rozwi?zaniem, b?dzie przed?u?enie okresu sp?aty lub refinansowanie. Taka us?uga jest jednak do?? kosztowna, wi?c w przypadku kilku po?yczek zsumuje si? do naprawd? du?ej kwoty. Je?eli dysponujemy tak? ilo?ci? gotówki, to ?wietnie, ale nale?y zastanowi? si?, czy zamiast przeznacza? j? na przed?u?anie, nie lepiej b?dzie sp?aci? ca?kowicie przynajmniej jedn? z chwilówek. Zostaniemy wtedy z jednym zobowi?zaniem mniej, którym ju? nie b?dziemy musieli zaprz?ta? sobie g?owy. Najlepiej, je?li w ten sposób sp?acimy po?yczk? w tej firmie, która nie przewiduje alternatywnych dzia?a?.

Wykorzystaj wszystkie opcje, które daje po?yczkodawca

Pozbycie si? przynajmniej jednego zobowi?zania w miar? szybkim tempie jest ju? po?ow? sukcesu. W przypadku pozosta?ych po?yczek, które ju? si? przeterminowa?y, mo?emy skorzysta? z mo?liwo?ci, którymi s?:

  • dok?adne okre?lenie si?, kiedy b?dziemy mogli sp?aci? po?yczk? – cz??? po?yczkodawców mo?e zgodzi? si? na pó?niejsz? wp?at?, je?li jeste?my w stanie przekonuj?co okre?li? dok?adny dzie?, w którym ona nast?pi;
  • roz?o?enie chwilówki na raty;
  • negocjacje z po?yczkodawc? odno?nie do ustalenia indywidualnego harmonogramu sp?aty;
  • cykliczne wp?acanie ma?ych sum na poczet zaleg?o?ci do po?yczkodawców, z którymi nie uda?o si? dogada?.

Sp?a? najpierw najmniejsze zobowi?zania

Ch?? zadowolenia i sp?acenia naraz wszystkich po?yczkodawców sprawi, ?e w ostatecznym rozrachunku ?aden z nich nie b?dzie zadowolony, a w ko?cu ka?dy z nich straci cierpliwo?? i odda spraw? do windykacji – tego przecie? chcieliby?my unikn?? najbardziej. W tym celu najlepiej jest najpierw zacz?? sp?aca? ma?e zobowi?zania, tak aby unikn?? wszelkich roszcze?. Trzeba wiedzie?, ?e – wbrew pozorom – to w?a?nie takie najmniejsze zobowi?zania najszybciej s? sprzedawane firmom windykacyjnym. Zobowi?zania wi?ksze zwykle dochodz? do tego stanu znacznie pó?niej, bo jest to po prostu bardziej op?acalne dla po?yczkodawcy.

Polak m?dry „przed”, a nie „po” szkodzie

Najlepszym sposobem poradzenia sobie z d?ugami jest niedopuszczenie do ich powstania. Wi?kszo?? problemów finansowych wynikaj?cych z zaci?gania po?yczek wynika bowiem nie tyle z samych kosztów z nimi zwi?zanych, a z impulsywnym i niefrasobliwym korzystaniem z tych produktów. Cho? nawet w przypadku szybkich po?yczek nie ma sytuacji bez wyj?cia, a po?yczkobiorca dysponuje naprawd? szeroki spektrum mo?liwo?ci, lepiej jest dog??bnie zastanowi? si? przed wzi?ciem po?yczki – czy to pierwszej, czy ka?dej kolejnej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *