1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Eksmisja z mieszkania za d?ugi po?yczkowe? Czy to mo?liwe?

Eksmisja z mieszkania za d?ugi po?yczkowe? Czy to mo?liwe?

Eksmisja z mieszkania za d?ugi po?yczkowe? Czy to mo?liwe?

Nie wszyscy, w momencie zaci?gania po?yczki pozabankowej, zdaj? sobie spraw? z tego, ?e jej niesp?acanie mo?e przynie?? nawet tak powa?ne konsekwencje, jak eksmisja z mieszkania, zw?aszcza w?asno?ciowego. Nagromadzenie po?yczek, a nast?pnie d?ugów, mo?e do tego skutecznie doprowadzi?. Komornik ma bowiem pe?ne prawo zaj?? mieszkanie na poczet d?ugów. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji i co powinien wtedy zrobi? d?u?nik?

Kiedy komornik zajmuje mieszkanie d?u?nika?

Za d?ugi odpowiada si? ca?ym maj?tkiem osobistym. Komornik mo?e wi?c zaj??:

• ?rodki zgromadzone na osobistym koncie bankowym d?u?nika, pozostawiaj?c kwot? wynosz?c? 75% minimalnego miesi?cznego wynagrodzenia;
• maksymalnie 50% wynagrodzenia, pod warunkiem, ?e jego pozosta?a cz??? nie jest mniejsza ni? minimalna krajowa;
• ruchomo?ci pozostaj?ce we w?adaniu d?u?nika, przy czym nie musi to by? jego w?asno??;
• nieruchomo?ci nale??ce do d?u?nika.

Zaj?cie nieruchomo?ci jest ostateczno?ci? i nast?puje zwykle w momencie, gdy d?u?nik nie posiada ?adnych oszcz?dno?ci, nie pracuje i nie ma przedmiotów warto?ciowych lub ma takie, których licytacja nie przynios?aby ?adnych korzy?ci. Prawo zobowi?zuje te? komorników do egzekucji proporcjonalnej do wysoko?ci d?ugu, wi?c ma?y d?ug powinien by? zaspokojony w pierwszej kolejno?ci ruchomo?ciami i zaj?ciem ?rodków pieni??nych w odpowiadaj?cej wysoko?ci. Dlatego te? zaj?cie nieruchomo?ci b?dzie ostatnim krokiem egzekucyjnym, tym bardziej ?e d?ugi po?yczkowe musia?yby by? w takiej sytuacji bardzo wysokie, co mo?e mie? miejsce w przypadku nagromadzenia si? chwilówek lub innych produktów pozabankowych i wielomiesi?cznego unikania ich sp?aty. Pami?tajmy, ?e przeterminowanie si? po?yczki to nie tylko odsetki, które wynosz?c 14% w skali roku, nie skumuluj? si? do wysokiej kwoty. Du?o wi?cej kosztów wyniknie z nieudanych negocjacji (lub ich ca?kowitego braku) z firm? windykacyjn?.

D?u?nik nie jest pozbawiony praw

Eksmisja nie nast?puje automatycznie po zaj?ciu mieszkania przez komornika. Nakaz mo?e wyda? wy??cznie s?d, za? d?u?nik musi by? bezwarunkowo poinformowany o tocz?cym si? w tej sprawie post?powaniu i ma 14 dni na odpowied? na pozew eksmisyjny.

Nie mo?e te? mie? miejsca sytuacja, w której, mówi?c kolokwialnie, d?u?nik zostanie wyrzucony na bruk. Nawet w sytuacji, gdy nie przys?uguje mu prawo do lokalu zast?pczego lub socjalnego, komornik musi wstrzyma? si? z eksmisj? do czasu, gdy takie prawo nab?dzie lub znajdzie inne miejsce do zamieszkania. Mówi?c pro?ciej – aby eksmisja dosz?a do skutku, lokatorzy zajmowanego mieszkania musz? mie? si? dok?d wyprowadzi?.

Nie mo?na jednak tej sytuacji nadu?ywa?. Komornik mo?e bowiem zwróci? si? z wnioskiem do gminy o przyznanie d?u?nikowi lokalu tymczasowego. Je?eli za? lokal zast?pczy nie znajdzie si? w ci?gu sze?ciu kolejnych miesi?cy, lokatorów mieszkania mo?na przenie?? do noclegowni lub innej organizacji posiadaj?cej miejsca noclegowe znajduj?cej si? w tej samej gminie. Prawo jednak chroni osoby znajduj?ce si? w takiej sytuacji i stoi na stanowisku, ?e eksmisji nie mo?na dokonywa? w okresie ochronnym, tj. od 1 listopada do 31 marca. Ponadto, ochronie podlegaj? tak?e niektóre grupy osób. S? to ma?oletni, kobiety ci??arne, osoby niepe?nosprawne i ob?o?nie chore, a tak?e osoby bezrobotne oraz emeryci i renci?ci pobieraj?cy ?wiadczenia spo?eczne. Takim osobom bezwzgl?dnie musi by? przyznany lokal socjalny i dopóki tak si? nie stanie, nie b?dzie mo?na dokona? eksmisji, nawet poza okresem ochronnym.

Kiedy eksmisja rzeczywi?cie dochodzi do skutku?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdy wszystko zale?y od miejsca zamieszkania d?u?nika i warunków socjalnych zapewnianych przez gmin?. Ju? od wielu lat w ca?ej Polsce pojawia si? problem z brakiem dost?pu do mieszka? komunalnych, jednak w do?? nierównym stopniu dotyka to jednostki terytorialne, bez wzgl?du na rozmiar gminy. Podobne problemy mog? dotyczy? równie? noclegowni, które cz?sto, zw?aszcza w wi?kszych miastach mog? by? przepe?nione. Nierzadko gmina wprawdzie posiada mieszkania socjalne, ale niespe?niaj?ce wymogów sanitarnych. Aby lokal móg? zosta? zamieszkany, musi:

• mie? dost?p do bie??cej wody oraz wyposa?enia sanitarnego;
• posiada? wyposa?enie umo?liwiaj?ce przyrz?dzanie posi?ków;
• by? wielko?ci zapewniaj?cej przynajmniej 5 metrów kwadratowych na jedn? osob?;
• by? miejscem niezawilgoconym i maj?cym dost?p do ?wiat?a naturalnego;
• posiada? infrastruktur? elektryczn?;
• posiada? ogrzewanie indywidualne lub centralne.

Jakkolwiek, w bogatszych i mniejszych gminach, lokale socjalne nie s? tak trudno dost?pne i miesi?cami mog? sta? puste. Eksmisja mo?e wi?c niekiedy ci?gn?? si? latami, a niekiedy przebiec b?yskawicznie, je?li zajd? ku temu dogodne warunki.

Dzia?aj, zanim zacznie dzia?a? komornik

Cho? komornik nie dzia?a wed?ug w?asnego uznania, a w granicach wyznaczonych mu przez prawo, mo?na by? pewnym, ?e zrobi wszystko, by jak najszybciej i jak najmniejszym nak?adem si? odzyska? d?ug. Wiele spraw przypadaj?cych na jednego komornika sprawia, ?e przebieg egzekucji mo?e by? naprawd? b?yskawiczny. Z tego powodu tak wa?ne jest polubowne rozwi?zanie sporu z wierzycielem, bez uciekania si? do ?rodków s?dowych. Wyci?gni?cie do niego r?ki i wykazanie dobrej woli podpartej dzia?aniem jest do tego pierwszym krokiem. Najcz??ciej wierzycielowi tak?e zale?y na tym, by unikn?? ci?gn?cego si? miesi?cami post?powania i je?li pojawi si? szansa na systematyczne sp?acanie d?ugu, prawdopodobnie z tego skorzysta.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *