1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. ERIF – rejestr d?u?ników, na który trzeba uwa?a?

ERIF – rejestr d?u?ników, na który trzeba uwa?a?

dokument

Kiedy nie jeste?my w stanie sp?aci? zaci?gni?tego d?ugu w terminie, narastaj?ce odsetki nie b?d? naszym jedynym problemem. W dzisiejszych czasach bowiem konsument, czyli tak?e kredytobiorca, przesta? by? anonimowy. Sytuacj? tak? mo?na porówna? do kreowania wizerunku w Sieci. Ka?de dzia?anie w ?wiecie wirtualnym pozostawia ?lad. Podobnie sprawa wygl?da z nasz? histori? kredytow?. Je?li zalegamy ze sp?at? po?yczki, mo?emy by? niemal pewni, ?e informacja o tym znajdzie si? w ERIF.

Czym jest ERIF?

ERIF to – najpro?ciej mówi?c – rejestr d?u?ników (pe?na nazwa: Rejestr D?u?ników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej) Funkcjonowanie tego podmiotu reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.). Jest to jedno z pi?ciu BIG-ów w naszym kraju.

Dzia?alno?? rejestru d?u?ników mo?na stre?ci? zatem w trzech s?owach: przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych.

Przyjmowanie informacji gospodarczej

Pod enigmatycznym stwierdzeniem „informacja gospodarcza”, kryje si? najcz??ciej doniesienie o zad?u?eniu konsumenta, czyli tak zwana informacja negatywna. Konsument rozumiany jest tutaj jako osoba fizyczna, która nie prowadzi dzia?alno?ci gospodarczej.

Umieszczenie d?u?nika w ERIF jest stosunkowo ?atwe (wystarczy rejestracja na stronie) i niedrogie (koszt to ok. 39 z?). Dowodem na zaistnienie d?ugu mo?e by? faktura lub umowa, a od terminu sp?aty musi min?? co najmniej 60 dni.

Istotn? informacj?, z punktu widzenia – konsumentów-po?yczkobiorców jest to, ?e minimalna kwota zad?u?enia, które mo?e zosta? zg?oszone, wynosi zaledwie 200 z?.

Nie mo?na jednak zapomina?, ?e w rejestrze znajduj? si? tak?e wpisy o rzetelnych p?atnikach, którzy uregulowali swoje zobowi?zania. Jest to tak zwana informacja pozytywna.

Przechowywanie informacji gospodarczej

W bazie ERIF odnajdziemy najnowsze dane, poniewa? s? one aktualizowane na bie??co. Przyk?adowo – je?li sp?acimy d?ug, kredytodawca ma obowi?zek zg?osi? ten fakt do rejestru d?u?ników w ci?gu 14 dni. Mo?emy równie? zrobi? to sami. Wed?ug danych z 2012 roku w ERIF widnieje 5361000000 d?ugów oraz 1400 wpisów pozytywnych.

Ujawnianie informacji gospodarczej

Z us?ug ERIF korzysta wiele podmiotów, takich jak :

 • banki
 • firmy po?yczkowe
 • firmy ubezpieczeniowe
 • firmy windykacyjne
 • przedstawiciele multimediów
 • jednostki samorz?du terytorialnego
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • przedsi?biorcy oraz sami konsumenci

Konsekwencje wpisu do ERIF

Mówi?c o wpisie do rejestru d?u?ników, mamy na my?li oczywi?cie informacj? negatywn?. Do ERIF mo?e mie? dost?p niemal ka?da instytucja lub osoba prywatna, a to oznacza niema?e k?opoty dla osób zad?u?onych.

Po pierwsze – d?ug nie musi by? du?y, jak ju? wspominali?my, w przypadku konsumenta – wynosi minimum 200 z?. Mo?emy zatem zosta? zg?oszeni do rejestru d?u?ników na przyk?ad za niesp?acenie chwilówki, nawet je?li po?yczona kwota by?a niewielka.

Je?li nasze dane widniej? w ERIF mamy znikome szanse na otrzymanie kredytu. Oprócz tego, czekaj? nas trudno?ci, których si? nie spodziewamy. Mog? one dotyczy? zakupów na raty, podpisaniem umowy z sieci? komórkow?, dostawc? Internetu, czy telewizji.

Lepiej zapobiega? ni? leczy?

Co zrobi?, by nie trafi? do ERIF? Najprostsza odpowied? to – sp?aci? d?ug. Kiedy uregulowanie nale?no?ci nie jest mo?liwe w terminie, skontaktujmy si? z firm? po?yczkow?. Je?li istnieje taka mo?liwo??, popro?my o prolongat?. Nie udawajmy, ?e sprawa sama si? rozwi??e – d?ug zniknie, a ca?a spraw ucichnie. Pami?tajmy, ?e do ERIF, mo?na równie? zg?osi? zad?u?enie, które uleg?o przedawnieniu.

Warto wiedzie?, ?e kredytodawca ma obowi?zek poinformowa? nas o zamiarze zg?oszenia do rejestru d?u?ników. Taka korespondencja to dla nas szansa, by temu zapobiec. Kiedy natomiast jest ju? za pó?no, ERIF mo?e nas o tym fakcie poinformowa?. Kosz takiej us?ugi wynosi 9 z?. Je?li jednak nasze nazwisko znalaz?o si? ju? w ERIF, mo?e nas to kosztowa? o wiele wi?cej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *