1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Fakty i mity na temat chwilówek na dowód

Fakty i mity na temat chwilówek na dowód

fakty i mity

Finansowe produkty pozabankowe to niestety przedmiot, wokó? którego naros?o wiele mitów i przek?ama?. Nie inaczej jest z popularnymi chwilówkami na dowód, które ze wzgl?du na swoj? konstrukcj? bardzo cz?sto traktowane s? nieprzychylnie, niemal?e jak oszustwo i naci?ganie klientów na pieni?dze przy wykorzystaniu kiepskiego stanu ich finansów. Nie jest to oczywi?cie prawda i je?eli wie si?, jak z chwilówek na dowód korzysta?, mog? by? bardzo przydatne i po?yteczne.

Firmy pozabankowe rosn? w si??

Przeci?tny konsument mo?e nie zdawa? sobie z tego sprawy, ale dzi? chwilówki na dowód to ogromny biznes generuj?cy wysokie zyski. Ju? samo to jest wystarczaj?cym powodem to tego, by firmy pozabankowe dba?y o niego i robi?y wszystko, by by? on bezpieczny dla klientów. Wystarczy pomy?le? – ?aden du?y po?yczkodawca nie mo?e pozwoli? sobie na ?amanie prawa, naliczanie ukrytych kosztów, czy oszukiwanie. W pierwszej kolejno?ci straci?by zaufanie spo?ecze?stwa, co prze?o?y?oby si? na utrat? zysków, a na ko?cu jego dzia?alno?? zosta?aby zakazana. Moc? chwilówek na dowód jest raczej ich prostota i zró?nicowanie. Ka?dy konsument – lepiej lub gorzej sytuowany – mo?e znale?? co? dla siebie i je?li tylko dokona dobrze przemy?lanego wyboru, mo?e by? zadowolony.

Co jest prawd? na temat chwilówek na dowód?

Wiele cech pozytywnych, które bardzo cz?sto s? podkre?lane przez po?yczkodawców, jest prawdziwych i nie trzeba obawia? si? chwytów marketingowych. Oto one:

Chwilówki na dowód s? naprawd? szybkie i ?atwe. Ca?a procedura po?yczkowa zaprojektowana jest w taki sposób, by by?a przejrzysta i ?atwa do zrozumienia dla przeci?tnego konsumenta. To przede wszystkim ograniczone do minimum formalno?ci, prosty wniosek po?yczkowy i tylko kilka kroków, by otrzyma? przelew na konto. Wszystko, co musi zrobi? po?yczkobiorca zajmuje nie wi?cej ni? kilkana?cie minut.

Pieni?dze mo?na otrzyma? bez wychodzenia z domu. Chwilówki na dowód dost?pne s? w ca?o?ci przez Internet. Obejmuje to nie tylko wybór odpowiedniego produktu, ale te? potwierdzenie swojej to?samo?ci czy podpisanie umowy.

Wystarczy tylko dowód osobisty. Cech? charakterystyczn? tego rodzaju zobowi?zania jest to, ?e po?yczkodawca zazwyczaj nie b?dzie wymaga? ?adnych dodatkowych dokumentów poza dowodem osobistym – nie trzeba wi?c przygotowywa? za?wiadcze? od pracodawcy, czy innych dokumentów potwierdzaj?cych zarobki.

Mo?na otrzyma? chwilówk? na dowód ca?kowicie za darmo. Je?li jest si? nowym klientem konkretnej firmy po?yczkowej, mo?na zaci?gn?? zobowi?zanie, którego ca?kowite koszty wynios? 0 z?otych. Wystarczy jedynie odda? pieni?dze w terminie – nie ma w tym ?adnych haczyków.

To nie jest prawd?!

Mity wokó? zobowi?za? pozabankowych koncentruj? si? g?ównie wokó? ich szkodliwo?ci. Zapomina si? przy tym, ?e najbardziej szkodliwi dla samych siebie s? po?yczkobiorcy. Powsta?e mity bardzo ?atwo jest wi?c obali?:

Po?yczkodawcy ukrywaj? koszty chwilówek na dowód. Nie ma mo?liwo?ci, by po?yczkobiorca nie pozna? kosztów zobowi?zania, zanim jeszcze podpisze umow?. Po?yczkodawca zobowi?zany jest do udost?pnienia formularza informacyjnego, w którym zawarte zostan? koszty maksymalne chwilówki na dowód. S? one wi???ce, a kwota prowizji nie mo?e zosta? zmieniona w trakcie obowi?zywania umowy.

Takie chwilówki s? bardzo drogie. Rzeczywi?cie, zobowi?zania pozabankowe s? dro?sze ni? kredyty. Dalej jednak nie s? to koszty lichwiarskie, a po?yczkobiorca naprawd? nie musi oddawa? kilka razy tyle, ile po?yczy?. Co wi?cej, chwilówki na dowód dost?pne s? tak?e w wersji darmowej, dzi?ki czemu s? obecnie najta?sz? form? finansowania na rynku.

To najprostsza droga do spirali zad?u?enia. Wokó? chwilówek na dowód tworzone s? ca?e bazy wiedzy, które dok?adnie informuj? przysz?ych po?yczkobiorców, w jaki sposób powinni po?ycza? i na co zwraca? uwag?. Dodatkowo ka?dy po?yczkodawca propaguje po?yczanie odpowiedzialne, czyli takie nieprowadz?ce do pogorszenia sytuacji finansowej. Podstaw? jest sumienna ocena swoich mo?liwo?ci finansowych i ?wiadomo?? konsekwencji nieterminowej sp?aty.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *