1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Firmy odd?u?eniowe – czy warto z nich korzysta??

Firmy odd?u?eniowe – czy warto z nich korzysta??

Firmy odd?u?eniowe – czy warto z nich korzysta??

Statystyki Biura Informacji Kredytowej i BIG InfoMonitor s? zatrwa?aj?ce – d?u?ników z roku na rok przybywa. W roku 2017 by?o ich 2,5 miliona z ??czn? sum? zaleg?o?ci si?gaj?c? ponad 63 miliardów z?otych. Cho? wi?ksz? cz??? d?ugu stanowi? zobowi?zania zwi?zane z kredytami hipotecznymi, znaczny udzia? maj? równie? po?yczki online. Niezale?nie od rodzaju zobowi?zania, cz??? d?u?ników decyduje si? skorzysta? z pomocy firm odd?u?eniowych, które maj? pomóc im jak najszybciej pozby? si? finansowego balastu. Jednak?e rosn?ca liczba takich instytucji mo?e by? podstaw? zakwestionowania ich skuteczno?ci i profesjonalizmu. Czy rzeczywi?cie d?u?nik mo?e dzi?ki nim sprawniej rozwi?za? swoje problemy finansowe?

Jakie us?ugi mog? zaoferowa? firmy odd?u?eniowe?

Firma odd?u?eniowa ma za zadanie niejako wypracowa? indywidualny plan wyj?cia z d?ugów, skrojony pod konkretnego klienta i jak najbardziej dopasowany do jego sytuacji i struktury d?ugów. Opracowaniem strategii zajmuj? si? analitycy finansowi i prawni, którzy mog? korzysta? z ró?nych instrumentów dozwolonych prawnie. Najcz??ciej s? to:

 • Restrukturyzacja zad?u?enia;
 • Zmniejszenie rat sp?acanego zad?u?enia;
 • Umorzenie cz??ci d?ugu;
 • Umorzenie odsetek od kapita?u.

Czy firma odd?u?eniowa rzeczywi?cie jest konieczna?

Trze?we spojrzenie na dzia?alno?? takich firm ka?de zastanowi? si?, czy ich dzia?ania rzeczywi?cie s? nadzwyczajne i niedost?pne dla przeci?tnego d?u?nika. Wi?kszo?? wykonywanych przez firm? odd?u?eniow? czynno?ci mog?yby by? wykonane przez niego samego (pomijaj?c oczywi?cie ich skuteczno??). Dlaczego wi?c wi?kszo?? d?u?ników po takie rozwi?zania nie si?ga?
Najwi?kszym problemem jest tutaj brak wiedzy odno?nie tego, jakie ma si? prawa i mo?liwo?ci jako d?u?nik. Statystyczny Polak, zanim jeszcze stanie si? d?u?nikiem, nie zajmuje si? finansowymi kruczkami prawnymi oraz odpowiednimi procedurami post?powania. Je?eli ju? popadnie w d?ugi i chcia?by zacz?? dzia?a?, jego pole manewru mo?e by? ograniczone. Pojawia si? tu bowiem drugi problem, czyli ograniczony dost?p do tej wiedzy. Nawet w dobie Internetu, informacje, do których d?u?nik mo?e mie? dost?p, zazwyczaj bywaj? niepewne, b??dne lub posiadaj?ce sporo luk. Co wi?cej, osoba zad?u?ona mo?e po prostu nie mie? mo?liwo?ci tych informacji zweryfikowa?. W firmie odd?u?eniowej pracuj? specjali?ci, którzy nie tylko maj? pe?ni wiedzy i umiej? z niej skorzysta?, ale równie? ci?gle aktualizuj? j? wraz ze zmieniaj?cymi si? przepisami i praktykami finansowymi.
Ponadto, ka?dy d?u?nik musi liczy? si? z tym, ?e zazwyczaj stoi na pozycji podrz?dnej wzgl?dem instytucji, z któr? chcia?by negocjowa?: firmy windykacyjnej, banku itp. Wierzyciel jest wi?c stron? silniejsz?, która ma wi?ksz? si?? przebicia i przeforsowania swoich argumentów. Firma odd?u?eniowa mo?e prowadzi? negocjacje skuteczniejsze, ma wi?ksze znajomo?ci, tzw. doj?cia, ale te? swoj? powag? mo?e zagwarantowa? wierzycielowi pewniejsz? sp?at? d?ugu, w zwi?zku z czym ten sk?onny jest i?? na wi?ksze ust?pstwa, nagi?cie przepisów (nie myli? z ?amaniem prawa), ustanowienie wyj?tków.

Czy odd?u?enie jest dla d?u?nika op?acalne?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Je?eliby mierzy? op?acalno?? tylko za pomoc? cyferek i ponoszonych kosztów, nale?a?oby powiedzie? „nie”. Us?ugi firm odd?u?eniowych kosztuj? i to niema?o (czasami nawet kilka tysi?cy z?otych), zw?aszcza w przypadku firm, które cechuj? si? wyj?tkowo wysok? skuteczno?ci?. W ogólnym rozrachunku d?ug si? wi?c powi?ksza. Mo?e by? równie? problem z dost?pno?ci? takiej us?ugi. Zazwyczaj bywa tak, ?e je?li d?u?nik wejdzie w posiadanie dodatkowych ?rodków pieni??nych, woli je wp?aci? na poczet d?ugu ni? odda? firmie odd?u?eniowej.
Ale – bior?c pod uwag? skutki d?ugofalowe – je?li firma pomo?e pozby? si? d?ugu, uchroni to d?u?nika przed popadni?ciem w jeszcze wi?ksz? ruin? finansow?, powi?kszaniem si? zad?u?enia w czasie i nierozs?dnymi krokami (np. zaci?gni?ciem wyj?tkowo niekorzystnej po?yczki z podejrzanego ?ród?a). Co wi?cej, je?li firmie odd?u?eniowej uda si? sprawnie wprowadzi? restrukturyzacj? d?ugu, d?u?nik mo?e mie? miesi?cznie wi?cej wolnych ?rodków finansowych, nawet je?eli po podliczeniu wszystkich kosztów, zap?aci wi?cej. Jest to korzystne szczególnie wtedy, gdy firma odd?u?eniowa pobiera odpowiednie wynagrodzenie dopiero po rozwi?zaniu sprawy.

Odd?u?anie nie tylko instytucjonalne

Dobra firma po?yczkowa oprócz pomocy prawnej i w kontaktach z ró?nymi instytucjami, b?dzie si? stara?a dok?adnie pozna? struktur? bud?etu klienta i uwzgl?dni? go w planie dzia?ania. Pomo?e tak?e w racjonalnym zarz?dzaniu pieni?dzmi oraz oszcz?dzaniu. B?dzie to wi?c korzy?? niejednorazowa.

D?u?nik nie jest zwolniony z rozs?dku. Czego nale?y unika??

Nie wszystkie firmy odd?u?eniowe s? przyjazne klientom i uczciwe. Cz??? z nich jest nastawiona na zarobek wynikaj?cy z jak najmniejszych nak?adów dzia?a?. Czerwona lampka powinna zapali? si?, je?li firma odd?u?eniowa:

 • Nie proponuje nic poza napisaniem odpowiednich pism . W dzisiejszych czasach wzory takich pism do banku czy komornika s? dost?pne w Internecie, d?u?nik mo?e wi?c napisa? je sam lub, je?eli ma w?tpliwo?ci, skorzysta? z darmowych dy?urów prawnych, odbywaj?cych si? najcz??ciej w Urz?dzie Miasta, a nawet w niektórych prywatnych kancelariach;
 • ??da wysokich op?at wst?pnych, ale nie przedstawia konkretnego planu post?powania;
 • Nigdzie nie mo?na znale?? informacji o firmie, opinii klientów o niej. Niestety, aby prowadzi? firm? odd?u?eniow? nie trzeba mie? wykszta?cenia kierunkowego ani licencji. Dobrze wi?c sprawdzi? wcze?niej, kto pracuje w takiej instytucji i jakie maj? do?wiadczenie;
 • Firma odd?u?eniowa prowadzi swoj? dzia?alno?? wy??cznie online;
 • Pojawiaj? si? obietnice, ?e rozwi?zanie problemów zostanie za?atwione w ci?gu kilku dni.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *