1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Formalno?ci zwi?zane z szybkimi po?yczkami – co musisz wiedzie??

Formalno?ci zwi?zane z szybkimi po?yczkami – co musisz wiedzie??

Chyba nikt z nas nie lubi zmaga? si? z formalno?ciami. Gromadzenie stosów potrzebnych dokumentów i za?wiadcze?, bieganie po urz?dach, uzupe?nianie niezliczonych rubryk i tabel – brzmi okropnie, prawda? I rzeczywi?cie te czynno?ci raczej trudno zaliczy? do przyjemnych. Nic wi?c dziwnego, ?e na sam? my?l o dope?nieniu koniecznych formalno?ci dostajemy przys?owiowej „g?siej skórki”. Najlepiej by?oby znale?? jak?? metod?, aby wszystkie kwestie formalne jako? skróci? do absolutnego minimum… To zadanie uda?o si? zrealizowa? firmom finansowym, które z my?l? o klientach nielubi?cych strony formalnej, zwi?zanej ze sk?adaniem wniosku o przyznanie po?yczki, przygotowa?y propozycj? tzw. chwilówek, czyli szybkich po?yczek, w których znacznie ograniczono ilo?? i charakter potrzebnych za?wiadcze?. Oferta przygotowana przez owe firmy zak?ada maksymalne ograniczenie wymaga? wobec potencjalnych po?yczkobiorców, w zwi?zku z czym stanowi atrakcyjn? alternatyw? dla kredytów bankowych, do uzyskania których cz?sto potrzeba mnóstwa czasu i cierpliwo?ci. Jakich formalno?ci nale?y zatem dope?ni?, by móc ubiega? si? o po?yczk? tego rodzaju? Spieszymy z wyja?nieniami.

Czym s? chwilówki?

Na pocz?tek kilka s?ów na temat szybkich po?yczek. Chwilówki to rodzaj pomocy finansowej, z której mo?e skorzysta? praktycznie ka?dy. Wysoko?? kwoty, któr? mo?na za ich po?rednictwem otrzyma?, waha si? w granicach od kilkuset z?otych nawet do kilkunastu tysi?cy, w zale?no?ci od rodzaju wybranej oferty. Termin sp?aty, zgodnie z nazw? produktu, zazwyczaj jest stosunkowo krótki, cho? w przypadku niektórych rodzajów po?yczek mo?e zosta? wyd?u?ony. Firmy pozabankowe pocz?tkowo proponowa?y swoim klientom jednorazow? sp?at? zobowi?zania wraz z jego kosztami. Obecnie nie brakuje ofert, w których suma po?yczki jest rozk?adana na wygodne dla klienta raty.

Cz?stotliwo?? oraz wysoko?? ka?dej z nich mo?e by? sta?a lub podlega? zmianom w zale?no?ci od indywidualnych potrzeb po?yczkobiorcy (warunki oferty s? uwarunkowane zasadami obowi?zuj?cymi w danej firmie). To, co odró?nia szybkie po?yczki od produktów bankowych, i jednocze?nie stanowi ich najwi?ksz? zalet?, to ograniczenie ilo?ci wymaganych od po?yczkobiorcy za?wiadcze? oraz znaczne obni?enie kryteriów dotycz?cych mi?dzy innymi wysoko?ci uzyskiwanych dochodów.

W g?szczu formalno?ci

Aby ubiega? si? o przyznanie kredytu bankowego, potencjalny klient musi spe?nia? szereg wymogów, które dla banku stanowi? form? potwierdzenia jego wiarygodno?ci i wyp?acalno?ci. Poza pozytywn? histori? kredytow?, klient musi si? wykaza? okre?lon? w regulaminie wybranej placówki bankowej wysoko?ci? uzyskiwanych dochodów. W tym celu bank ??da od niego dostarczenia za?wiadcze? potwierdzaj?cych rodzaj i charakter zatrudnienia oraz sum? przychodów uzyskiwanych z tytu?u wykonywanej pracy zawodowej. W przypadku posiadania innych zobowi?za? finansowych (inne kredyty, zakupy w systemie ratalnym), sytuacja potencjalnego kredytobiorcy mocno si? komplikuje. Wówczas bank mo?e nawet odrzuci? wniosek klienta o przyznanie kredytu, tym samym pozostawiaj?c go bez mo?liwo?ci rozwi?zania jego problemów finansowych. Tymczasem omawiane szybkie po?yczki dzia?aj? na zupe?nie innych zasadach. Wszystko po to, by z pomocy, jak? oferuj?, mog?o skorzysta? jak najwi?cej osób.

W trosce o dobro klienta

Wspó?czesny rynek pracy jest bardzo elastyczny, a zasady zatrudnienia, jakie na nim obowi?zuj?, nie zawsze wpisuj? si? w kryteria ustalone w tym zakresie przez banki. Wiele osób wykonuje wolne zawody, zdecydowana wi?kszo?? z nich, ze wzgl?du na trudno?ci w znalezieniu sta?ego zatrudnienia lub po prostu ze wzgl?du na charakter wykonywanej pracy, jest zatrudniana w oparciu o umow? zlecenie lub umow? o dzie?o. Dla banku ten rodzaj klientów jest niewiarygodny, bowiem wed?ug obowi?zuj?cych w nich zasad nie mog? oni wykaza? si? sta?o?ci? zatrudnienia. Podobnie wygl?da sprawa przychodów. Zdarza si?, ?e ich wysoko?? jest ró?na w poszczególnych miesi?cach, nie zawsze te? osi?ga wyznaczony przez banki pu?ap. Dla placówek bankowych oznacza to dyskwalifikacj? potencjalnego kredytobiorcy.

Zupe?nie inaczej owe kwestie rozpatruj? firmy oferuj?ce szybkie po?yczki. Dla nich liczy si? to, ?e klient wywi?zuje si? z innych zobowi?za? finansowych (na przyk?ad regularne op?acanie sta?ych op?at), dlatego te? bardzo cz?sto dla tego typu firm przedstawienie kopii op?acanych rachunków jest wystarczaj?cym dowodem wyp?acalno?ci. Niektóre z firm zupe?nie rezygnuj? z za?wiadcze? o uzyskiwanych dochodach na rzecz zwyk?ego o?wiadczenia klienta lub przedstawienia wyci?gu z rachunku bankowego, który potwierdza przychody (cz?sto bez okre?lenia ich minimalnej wysoko?ci).

To nie jedyne u?atwienia, jakie czekaj? na przysz?ych po?yczkobiorców. Kolejnym z nich jest skrócenie procedur zwi?zanych z rozpatrywaniem wniosków i przelewaniem ?rodków na wskazany przez klienta indywidualny rachunek. W wielu firmach wst?pnych formalno?ci mo?na dope?ni? poprzez rozmow? telefoniczn? z przedstawicielem placówki, a nast?pnie umówi? si? na osobist? wizyt? w dogodnym dla klienta terminie, by dope?ni? wymaganych kwestii formalnych. Szybko i wygodnie – tak w wielkim skrócie mo?na okre?li? chwilówki.

Aby bezpiecznym by?

Bez w?tpienia zalety p?yn?ce z korzystania z szybkich po?yczek s? ogromne. W szybki, prosty i wygodny dla nas sposób mo?emy za ich po?rednictwem otrzyma? potrzebn? pomoc finansow?. Po?yczone ?rodki mo?emy przeznaczy? na dowolny cel, bez konieczno?ci uzasadniania swojego wniosku o ich przyznanie. Dzi?ki du?ej ró?norodno?ci ofert warunki po?yczki, takie jak jej wysoko??, koszt, termin oraz sposób sp?aty, mo?emy dostosowa? do w?asnych potrzeb, a za spraw? ograniczonych formalno?ci nie musimy przeznacza? cennego czasu na wype?nianie kolejnych wniosków i za?wiadcze?.

Nie musimy te? obawia? si? wygórowanych wymaga?, którym z ró?nych przyczyn nie jeste?my w stanie sprosta?. Zanim jednak zdecydujemy si? na skorzystanie z wybranej oferty, zwró?my uwag? na kilka istotnych kwestii. Pierwsz? z nich jest rodzaj firmy, z us?ug której zamierzamy skorzysta?. Pami?tajmy, ?e w tym wzgl?dzie liczy si? przede wszystkim do?wiadczenie w zakresie ?wiadczenia us?ug finansowych oraz zaufanie, jakim darz? j? klienci. Kolejn? wa?n? spraw? jest ustalenie wysoko?ci po?yczonej sumy. Tutaj warto przeanalizowa? swoj? sytuacj? materialn? i dokona? jej realnej oceny. Odpowiedzmy sobie na dwa wa?ne pytania – czy b?d? w stanie w terminie wywi?za? si? z zobowi?zywania i czy jego sp?ata nie zaburzy mojej p?ynno?ci finansowej? To bardzo istotne, aby wysoko?? po?yczonej kwoty dostosowa? to w?asnych mo?liwo?ci. I w ko?cu ostatnia, ale równie wa?na kwestia, czyli troska o bezpiecze?stwo. Miejmy na uwadze fakt, ?e nikt nie zatroszczy si? o nie lepiej od nas samych. Zadbajmy wi?c o to, by pozna? ka?dy, nawet najmniejszy detal zwi?zany z warunkami po?yczki.

Dok?adnie i z wielk? uwag? wczytajmy si? w umow? przed jej podpisaniem. Sprawd?my, czy znalaz?y si? w niej zapisy potwierdzaj?ce warunki ustalone podczas wst?pnej rozmowy z przedstawicielem wybranej palcówki. W razie pojawienia si? jakichkolwiek w?tpliwo?ci starajmy si? jak najszybciej d??y? do ich wyja?nienia, aby ca?a umowa by?a dla nas jasna i czytelna. Tylko w ten sposób zapewnimy sobie maksimum bezpiecze?stwa, tak wa?nego w przypadku po?yczania pieni?dzy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *