1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Fundusz awaryjny czy po?yczka – kiedy z nich skorzysta??

Fundusz awaryjny czy po?yczka – kiedy z nich skorzysta??

Fundusz awaryjny czy po?yczka – kiedy z nich skorzysta??

Coraz wi?cej Polaków zdaje sobie spraw? z tego, jak wa?na jest stabilno?? i bezpiecze?stwo finansowe. Dlatego du?a liczba osób decyduje si? na to, by stopniowo gromadzi? oszcz?dno?ci i zapewni? sobie p?ynno?? finansow? na wypadek gorszych czasów. Z tego powodu popularno?? zyska?y poj?cia takie jak poduszka finansowa czy fundusz awaryjny. Warto jednak wiedzie?, w jakich wypadkach korzysta? z obu z nich, by oszcz?dzanie by?o efektywne i przys?u?y?o si? swojemu pierwotnemu celowi. Czasami bowiem nierozs?dne si?ganie po oszcz?dno?ci mo?e zniweczy? ca?y wysi?ek i lepiej, by w niektórych przypadkach wspomóc si? zewn?trznymi ?ród?ami finansowania, np. po?yczk?.

Fundusz awaryjny czy poduszka finansowa?

Bardzo cz?sto te dwa poj?cia u?ywane s? zamiennie i traktowane w ten sam sposób – w ko?cu obie te formy bazuj? na oszcz?dzaniu i racjonalnym wydawaniu. Ich zastosowanie jest jednak ró?ne, przynajmniej w teorii. G?ównym zadaniem poduszki finansowej jest to, by zapewni?a ona „bezpieczne l?dowanie” w przypadku, gdyby jej w?a?cicielowi przytrafi?y si? d?ugotrwa?e problemy finansowe, zwi?zane na przyk?ad z utrat? pracy. Poduszka finansowa ma w tym przypadku zapewni? normalne funkcjonowanie w czasie, w którym nie otrzymuje si? ?adnych dochodów. Dlatego zaleca si?, by by?a ona równowarto?ci? przynajmniej 6-miesi?cznej pensji. Funduszu awaryjnego nie zak?ada si? natomiast na wypadek d?u?szych problemów, a jednorazowego, wi?kszego wydatku, którego nie mo?na wkomponowa? w miesi?czny bud?et.

Ile pieni?dzy powinno si? zgromadzi??

Z powodu swojej charakterystyki i przeznaczenia, fundusz awaryjny nie musi by? zgromadzony w tak wysokiej kwocie, jak poduszka finansowa. W tym przypadku uzbieranie wielokrotno?ci swojej miesi?cznej pensji mo?e by? albo niewykonalne, albo trwa? nawet kilka lat. Fundusz awaryjny opiewa raczej na mniejsze kwoty, nieprzekraczaj?ce kilku tysi?cy z?otych, cho? tak naprawd? ka?dy powinien sam oceni?, ile mniej wi?cej pieni?dzy b?dzie dla niego i wystarczaj?ce i zadowalaj?ce. Niektórzy polecaj? zacz?? od 1000 z?otych, które pozwoli?by na sfinansowanie przynajmniej cz??ci wydatków i zapewni? komfort psychiczny. Tak? kwot? mo?na stopniowo zwi?ksza? tak, aby by?a w stanie bezproblemowo pokry? wydatki w kwocie odpowiadaj?cej obecnemu standardowi ?ycia. Przyk?adowo, je?eli mamy drogi, nowy samochód niezbyt popularnej marki, musimy za?o?y?, ?e koszty jego remontu b?d? wi?ksze ni? w innych przypadkach. Podobnie, je?li do pracy niezb?dny jest nam bardzo wydajny komputer i w razie jego awarii musimy kupi? inny, o podobnym standardzie, równie? trzeba liczy? si? z wi?kszymi wydatkami. W takich przypadkach trzeba za?o?y?, ?e fundusz awaryjny musi opiewa? na wi?ksze kwoty.

Na co przeznaczy? fundusz awaryjny?

Jak sama nazwa wskazuje, fundusz awaryjny powinien by? wykorzystany jedynie w sytuacjach awaryjnych – bez wyj?cia i bez mo?liwo?ci zdobycia dodatkowych ?rodków innymi sposobami. Najlepiej wi?c z góry za?o?y?, i? nie zostanie on naruszony, je?eli gotówka potrzebna jest na wydatki, które by?y wcze?niej i przewidziane, i zaplanowane. Mowa tutaj przede wszystkim o cyklicznych okoliczno?ciach lub wydarzeniach, o których by?o wiadomo z du?ym wyprzedzeniem: ?wi?tach, ?lubach czy przyj?ciach komunijnych, na które jest si? zaproszonym. Gromadzenie funduszu awaryjnego na takie wydatki mija?oby si? z celem i sprawi?oby, ?e w razie nag?ej konieczno?ci zosta?oby si? bez ?rodków – na sfinansowanie wydatku lub na ?ycie.

Nie warto równie? zak?ada? funduszu awaryjnego na wydatki, które by? mo?e nie przytrafiaj? si? z du?? cz?stotliwo?ci?, ale s? regularne i cykliczne, na przyk?ad na ubezpieczenie samochodu. Podobnie rzecz wygl?da z finansowaniem swoich mniejszych lub wi?kszych zachcianek, prezentów czy wyjazdów. Oczywi?cie nie ma konieczno?ci skupiania si? wy??cznie na gromadzeniu funduszy. Wr?cz przeciwnie – nie samym oszcz?dzaniem cz?owiek ?yje, a wakacyjny wyjazd czy nowy gad?et s? potrzebne, by zachowa? równowag? psychiczn?, czy pogod? ducha. W takim wypadku lepiej jednak si?gn?? po inne formy finansowania, a fundusz awaryjny przeznaczy? na naprawd? kryzysowe sytuacje: leczenie czy rehabilitacj?, niespodziewan? napraw? samochodu (zw?aszcza, je?li ten konieczny jest do pracy!), zepsute sprz?ty domowe czy awari? w domu.

Po?yczka nie przeszkodzi w oszcz?dzaniu

Sfinansowanie wydatków, które by? mo?e nie s? niezb?dne, ale znacz?co poprawiaj?ce komfort ?ycia, mo?e odby? si? za pomoc? zwyk?ej po?yczki. Cho? wzi?cie po?yczki mog?oby wydawa? si? nieracjonalne, gdy ma si? oszcz?dno?ci, w rzeczywisto?ci jest do?? rozs?dne – si?gni?cie po oszcz?dno?ci raz mo?e spowodowa?, ?e b?dzie si? do nich si?ga? coraz cz??ciej i z wi?ksz? ?atwo?ci?, co doprowadzi do szybkiego wyparowania funduszu awaryjnego.

Po?yczka, zw?aszcza je?li b?dzie to pozbawiona kosztów darmowa chwilówka, mo?e wbrew pozorom doskonale si? sprawdzi?. Po pierwsze – skoro uda?o nam si? zgromadzi? oszcz?dno?ci, oznacza to, ?e umie si? zarz?dza? domowym bud?etem, a wi?c i nie b?dzie problemów, by zgromadzi? kwot? potrzebn? na to, by po?yczk? sp?aci?, tym bardziej ?e po?yczkobiorca mo?e ubezpieczy? si? w ró?ny sposób: wzi?? po?yczk? rataln? z nisk? miesi?czn? rat?, po?yczk? darmow? czy chwilówk? z d?ugim okresem sp?aty (np. 65 dni w Szybka Gotówka). Po drugie – niech?? do si?gni?cia po zgromadzone w funduszu ?rodki sk?oni to jeszcze bardziej efektywnego oszcz?dzania i bardziej wydajnego ci?cia niepotrzebnych wydatków. Po trzecie i ostatnie – nawet na wypadek nieprzewidzianych wydatków, fundusz awaryjny mo?e zagwarantowa? terminow? sp?at? po?yczki, o ile tylko z po?yczek korzysta si? z g?ow?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *