1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Gang wy?udzaczy po?yczek rozbity

Gang wy?udzaczy po?yczek rozbity

pusty portfel

Policja zatrzyma?a czterech m??czyzn, którzy pos?uguj?c si? kradzionymi i fikcyjnymi dokumentami, wy?udzili oko?o 80 po?yczek, których ??czn? kwota szacowana jest na kilkaset tysi?cy z?otych. Poza t? dzia?alno?ci? cz?onkowie szajki zawierali równie? umowy z firmami telekomunikacyjnymi. Policja zabezpieczy?a 350 dokumentów to?samo?ci.

Mechanizm dzia?ania szajki

Ka?dy z podejrzanych mia? okre?lony zakres dzia?a?. Pierwszy z m??czyzn zdobywa? dokumenty potwierdzaj?ce to?samo??: dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy oraz ró?nego rodzaju legitymacje. Dokumenty te by?y kradzione w?a?cicielom lub przez nich zagubione, co wa?ne nie mog?y by? zg?oszone do zastrze?enia – takie dowody to?samo?ci s? bezu?yteczne. Podejrzany zamawia? równie? fikcyjne dokumenty, czyli zawieraj?ce prawdziwe zdj?cie i fa?szywe dane osobowe. Tak przygotowane dowody to?samo?ci przekazywa? dwóm m??czyznom, którzy na podstawie zawartych tam danych, zak?adali konta bankowe, a nast?pnie je uwierzytelniali – tak, by przesz?y weryfikacj? przed udzieleniem po?yczki krótkoterminowej. Ostatni z podejrzanych zajmowa? si? zawieraniem umów z po?yczkodawcami i operatorami us?ug telekomunikacyjnych, robi? wy??cznie to za po?rednictwem Internetu. Wida? zatem, jak niewielka grupa sprawnie dzia?aj?cych osób mo?e by? przyczyn? olbrzymich strat finansowych.

Banki wpadaj? we w?asne sid?a

Procedura potwierdzania to?samo?ci przelewem z innego konta nale??cym do tej samej osoby pozwala na szybkie zak?adanie rachunku bankowego przez Internet. Mia?o to zach?ca? klientów to bankowo?ci elektronicznej (brak konieczno?ci pojawiania si? w placówce czy wizyty kuriera), jednak s?u?y to równie? oszustom, którzy multiplikuj? rachunki bankowe i wykorzystuj? je do wy?udze? po?yczek, fa?szywych aukcji internetowych, zawierania fikcyjnych umów abonamentowych, a tak?e prania brudnych pieni?dzy.

Procedur? zainteresowa?a si? Komisja Nadzoru Finansowego, która wyda?a rekomendacj?, by potwierdzony przelewem z innego banku nowy rachunek nie móg? s?u?y? do zak?adania i uwierzytelniania kolejnych kont. Poniewa? banki nie s? w stanie weryfikowa? takich przelewów, przewiduje si?, ?e b?d? powoli wycofywa? si? z takiego sposobu zak?adania rachunku. Co istotne takie posuni?cie utrudni ?ycie oszustom, jednak potrzebne s? szersze dzia?ania, które pozwol? placówkom bankowym i firmom po?yczkowym na weryfikacje prawdziwo?ci dokumentów to?samo?ci.

Uwaga konsumencie!

Banki i firmy po?yczkowe staraj? si? czasem przerzuci? odpowiedzialno?? za powsta?y d?ug na osob?, której dane widniej? na dokumencie. Cz?sto takie zobowi?zanie przekazuj? równie? firmom windykacyjnym. Nie mo?na wówczas zak?ada?, ?e to pomy?ka, bo nie zgadzaj? si? wszystkie dane osobowe. Konieczne jest wtedy udanie si? na policj? jako osoba poszkodowana i nale?y zg?osi? prób? wy?udzenia pieni?dzy. Bierne czekanie i ewentualne pó?niejsze wyja?nienie sprawy mo?e kosztowa? nas wiele zdrowia i pieni?dzy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *