1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Gdzie dostan? chwilówk?, je?li jestem bezrobotny?

Gdzie dostan? chwilówk?, je?li jestem bezrobotny?

bezrobotny

O tym, ?e mo?liwo?ci finansowe bezrobotnych s? bardzo w?skie, wiadomo nie od dawna. Bezrobocie kojarzy si? bowiem z brakiem jakichkolwiek dochodów, a przynajmniej ich regularnej formy. Taka osoba nie przejdzie weryfikacji zdolno?ci kredytowej w banku, czy nawet w SKOK-u. Mo?e jednak liczy? na chwilówki i to nie tylko w wyj?tkowych okoliczno?ciach. Jak to jest mo?liwe i jakie warunki nale?y spe?nia?, by otrzyma? chwilówk? dla bezrobotnych? Przeczytamy o tym w dalszej cz??ci artyku?u.

Czym charakteryzuj? si? chwilówki dla bezrobotnych?

By odpowiedzie? na to pytanie, trzeba by si? przyjrze? bli?ej ogólnej charakterystyce chwilówki jako produktu finansowego. Jak wi?kszo?? z nas ju? pewnie wie, jest to typ zobowi?zania udzielanego przez firm? pozabankow?, mo?liwy do zaci?gni?cia przez Internet, wyst?puj?cy raczej w niewielkich kwotach (cho? w ostatnim czasie to si? zmienia) i z krótkim okresem sp?aty.

Je?li si?gniemy g??biej, zobaczymy te?, ?e kryteria przyznawania chwilówki s? du?o ?agodniejsze ni? w przypadku banków. Dla bezrobotnych szczególnie wa?ne jest to, ?e chwilówki nie wymagaj? sta?ego zatrudnienia, najcz??ciej na umow? o prac?. Wr?cz przeciwnie – akceptowane s? wszystkie rodzaje dochodów, nawet je?li nie wynikaj? z ?adnego stosunku pracy. Mog? to by? równie? ró?ne ?wiadczenia – emerytalne, rentowe, chorobowe lub spo?eczne. Aby mie? szans? na uzyskanie chwilówki, nale?y wykaza? ich mniejsz? lub wi?ksz? regularno?? oraz wysoko??, która pozwala?aby na sp?at? zobowi?zania w terminie.

Jak mo?liwe jest otrzymanie chwilówki dla bezrobotnych?

Je?eli jeste?my beneficjentami jednego z pomocowych programów socjalnych lub nasze dochody wyp?acane s? przez ZUS, mo?emy zaci?gn?? chwilówk?. Co wi?cej, nasze dochody nie musz? by? wcale wyp?acane przez ?adn? instytucj?. Cz?sto wystarczy, ?e osi?gamy dochody z innych ?róde? – np. wynajmu lokali u?ytkowych, nie maj?c przy tym zarejestrowanej dzia?alno?ci.

Co w zwi?zku z tym musimy wykaza?, by firma po?yczkowa nie odmówi?a nam chwilówki? By by?o to mo?liwe, musimy pami?ta? o kilku sprawach:

  • chwilówki to zobowi?zanie wydawane na o?wiadczenie, dlatego musimy sumiennie i uczciwie wykaza? we wniosku, ile pieni?dzy mamy do dyspozycji w ci?gu miesi?ca;
  • je?eli we wniosku zaznaczymy, ?e pozostajemy bez pracy, po?yczkodawca mo?e skontaktowa? si? z nami w celu potwierdzenia wysoko?ci dochodów, jak? zadeklarowali?my w formularzu;
  • najlepszym potwierdzeniem wysoko?ci dochodów b?dzie historia pobrana z konta bankowego za mo?liwie najd?u?szy okres – najlepiej zobrazuje to regularno?? wp?ywów;
  •  w przypadku chwilówek, które przeprowadzaj? weryfikacj? za pomoc? aplikacji (np. Instantor, Kontomatik) wymagaj?cej zalogowania si? do swojego konta bankowego, firma po?yczkowa sama sprawdzi transakcje przeprowadzana na rachunku.

Gdzie znajd? chwilówki dla bezrobotnych?

Je?li spe?niamy kryteria dochodowe, nawet pozostaj?c bez pracy, to ?mia?o mo?emy wnioskowa? o chwilówk? w ka?dej firmie po?yczkowej. Jest to sytuacja wyj?tkowo komfortowa, bo nie jeste?my wtedy ograniczeni ilo?ci? ofert chwilówek i mamy swobod? wyboru oferty najkorzystniejszej. Warto wi?c zwróci? uwag? na aktualny ranking chwilówek, w którym obecnie na pierwszych miejscach bryluj?:

Wszystkie z wymienionych oferuj? tak?e chwilówki, wi?c je?li tylko mamy mo?liwo?? skorzysta? z takiej, to b?dzie to rzeczywi?cie op?acalna opcja.

Bra? czy nie bra??

Nie ma chwilówki, która nie wi?za?aby si? z ryzykiem, nawet je?li jeste?my zatrudnieni na sta?e i zarabiamy wystarczaj?co du?o. W przypadku osób bezrobotnych to ryzyko jest o wiele wi?ksze, wi?c powinny one zachowa? szczególn? ostro?no?? i wykaza? si? du?ym rozs?dkiem. W ka?dym wypadku mo?e si? bowiem okaza?, ?e z dnia na dzie? straci si? niepewne ?ród?o dochodu. W wyj?tkowych sytuacjach chwilówki dla bezrobotnych mog? nawet dos?ownie ratowa? ?ycie, ale trzeba uwa?a?, by przy tym nie wp?dzi? si? w jeszcze wi?ksze k?opoty.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *