1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Gdzie mo?na znale?? chwilówki dla pracuj?cych na czarno?

Gdzie mo?na znale?? chwilówki dla pracuj?cych na czarno?

m??czyzna z laptopem

Pracuj?cy na czarno bardzo rzadko robi? to dla w?asnych korzy?ci, a cz??ciej z konieczno?ci. Niezbyt ciekawy kszta?t na rynku pracy i praca bez dokumentów nie wyklucza jednak tego, nie nie przydarz? si? niespodziewane wydatki zaburzaj?ce harmoni? finansow? i mog?ce nawet doprowadzi? do utraty p?ynno?ci. Niestety, w takiej sytuacji nie tylko nie mo?na liczy? na zapomog? z kasy zak?adowej, ale te? na kredyt w banku. Jedyn? mo?liwo?ci? wyboru wydaj? si? wi?c chwilówki. Podej?cie firm udzielaj?cych tych?e chwilówek nie jest jednak tak ?agodne, jak mog?oby si? wydawa?. Czy w zwi?zku z tym osoby pracuj?ce na czarno mog? stara? si? o chwilówki?

Chwilówki bez dochodów – czy to mo?liwe?

Podstawowym problemem osób chc?cych zaci?gn?? chwilówk? i jednocze?nie pracuj?cych na czarno jest to, ?e nie s? w stanie udokumentowa? swoich dochodów w ?aden sposób. We wniosku o chwilówk? nie przyznaj? si? przecie?, ?e ?ród?o ich dochodów jest nielegalne, nie wspominaj?c ju? o tym, ?e dane wnioskodawców mog? by? udost?pniane podmiotom nadzorczym w ramach zapobiegania finansowaniu dzia?alno?ci terrorystycznej i praniu pieni?dzy. Pozostaj? mu wi?c dwie mo?liwo?ci – sk?amanie o tym, sk?d ma si? pieni?dze lub pozostawienie tego pola pustego. Zarówno jedna i druga opcja jest zupe?nie niekorzystna.

Nie jest tak, ?e chwilówki mog? zosta? udzielone ka?demu, bez wzgl?du na ich mo?liwo?ci finansowe. Zdolno?? kredytowa wnioskuj?cego z pewno?ci? nie zostanie pomini?ta, a wynik analizy zawa?y na tym, czy chwilówka zostanie udzielona, czy nie. Cho? chwilówki dost?pne s? nawet dla osób z minimalnym dochodem, to jednak odpowiedzialny po?yczkodawca nie po?yczy tym, którzy ?adnych dochodów nie maj?. Jest to wyznacznik etycznego po?yczania, takiego, który nie wp?dza konsumentów w spiral? zad?u?enia. Chwilówki dla pracuj?cych na czarno w?a?nie w ten sposób mog?yby wygl?da?, nawet je?li wnioskodawc? na chwilówk? sta? i mo?e j? sp?aci?.

Chwilówki a praca na czarno? To niewykluczone

Praca w szarej strefie nie musi pokrywa? si? z tym, ?e po?yczkobiorca nie b?dzie mia? ?adnych dochodów, które b?dzie móg? udokumentowa?. Z wiadomych wzgl?dów b?d? one pochodzi? z dzia?alno?ci pobocznej lub pa?stwowej opieki socjalnej, ale wi?c nie b?d? one zbyt wysokie. Na pewno niewystarczaj?ce do uzyskania kredytu w banku, ale chwilówki ju? tak.

Wnioskuj?c o jak?kolwiek chwilówk?, mo?na zauwa?y?, ?e po?yczkodawcy zgodz? si? na ka?dy rodzaj dochodu, byleby tylko uprawdopodobni? sp?at? zobowi?zania. Takimi alternatywnymi dochodami mo?e by? na przyk?ad zasi?ek dla bezrobotnych, czy ?wiadczenia wyp?acane przez o?rodki pomocy spo?ecznej, a nawet zasi?ek 500+.

Trzeba jednak mie? na wzgl?dzie to, ?e w takim przypadku nie otrzymamy chwilówki w jej maksymalnej przewidzianej wysoko?ci, ani nawet w okolicach górnej granicy. Tak ma?e dochody, a ponadto wskazuj?ce na brak stabilnego zatrudnienia s? tylko minimalnym zabezpieczeniem sp?aty i firma po?yczkowa nie b?dzie sk?onna ponie?? ryzyka wi?kszego, ni? jest to konieczne. Na chwilówk? nie ma szansy równie? pracuj?cy na czarno, który ma negatywne wpisy w BIK lub jest d?u?nikiem. W po??czeniu z brakiem zatrudnienia b?dzie to jasny sygna? dla po?yczkodawcy, by chwilówki nie udzieli?.

Chwilówki mog? by? ryzykowne

Jak ju? wspomnieli?my, pracuj?c na czarno i maj?c dochody z innego ?ród?a, mo?emy otrzyma? chwilówk? raczej w niewielkiej wysoko?ci. Nie powinno to sk?ania? nas jednak do tego, by stara? si? o chwilówki u kilku ró?nych po?yczkodawców, by uzyska? po??dan? kwot?. Pami?tajmy te?, ?e praca na czarno jest naprawd? wysoce niestabilna, bardzo ?atwo mo?na j? straci? i praktycznie z dnia na dzie? zosta? pozbawionym ?ród?a utrzymania. Je?li ten moment wypadnie akurat przed konieczno?ci? sp?aty chwilówki, mo?emy nie podo?a? finansowo. Lepiej wi?c zaakceptowa? ten fakt, ?e w ten sposób nie otrzymamy du?ej gotówki i traktowa? chwilówki jako dora?n? pomoc w kryzysowych sytuacjach. W takich sytuacjach sprawdz? si? nawet wtedy, je?li pracuje si? na czarno.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *